Galioja nuo 2018 m. Gegužės  17 d.

SVARBI INFORMACIJA

Šios nuostatos ir sąlygos („Sutartis”) reguliuoja naudojimąsi Mokėjimo paslaugomis, suformuluotą 1 Punkte, kurias teikia „Prepaid Financial Services Ltd”, 5th Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, Londonas, W1B 3AT, kurios informacija yra nurodyta 2 Punkte („mes”, „mus”, „mūsų”) bet kuriam asmeniui, kurio anketą patvirtiname („Klientas”, „jūs”, „jūsų”). Žodžiai, prasidedantys didžiąja raide, gauna reikšmę, jiems suteiktą toje vietoje, kurioje jie pirmiausia atsirado šioje Sutartyje, arba 1 punkte. Į šią Sutartį įeina mūsų Privatumo politikos sąlygos.

Teikdami paraišką savo Paskyrai ir Kortelei jūs sutinkate, kad perskaitėte ir supratote šios Sutarties sąlygas (jos egzempliorių galite bet kada atsisiųsti ir saugoti). Tuo metu ši Sutartis įsigalioja ir galioja tol, kol atšaukiama pagal 10 Punktą arba nutraukiama pagal 12 Punktą. Mes pasiliekame teisę keisti šią Sutartį įspėdami jus prieš 2 mėnesius pagal 12 Punktą. Jei taip darysime, galite iškart ir be mokesčio nutraukti šią Sutartį prieš įsigalint pasiūlytiems pakeitimams, priešingu atveju – bus laikoma, kad šiuos pakeitimus patvirtinote pasibaigus 2 mėnesių įspėjimo laikotarpiui. Visgi, sutinkate, kad pakeitimai Galiojančiam valiutos kursui gali būti taikomi iškart ir tokiu dažnumu, kurį nurodo Mokėjimų tarnyba susijusio Sandorio metu. Prieš teikdami paraišką savo Paskyrai ir Kortelei, prašome taip pat skaityti išpirkimo sąlygas, įskaitant visus mokesčius, susijusius su išpirkimu 11 Punkte.

Su jumis bendrausime ta kalba, kuria su jumis buvo sudaryta ši Sutartis užregistruojant jūsų Paskyrą. Pagrindinė informacija, susijusi su jūsų Operacijomis, jums bus teikiama e. paštu, kurį registravote pas mus ir (arba) savo Paskyroje. Galite pasiekti, atsisiųsti ir spausdinti šią informaciją bet kada, prisijungę prie savo Paskyros. Be to, sutinkate, kad mes retkarčiais teiktume pranešimus ar kitą informaciją, skelbdami ją jūsų Paskyroje, siųsdami ją jūsų registruotu e. pašto adresu, siųsdami jūsų registruotu fiziniu adresu, skambindami telefonu arba siųsdami mobiliąsias žinutes. Pranešimams jums e. paštu arba mobiliosiomis žinutėmis turi būti suteikiamos 24 valandos po to, kai e. laiškas išsiunčiamas, jei siunčiančioji šalis nėra įspėjama, kad e. pašto adresas negalioja. Pranešimai, siunčiami registruotu paštu, yra laikomi gautais praėjus trims dienoms po išsiuntimo datos. Su mumis galite susisiekti, kaip nurodyta 2 Punkte.

Galite mūsų prašyti bet kokių teisiškai privalomų paskelbimų (įskaitant šią Sutartį) kopijos, naudodamiesi 2 Punkte nurodyta kontaktine informacija ir mes pateiksime juos tokia forma, kuri leis jums saugoti informaciją tokiu būdu, kuris būtų prieinamas ateityje laikotarpiui, atitinkančiam informacijos tikslus ir leidžiančiam atkurti informaciją jos nekeičiant, saugant ją, pvz., mūsų svetainėje, jūsų Paskyroje arba elektroniniu paštu.

1. Apibrėžtys ir aiškinimas

Šiame dokumente didžiąja raide prasidedantys žodžiai reiškia, kad žodis yra apibrėžtas šiame skyriuje „Apibrėžtys ir aiškinimas“.

„Sąskaita” arba „E. piniginė” duomenų paskyra mūsų sistemose, kur mes retkarčiais įrašome jūsų Turimą likutį, Operacijos duomenis ir kitą informaciją;

„Sąskaitos uždarymo mokestis” priskiriama reikšmė, nurodyta pridėtame Mokesčių ir apribojimų grafike;

„Sąskaitos informacijos tarnyba” tai internetinė tarnyba, skirta teikti konsoliduotą informaciją apie vieną ar kelias mokėjimo sąskaitas, kurias turi mokėjimo paslaugų vartotojas pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją arba daugiau nei vieną mokėjimo paslaugų teikėją;

Sąskaitos informacijos „Paslaugos teikėjas” arba „AISP” Sąskaitos informacijos paslaugos teikėjas;

„Papildomas kortelės turėtojas” jei taikytina, asmuo, turintis Papildomą kortelę;

„Taikomas valiutos kursas” valiutos kursas pateikiamas mūsų svetainėje https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates.

“Business Day“ Monday to Friday, 0900hrs to 1700hrs GMT, excluding bank and public holidays in the UK

„Bankomatas” Bankomatas yra elektroninių telekomunikacijų įrenginys, leidžiantis Klientams atlikti finansines operacijas, ypač išsiimti grynųjų pinigų, nesinaudojant žmogaus kasininko, sekretoriaus arba banko kasininko paslaugomis;

„Įgaliotasis asmuo” yra bet kuris asmuo, kuriam suteikiate įgaliojimą mums pasiekti jūsų Sąskaitą;

„Turimas likutis” mūsų jums suteiktų E. pinigų suma, kuri dar neišleista arba nesusigrąžinta;

„Darbo diena” Nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9:00 iki 17:00 val. GMT, išskyrus JK nedarbo ir valstybinių švenčių dienas;

„Kortelė” išankstinio mokėjimo „Mastercard” debetinė kortelė, kurią mes išleidome ir susiejome su jūsų Sąskaita, kurią galima naudoti jūsų Turimo likučio leidimui visur, kur priimamos „Mastercard” kortelės;

„Kortelės pakeitimo mokestis” reikšmė nurodyta pridedamame Mokesčių ir apribojimų grafike;

„Kortelės schema” mokėjimo schemos, pagal kurią išleidžiame Kortelę, operatorius;

„Reikiamas kliento tikrinimas” tai procesas, kurį privalome įvykdyti tikrindami savo kliento tapatybę;

„Kliento lėšų sąskaita” atskira banko sąskaita, kur laikome tam tikras lėšas pagal jūsų Turimą likutį, vadovaujantis 2011 m. Elektroninių pinigų nuostatų apsaugos sąlygomis;

„E. pinigai” piniginė vertė, kurią mes pervedame ir laikome jūsų Sąskaitoje gavę lėšas jūsų vardu mūsų Kliento lėšų sąskaitoje, tolygias gautų lėšų sumai;

„Europos ekonominė erdvė” arba „EEE” reiškia Europos Sąjungos („ES”) šales nares, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją;

„Mokesčiai” jūsų mokami mokesčiai už Mokestines paslaugas, kaip nurodyta pridėtame Mokesčių ir apribojimų grafike;

“IBAN” reiškia Tarptautinį banko sąskaitos numerį, naudojamą banko sąskaitoms identifikuoti atliekant tarptautinius mokėjimus;

„Pavėluoto išpirkimo termino mokestis” reiškia tai, kas nurodyta pridėtame Mokesčių ir apribojimų grafike;

„Prekybininkas” mažmenininkas, kuris priima Mokėjimą už tai, kad jums parduoda prekes arba paslaugas;

„Mokėjimas” reiškia mokėjimą už prekes arba paslaugas, naudojant Kortelę;

„Mokėjimo inicijavimo paslauga” reiškia internetinę paslaugą, skirtą mokėjimo užsakymui pateikti pagal mokėjimo paslaugos naudotojo užsakymą, kitai mokėjimo sąskaitai, kuri yra pas kitą mokėjimo paslaugos teikėją;

„Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas (“PISP”)” mokėjimo paslaugos teikėjas, kuris teikia Mokėjimo inicijavimo paslaugą;

„Mokėjimo paslaugos” reiškia mūsų jums teikiamas paslaugas pagal šią sutartį, įskaitant Kortelių išleidimą, Sąskaitas ir IBAN; bei Operacijų vykdymą;

“PFS IBAN” reiškia virtualų IBAN, kurį išleidžia mūsų banko paslaugų teikėjas ir kurį mes priskiriame jūsų Kortelei arba jūsų Sąskaitai, kurią galite naudoti jūs arba kiti asmenys, norėdami atlikti SEPA lėšų pervedimą, o tai sąlygoja atitinkamų lėšų įskaitymą į jūsų Sąskaitą.

„Papildoma kortelė” jei taikoma, tai yra bet kuri papildoma Kortelė, kuri išduodama Klientui arba Įgaliotam asmeniui;

„SEPA pervedimas” Paslauga, teikiama JK registruotoms Sąskaitoms, jei jūs mums nurodote siųsti eurus į banko sąskaitą kitur Bendroje mokėjimų eurais erdvėje („SEPA”), nurodant numatyto lėšų gavėjo IBAN.

„Supaprastintas reikiamas rūpestingumas” reiškia lengvesnę Kliento reikiamo tikrinimo formą, sąlygojančią mažesnius Kortelės ir Sąskaitos apribojimus

„Operacija” Mokėjimas, Pervedimas arba SEPA pervedimas, Išėmimas iš bankomato;

„Pervedimas” E. pinigų pervedimas iš vienos Sąskaitos į kitą Sąskaitą.

2. Kontaktinė ir reguliavimo informacija

2.1.        Savo Kortelę ar Sąskaitą galite tvarkyti internetu https://my.weststeincard.com/lt arba siųsdami e. laiškus adresu [email protected] arba skambindami tel. numeriu +44 (0) 207 127 5093. Jeigu norite pranešti apie Kortelės praradimą arba vagystę, skambinkite tel. numeriu +44 (0) 207 127 5093 arba rašykite e. laišką [email protected].

2.2.      Bendrovė, išdavusi jūsų „WestStein“ išankstinio mokėjimo „Mastercard“ kortelę, ir Mokėjimo paslaugų teikėjas yra „Prepaid Financial Services Limited“ (PFS). PFS yra registruota Anglijoje ir Velse, Įmonės registracijos numeris – 6337638. Registruotoji buveinė: 5th Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, Londonas, W1B 3AT.

2.3.      PFS yra įgaliotoji ir reguliuojama e. pinigus išduodanti bendrovė, Finansų priežiūros institucijos    registracijos numeris – 900036. Finansų priežiūros institucijos PFS išduotos licencijos informaciją galima gauti viešajame registre adresu https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000m4IX9AAM.

2.4.      „Prepaid Financial Services Limited“ veikia kaip programos emitentas.

2.5.      „WestStein SIA“ yra programos vadovas. „WestStein Ltd.“ yra registruota Latvijoje, registruotos buveinės adresas – Mukusalas str. 41, Ryga, LV-1004 Latvija.

2.6.      „Prepaid Financial Services Limited“ yra licencijuota kaip pagrindinė „Mastercard“ schemos narė. „Mastercard“ yra „Mastercard International Incorporated“ registruotasis prekės ženklas.

3. Paslaugos tipas, tinkamumas ir sąskaitos prieiga

3.1.        Jūsų Kortelė nėra kreditinė kortelė ir ją išleido ne bankas. Nepriklausomai nuo jūsų turimos (-ų) Kortelės (-ų) tipo, turėsite tik vieną Sąskaitą, kur bus laikomas jūsų Turimas likutis.

3.2.        Jūsų Mokėjimo paslaugos nebus suaktyvintos tol, kol negausime reikiamos informacijos, kad galėtume jus identifikuoti ir laikytis visų taikomų Supaprastintų reikiamo kliento tikrinimo reikalavimų. Turime saugoti šios informacijos ir dokumentų įrašus, laikydamiesi visų galiojančių teisinių ir reguliavimo reikalavimų.

3.3.        Nuoroda į valiutą (pvz., eurus (€) arba svarus sterlingų (£)) reiškia sumą jūsų mokėjimo Kortelės valiuta arba ekvivalentą vietos valiuta.

3.4.        Atliekant bet kokią Operaciją jūsų Kortelėje kita valiuta nei Kortelės valiuta, reikės konvertuoti valiutą, taikant užsienio valiutos keitimo mokestį.

3.5.        Už jūsų Kortelės ir (arba) Sąskaitos likutį palūkanos nebus mokamos.

3.6.        Mokėjimo paslaugos yra išankstinio mokėjimo paslaugos, tai nėra kreditas ar banko produktas, todėl turite įsitikinti, jog sąskaitoje yra pakankamas Turimas likutis, kad galėtumėte sumokėti už kiekvieną Operaciją ir reikiamus Mokesčius. Jeigu dėl kokios nors priežasties Operacija yra apdorojama, o Operacijos suma viršija Turimą likutį, privalote nedelsdami grąžinti tokio perviršio sumą, o mes turime teisę sustabdyti bet kokių esamų ar būsimų Operacijų apdorojimą.

3.7.        Ši Sutartis nesuteikia jums jokių teisių į Kortelės schemas, jų filialus ar bet kokias trečiąsias šalis.

3.8.        Teisę registruotis dėl Mokėjimo paslaugų turi tik vyresni nei 18 metų asmenys.

3.9.        Kiekvieną sykį, kai norite prieigos prie Sąskaitos, prašysime jūsų Prieigos kodų (kaip nurodyta 8 punkte). Jei bus įvedami teisingi Prieigos kodai, mes manysime, kad esate instrukcijas teikiantis asmuo ir vykdantis Operacijas, už kurias prisiimate atsakomybę, išskyrus tai, kas nurodyta 8 punkte. Mes galime atsisakyti vykdyti instrukcijas, jei manome, kad: (i) jos buvo neaiškios; (ii) jas suteikėte ne jūs; arba (iii) jos gali versti mus nutraukti teisinius arba kitus įsipareigojimus; arba, jei manome, kad Mokėjimo paslauga naudojama neteisėtais tikslais.

3.10.      Imsimės visų įmanomų veiksmų, siekdami apriboti neteisėtą prieigą prie Sąskaitos. Jei jūs nepažeidžiate kitų sąlygų, nurodytų 3 arba 8 Punkte, mes prisiimsime atsakomybę už visus nuostolius arba žalą, kurią patiriate, dėl prieigos prie Sąskaitos be įgaliojimo pagal šios Sutarties 14 ir 15 punktą.

4. Paslaugos apribojimai, Perdavimai ir SEPA pervedimo mokėjimas

4.1.        Operacijų apribojimai gali būti taikomi dėl Kortelės arba Sąskaitos tipo, asmeninio naudojimosi pobūdžio ir mokėjimo rizikos profilių. Kortelės yra išleidžiamos laikantis reguliavimo apribojimų ir sąlygų. Apribojimai, susiję su Kortelių naudojimu gali būti aptinkami pridedamame Mokesčių ir apribojimų grafike bei mūsų Svetainės Nuostatose ir sąlygose. Dėl pinigų plovimo prevencijos ir kovos su sukčiavimu pasiliekame teisę keisti konkretaus mokėjimo apribojimus (įskaitant čia nurodytus arba įtrauktus apribojimus) be išankstinio įspėjimo ir tiek, kiek reikia, kad įvykdytume savo su reglamentavimu susijusius įsipareigojimus.

4.2.          Supaprastintas reikiamas rūpestingumas gali būti taikomas prieigai prie bankomato kliento šalyje, be to gali būti sumažinta metinė maksimali įkeliamų lėšų suma ir taikomos per metus išimamų lėšų sumos ribos. Šiems apribojimams bus taikomi Schemos ir reglamentavimo reikalavimai.

4.3.          Galite atlikti Pervedimą į kitą Sąskaitą, prisijungdami prie savo Sąskaitos ir sekdami atitinkamas instrukcijas.

4.4.          Siunčiant lėšas į jūsų Sąskaitą pas mus, rekomenduojame, kad jūs arba kiti siuntėjai taikytų SEPA pervedimą, naudodami jūsų PFS IBAN.

4.5.          Mes negalime prisiimti atsakomybės už mokėjimo procesą ar mokesčius, susijusius su banku (-ais) ir (arba) tarpininkaujančiu (-iais) banku (-ais), kurie apdorotų jūsų mums siunčiamus mokėjimus. Prieš įskaitydami jums likutį mes išskaičiuosime bet kokį (-ius) mums taikomą (-us) mokestį (-ius), priskaičiuotą (-us) trečiųjų šalių, neapsiribojant gavimu, apdorojimu ar jums skirto mokėjimo įskaitymu.

4.6.          Prieš atlikdami mokėjimą mums arba į savo Sąskaitą privalote patikrinti ir patvirtinti mokėjimo informaciją ir mokesčius.

4.7.          PFS kredituos į jūsų Sąskaitą gautus mokėjimus bent kartą per dieną iki Darbo dienos pabaigos. Mokėjimai, gauti po Darbo dienos pabaigos, bus apdorojami kitą Darbo dieną. Dėl to PFS neprisiima jokios atsakomybės.

4.8.        Jūsų gali būti paprašyta nurodyti mums lėšų šaltinio pagrindimą, kad galėtume laikytis mūsų reguliavimo reikalavimų, kuomet jūs sutinkate pateikti šiuos įrodymus nedelsiant. Jūs mums įsipareigojate ir garantuojate, kad pateikti įrodymai yra nauji, pilni ir tikslūs.

4.9.        Jeigu tokią teisę turite, galite pasirinktame bankomate už Mokestį pakeisti savo PIN kodą.

4.10.      Ten, kur jums suteikta teisė, galėsite instruktuoti įmones sukurti nuolatinius SEPA pervedimus iš jūsų JK išduotos ir registruotos Sąskaitos. Jūsų atsakomybė užtikrinti, kad nurodyti duomenys yra tikslūs, kad jums būtų sukurtas SEPA pervedimas. Privalote visada užtikrinti, jog savo Sąskaitoje turite pakankamą likutį, kad iš jūsų Sąskaitos būtų galima nuskaičiuoti lėšas. Jūs atsakote už susipažinimą su nuostatomis ir sąlygomis, kurias jums pateikė SEPA pervedimo iniciatorius. PFS ir (arba) „WestStein“ išankstinio mokėjimo kortelė „Mastercard“ pasilieka teisę atmesti arba nutraukti bet kurią (-s) SEPA pervedimo instrukciją (-s), kurių pageidavote.

4.11.      Už neapmokėtus SEPA pervedimus jums gali būti taikomi mokesčiai, jei jūsų Sąskaitoje nepakaktų lėšų apmokėti įeinančią SEPA pervedimo užklausą.

5. Mokėjimo paslaugų naudojimas

5.1.        Savo Sąskaitos informaciją galite peržiūrėti prisijungę prie savo Paskyros mūsų interneto svetainėje https://my.weststeincard.com/lt (Website). Čia galėsite peržiūrėti savo Operacijų informaciją, įskaitant datas, valiutas, mokesčius ar taikytus valiutų kursus. Šią informaciją peržiūrėti galite bet kuriuo metu. Esant reikalui ji gali būti saugoma ir atkuriama.

5.2.        Mokėjimo paslaugomis galite naudotis tiek, kiek jos neviršija Turimo likučio Operacijoms.

5.3.        Jei Turimas likutis nepakankamas padengti Mokėjimą, kai kurie Prekybininkai neleis jums derinti Kortelės arba Paskyros naudojimo su kitais mokėjimo būdais.

5.4.        Kiekvienos Operacijos vertė ir jūsų mokamų Mokesčių suma pagal šią Sutartį bus išskaičiuota iš Turimo likučio.

5.5.        Patvirtinus Operaciją, jūs negalite atšaukti (arba atsiimti) susijusio mokėjimo nurodymo, kai mes jį gauname. Laikoma, kad Operaciją gavome, kai jūs patvirtinate Operaciją taip:

i. atliekant pirkimus ir Operacijas bankomate, tuo metu, kai gauname Operacijos nurodymą iš įgijėjo arba bankomato operatoriaus, ir
ii. pateikiant mokėjimo užsakymą dėl Pervedimo arba SEPA pervedimo, kuris atliekamas tiesiogiai naudojantis mūsų paslaugomis ir mūsų gaunamas, tuo metu, kai jį pateikiate Paskyroje.

5.6.        Tuo atveju, jeigu mes ir jūs sutariame dėl patvirtinto mokėjimo atšaukimo, mes galime taikyti atšaukimo Mokestį.

5.7.        Mes užtikrinsime, kad SEPA pervedimo suma mokėjimo paslaugų teikėjui būtų įskaityta per vieną Darbo dieną po jūsų mokėjimo užsakymo gavimo. Jeigu Prekybininko mokėjimo paslaugų teikėjas yra už EEE ribų, mokėjimą atliksime kiek įmanoma greičiau ir laikydamiesi galiojančių įstatymų.

5.8.        Siekdami apsaugoti jus ir save nuo sukčiavimo, prieš apdorodami bet kokį Mokėjimą Prekybininkai gali siekti gauti elektroninį leidimą. Jei Prekybininkas negali gauti elektroninio leidimo, jam gali nepavykti suteikti leidimo jūsų Mokėjimui.

5.9.        Galime atsisakyti suteikti leidimą naudoti Mokėjimo paslaugas, jei tai pažeistų šias nuostatas ir sąlygas arba jei turime pagrįstų priežasčių įtarti, kad jūs arba trečioji šalis sukčiavote arba planuojate sukčiauti ar kitaip neteisėtai arba neleidžiamu būdu naudotis Mokėjimo paslaugomis.

5.10.      Jūsų galimybės naudotis arba pasiekti Mokėjimo paslaugas kartais gali būti stabdomos, jei, pavyzdžiui, turime atlikti savo Sistemų techninę priežiūrą. Mūsų Svetainėje susisiekite su Klientų aptarnavimo tarnybomis norėdami pranešti mums apie problemas, kurių patiriate naudodami savo Kortelę arba Sąskaitą ir mes stengsimės išspręsti visas kilusias problemas.

5.11.      Jei taikoma, galite kreiptis į mus dėl ne daugiau kaip 3 Papildomų kortelių, kurias jūsų Paskyroje naudotų Papildomi kortelių turėtojai. Papildomi kortelių turėtojai, už kuriuos esate teisiškai atsakingi, turi būti bent 13 metų arba vyresni. Visi kiti Papildomi kortelių turėtojai turi būti 18 metų arba vyresni. Jūs esate atsakingas už Operacijų, patiriamų kiekvieno Papildomo kortelių turėtojo atitinkamoje Papildomoje kortelėje, įgaliojimą ir užtikrinimą, kad Papildomos kortelės turėtojas laikysis šios Sutarties sąlygų. Esate atsakingas už jų Papildomų kortelių naudojimą ir už visų sumų, kurias jie prideda prie jūsų Sąskaitos, mokėjimą, net jei Papildomos kortelės turėtojas nesilaiko šios Sutarties sąlygų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, kai Papildomą kortelę Papildomas kortelės turėtojas naudoja jūsų nepatvirtintoms Operacijoms. Jeigu sėkmingai užsiregistruosite ir pageidausite kortelės, išsiųsime jums Papildomą kortelę Papildomos kortelės turėtojo vardu bei šios Sutarties egzempliorių. Gavę Papildomą kortelę, galite perduoti Papildomą kortelę naudoti Papildomos kortelės turėtojui su sąlyga, kad:

i. jūs pateiksite jam šios Sutarties egzempliorių (naudodamas Papildomą kortelę Papildomos kortelės turėtojas sutinka su šios Sutarties sąlygomis, kurios įpareigoja jus ir Papildomos kortelės turėtoją Papildomos kortelės naudojimo atžvilgiu);
ii. papildomą kortelę naudos tik tas asmuo;
iii. jūs pasiliksite Paskyrą ir Kortelę, su kuria susieta Papildoma kortelė;
iv. jūs informuosite Papildomos kortelės turėtoją, kad pasiliksite Pagrindinę kortelę ir kad vis tiek galėsite naudotis Paskyra;
v. mes gausime papildomos informacijos ir dokumentus, kad galėtume laikytis visų taikytinų Kliento reikiamo patikrinimo ir pinigų plovimo prevencijos reikalavimų, susijusių su Papildomos kortelės turėtoju.

5.12.      Jūs būsite atsakingas už naudojimąsi Mokėjimo paslaugomis ir už bet kokius Mokesčius ar rinkliavas, kurie bus taikomi Papildomam (-iems) kortelės (-ių) turėtojui (-ams); be to, jūs ir toliau būsite laikomas bet kokių lėšų, kurios jau yra arba dar bus įneštos į jūsų Sąskaitą, turėtoju. Kortelės, dėl kurios buvo užregistruotas Papildomos kortelės turėtojas, naudojimas bus laikomas patvirtinimu, kad Papildomos kortelės turėtojui pateikėte šią Sutartį.

5.13.      Jūs arba bet kuris Papildomos kortelės turėtojas gali prašyti mūsų pašalinti tą Papildomą kortelės turėtoją ir tokiu atveju turite per pusę perkirpti atitinkamą Papildomą kortelę.

5.14.      Jūs sutinkate, kad mes galime teikti informaciją apie jūsų Paskyrą kiekvienam Papildomam kortelės turėtojui ir apriboti Papildomų kortelės turėtojų veiksmus jūsų Paskyroje.

5.15.      Išskyrus, kiek reikalauja įstatymai, mes neprisiimsime atsakomybės ir jūs būsite pilnai atsakingas už sudarymą ir jūsų asmeninio duomenų egzemplioriaus išsaugojimą jūsų Paskyroje ir jūsų veiksmus, susijusius su šia Sutartimi. Dėl kokios nors priežasties nutraukus šią Sutartį mes neturėsime įsipareigojimų kaupti, išsaugoti, informuoti arba kitaip teikti kokius nors egzempliorius arba prieigą prie Operacijos duomenų arba bet kokių įrašų, dokumentų ar kitos informacijos, susijusios su kokiomis nors Operacijomis arba Paskyra.

5.16.      Jūs sutinkate naudotis Mokėjimo paslaugomis tik teisėtais tikslais ir visuomet laikytis įstatymų, taisyklių ir nuostatų, taikomų Mokėjimo paslaugoms, įskaitant šios Sutarties sąlygas.

5.17.      Jūs negalite naudotis Mokėjimo paslaugomis gauti arba pervesti lėšas kito fizinio asmens ar juridinio asmens vardu.

6. Prieiga prie Trečiųjų šalių teikėjų

6.1.        Galite sutikti, kad reguliuojami trečiųjų šalių teikėjai (PISP arba AISP) galėtų patekti į jūsų Sąskaitą internete ir atlikti mokėjimus arba gauti informaciją apie likučius ar Operacijas jūsų Kortelėje ir (arba) Sąskaitoje.

6.2.        PISP ir (arba) AISP turi būti tinkamai registruoti ir patvirtinti pagal PSD2. Prieš duodami sutikimą dėl atitinkamų PISP / AISP, pasitarkite su atitinkamos šalies priežiūros institucija.

6.3.        Bet koks sutikimas, kurį duodate trečiosios šalies teikėjui, yra susitarimas tarp jo ir jūsų, o mes neprisiimame jokių įsipareigojimų už dėl tokio susitarimo patirtus nuostolius.

6.4.        Prieš duodami sutikimą, turėtumėte įsitikinti, kokiai būtent prieigai sutikimą duodate, kaip ši prieiga bus naudojama ir kam ji gali būti perduota.

6.5.        Turėtumėte išsiaiškinti, kokias teises turite atšaukti trečiosios šalies prieigą ir kokį procesą trečioji šalis taiko prieigai panaikinti.

6.6.        Tiek, kiek leidžia įstatymai ar norminiai aktai, ir taikant grąžinimus pagal šią jūsų su mumis sudarytą Sutartį, mes nesame atsakingi už jokius trečiosios šalies veiksmus, susijusius su jūsų atsisakymu naudotis jos paslaugomis ar tų paslaugų sustabdymu, taip pat už jokius dėl to patirtus nuostolius. Mes taip pat nesame atsakingi už jokią jūsų su bet kokia trečiąja šalimi sudarytą sutartį ir nesame jokios tokios sutarties šalis. Turėtumėte perskaityti ir laikytis tokios sutarties ar kitų taikomų taisyklių ir jų laikytis bei atkreipti dėmesį, kad ši Sutartis bus ir toliau taikoma, įskaitant bet kokias Mokėjimų paslaugas ir mūsų Mokesčius, kaip nurodyta.

6.7.        Kai būtina, galime uždrausti trečiosios šalies prieigą prie jūsų Sąskaitos, jeigu manome, kad kyla pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo, apgaulės ar kitų nusikalstamų veiksmų pavojus. Prireikus imtis tokių veiksmų, kiek įmanoma, pateiksime tokių veiksmų priežastis, nebent to daryti negalėsime vadovaudamiesi įstatymais arba dėl vidaus saugumo priežasčių.

7. Naudojimo sąlygos tam tikriems prekybininkams

7.1.        Esant tam tikroms aplinkybėms mes arba Prekybininkai galime pareikalauti, kad turėtumėte Turimą likutį, kuris viršytų Mokėjimo sumą. Pavyzdžiui, restoranuose jūsų gali būti reikalaujama, kad savo Kortelėje turėtumėte 15 % daugiau lėšų, nei sąskaitos vertė, kad būtų lėšų arbatpinigiams arba paslaugų mokesčiui, kurį gali taikyti restoranas arba jūs.

7.2.        Esant tam tikroms aplinkybėms, Prekybininkai gali reikalauti patvirtinimo, kad jūsų Turimas likutis padengs Operacijos sumą ir inicijuos tos sumos rezervavimą jūsų Turimame likutyje, pavyzdžiui, tai taikoma automobilių nuomos atveju. Tuo atveju, kai Prekybininkas nustato išankstinį leidimą jūsų Sąskaitoje, jūs neturite prieigos prie šių lėšų, kol Mokėjimas bus baigtas arba kol Prekybininkas panaikins rezervaciją, o tai gali užtrukti iki 30 dienų.

7.3.        Jeigu Kortelę naudojate automatinėje degalinėje, priklausomai nuo Prekybininko patvirtinimo, jūsų Kortelę gali tekti iš anksto patvirtinti iš anksto nustatytai sumai atitinkama valiuta. Jeigu nenaudojate viso išankstinio patvirtinimo arba jūsų Turimo likučio nepakanka išankstiniam patvirtinimui gauti, gali būti, kad iš anksto patvirtinta suma bus užlaikyta iki 30 dienų laikotarpiui, kol vėl galėsite ja naudotis.

7.4.      Kai kurie Prekybininkai gali nepriimti mokėjimo, jei naudojamos mūsų Mokėjimo paslaugos. Jums tenka atsakomybė patikrinti, kokią tvarką taiko kiekvienas Prekybininkas. Mes neprisiimame atsakomybės, jei Prekybininkas atsisako priimti mokėjimą naudojantis mūsų Mokėjimo paslaugomis.

7.5.      Kilus ginčui tarp jūsų ir Prekybininko, su sąlyga, kad jūs įtikinote mus, jog padarėte viską, kad išspręstumėte ginčą su atitinkamu Prekybininku, mes pasistengsime jums padėti, kol tai bus pagrįstai įmanoma. Už tokią pagalbą sprendžiant ginčą galime taikyti atgalinį apdorojimo mokestį, kuris nurodytas Mokesčių ir apribojimų grafike, pateiktame jums drauge su šiuo dokumentu, už bet kokią pagalbą, kurią mes jums galime teikti dėl kokio nors ginčo. Jei tai yra neišsprendžiamas ginčas su Prekybininku tokiomis aplinkybėmis, kai Kortelė buvo naudojama Mokėjimui, jūs būsite atsakingi už Mokėjimą ir turėsite išspręsti šį klausimą tiesiogiai su atitinkamu Prekybininku.

8. Jūsų sąskaitos valdymas ir apsauga

8.1.        Jūs esate atsakingas už jūsų Paskyros („Prieigos kodai“) vartotojo vardo ir slaptažodžio ir už jūsų Kortelės („PIN“) saugą.

8.2.        Niekam neatskleiskite savo PIN. Turite apsaugoti savo PIN bei laikyti atskirai nuo savo Kortelės ar bet kokio jūsų Kortelės numerio įrašo ir jo niekam neatskleisti. Turite laikytis šių taisyklių:

i. įsiminkite savo PIN, kai tik jį gaunate, ir sunaikinkite laiškus arba kitas šiai informacijai perduoti naudojamas patvirtintas ryšio priemones;
ii. niekada neužsirašykite savo PIN kodo ant Kortelės arba ant ko nors, ką dažniausiai laikote su Kortele;
iii. savo PIN kodą visuomet slėpkite, taip pat neįveskite savo PIN kodo, jei kas nors jus stebi;
iv. neatskleiskite savo PIN kodo jokiam asmeniui.

8.3.        Kortelės (-ių) naudotojas privalo nedelsdamas pasirašyti parašo juostelėje ant bet kurios Asmeninės kortelės vos ją gavęs.

8.4.        Niekam neatskleiskite savo Prieigos kodų, nebent Įgaliotam asmeniui. Jei Prieigos kodus atskleisite bet kuriam Įgaliotam asmeniui, esate atsakingas už jų prieigą, naudojimą arba neteisingą Paskyros naudojimą, jų šios Sutarties sąlygų pažeidimą arba Prieigos kodų atskleidimą.

8.5.        Mokėjimo sąlygomis galite naudotis tik jūs ir kiekvienas Papildomas kortelės turėtojas arba Įgaliotas asmuo.

8.6.        Negalite duoti Kortelės jokiam kitam asmeniui arba leisti bet kuriam kitam asmeniui naudotis Mokėjimo paslaugomis, išskyrus Įgaliotus asmenis arba Papildomus kortelių turėtojus. Turite laikyti Kortelę saugioje vietoje.

8.7.        Nesilaikant 8.2 ir / arba 8.5 Punkte nurodytų sąlygų, gali sumažėti jūsų galimybės reikalauti kompensacijos už nuostolius pagal 14 Punktą, jei galėsime įrodyti, kad jūs sąmoningai neapsaugojote informacijos arba veikėte nesąžiningai, padarėte klaidų dėl nepagrįsto delsimo ar didelio aplaidumo. Visais kitais atvejais jūsų maksimali atsakomybė bus tokia, kokia toliau nurodyta 15 punkte.

8.8.        Jei manote, kad kas nors žino jūsų Sąskaitos arba Kortelės saugumo duomenis, turėtumėte nedelsdami susisiekti su mumis pagal 13 punktą.

8.9.        Pasibaigus jūsų Kortelės galiojimo laikui (žr. 11 punktą) arba radus ją po to, kai pranešėte apie jos praradimą arba vagystę, privalote sunaikinti savo Kortelę perkirpdami ją pusiau per magnetinę juostelę.

9. Tapatybės tikrinimas

9.1.       Jei atliksite Operacijas internetu, kai kuriose svetainėse reikės įvesti savo vardą, pavardę ir adresą. Tokiais atvejais turite nurodyti naujausią adresą, kurį registravote pas mus kaip Sąskaitos adresą. Sąskaitos adresas taip pat yra adresas, kuriuo mes siųsime visą korespondenciją.

9.2.        Pasikeitus jūsų Sąskaitos adresui ar kitiems jūsų kontaktiniams duomenims, privalote mus informuoti per 7 dienas. Galite pranešti mums apie tai susisiekdami su Klientų aptarnavimo tarnyba, kurios darbuotojai gali paprašyti patvirtinti tokį pranešimą raštu. Būsite atsakingas už visus nuostolius, patirtus dėl to, kad nepranešėte mums apie tokį pasikeitimą dėl nepagrįsto delsimo, didelio aplaidumo ar apgaulės. Mums reikės patvirtinti jūsų naujos Sąskaitos adresą, o tam turėsite pateikti atitinkamus įrodymus.

9.3.        Pasiliekame teisę bet kuriuo metu pareikalauti jūsų tapatybės ir namų adreso įrodymų (pavyzdžiui, paprašyti atitinkamų dokumentų originalų), įskaitant, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir (arba) pinigų plovimui. Be to, paraiškos teikimo metu arba bet kuriuo metu ateityje savo Sąskaitoje suteikiate mums leidimą tiesiogiai arba per atitinkamas trečiąsias šalis atlikti elektroninės tapatybės patvirtinimo patikras.

10. Teisė atšaukti („Persigalvojimas“)

Turite teisę nutrukti šią Sutartį šiomis aplinkybėmis:

10.1.      jeigu įsigijote Mokėjimo paslaugas su 14 dienų nuo sėkmingos jūsų Sąskaitos registracijos dienos „persigalvojimo“ laikotarpiu, galite nutraukti šią Sutartį arba atšaukti Mokėjimo paslaugas nepatirdami jokių nuobaudų, tačiau iš jūsų Sąskaitos gali būti išskaitytos mūsų pagrįstai patirtos išlaidos, teikiant jums paslaugas iki jų atšaukimo. Privalote susisiekti su mumis per šį 14 dienų laikotarpį ir informuoti mus, kad pageidaujate nutraukti šią Sutartį ir nesinaudosite Mokėjimo paslaugomis. Tada mes atšauksime Mokėjimo paslaugas ir grąžinsime jums Sąskaitoje Turimo likučio sumą. Tačiau pasiliekame teisę užlaikyti Turimą likutį iki 30 darbo dienų nuo jūsų nurodymo gavimo prieš grąžindami likutį; tokiu būdu siekiame užtikrinti, kad būtų gauta informacija apie visas Operacijas.

10.2.      Po Persigalvojimo laikotarpio galite atšaukti Mokėjimo paslaugas tik taip, kaip nurodyta 12 punkte.

11. Galiojimas ir išpirkimas

11.1.      Ant jūsų Kortelės yra nurodyta jos galiojimo data („Galiojimo data“). Kortelės (ir visų Papildomų kortelių) bei visų PFS IBAN, susietų su Kortele, nebebus galima naudoti pasibaigus Galiojimo datai ir jūs nebegalite jos naudoti praėjus tam laikui, tačiau vis dar galėsite gauti ir siųsti lėšas iš Sąskaitos, susietos su Kortele.

11.2.      Jei Kortelės galiojimas baigiasi prieš išnaudojant jūsų Turimą likutį, galite susisiekti su Klientų aptarnavimo tarnyba ir paprašyti pakaitinės Kortelės, jei tai atliksite likus 14 dienų iki Galiojimo datos pabaigos, atspausdintos ant jūsų Kortelės ir sumokėsite tam tikrą Mokestį (jei jis nurodytas). Mes pasiliekame teisę išduoti jums pasibaigusio galiojimo Kortelės pakaitalą, net jei jūs jo nepageidavote. Jei jūs neprašėte pakaitinės Kortelės, jums nebus taikomas Kortelės pakeitimo mokestis.

11.3.      Jei PFS IBAN susietas su jūsų Sąskaita, bet ne su jūsų Kortele, tuomet jos galiojimas nesibaigs pasibaigus Kortelės galiojimui, bet bus galima naudoti tol, kol naudositės savo Sąskaita.

11.4.      Jūsų lėšos yra pasiekiamos išpirkimui susisiekus su mumis bet kada, prieš baigiantis 6 metų laikotarpiui, po datos, kurią ši Sutartis baigia galioti pagal 12 punktą, kai jūsų Turimo likučio jums nebebus galima išpirkti, o mes esame įgalioti išsaugoti atitinkamas lėšas. Jei Turimas likutis išlieka ilgiau, nei vienerius metus po datos, kurią baigiasi ši Sutartis pagal 12 punktą, mes neprivalome apsaugoti atitinkamų lėšų mūsų Kliento lėšų sąskaitoje, o jūs vis dar galite pageidauti išpirkimo iki 6 metų. Iš bet kurio Turimo likučio išpirkimo pajamų galime išskaičiuoti Pavėluoto išpirkimo mokesčio sumą.

11.5.      Jei jūsų prašymas atgauti pinigus bus pateiktas nepraėjus 12 mėnesių po datos, kurią baigia galioti ši Sutartis pagal 12 punktą, išpirkimui nebus taikoma jokio Pavėluoto išpirkimo mokesčio. Jei pateikiate išpirkimo užklausą praėjus daugiau nei 12 mėnesių po datos, kurią baigia galioti ši Sutartis pagal 12 punktą, gali būti taikomas Sąskaitos uždarymo mokestis (jei nurodyta).

11.6.      Turime visišką teisę atlikti įskaitymą, pervedimą ar naudoti Sąskaitoje (-ose) arba Kortelėse turimas sumas, kad būtų apmokėti visi įsipareigojimai ir Mokesčiai, kuriuos turite mums sumokėti ir kurie nebuvo sumokėti iki nustatyto termino.

11.7.      Turime visišką teisę uždaryti jūsų Sąskaitą ir pateikti atgalinio mokesčio prašymą už tam tikras Operacijas, jeigu jūsų Sąskaitos likutis yra neigiamas daugiau kaip 60 dienų. Jeigu jūsų atgalinis mokestis atliekamas sėkmingai, lėšos, sumokamos į jūsų Sąskaitą, gali būti naudojamos tik jūsų Kortelei arba Sąskaitai kredituoti, o jūsų Sąskaita lieka uždaryta.

11.8.      Jei jūsų Sąskaita neaktyvi (įskaitant be apribojimų prieigos nebuvimą prie sąskaitos arba mokėjimų Operacijų) bent 2 metus paeiliui ir yra Turimas likutis, mes galime (bet nesame priversti) jus įspėti atsiųsdami e. laišką jūsų registruoto e. pašto adresu ir suteikti jums galimybę išsaugoti savo Sąskaitą atvirą ir palaikyti arba susigrąžinti Turimą likutį. Jei nesureaguosite į mūsų pranešimą per trisdešimt (30) dienų, mes automatiškai uždarysime jūsų Sąskaitą ir pradėsime Pervedimą jūsų Turimo likučio į vėliausio mokėjimo sąskaitą, apie kurią jūs mums pranešate (jūsų „Paskirta Banko sąskaita“) arba čekiu jūsų paskutiniu mums žinomu adresu.

12. Jūsų Sąskaitos panaikinimas arba sustabdymas ir (arba) Operacijų apdorojimas

12.1.      Galime nutraukti šią Sutartį ir jūsų naudojimąsi Mokėjimo paslaugomis apie tai iš anksto įspėję bent prieš 2 mėnesius.

12.2.      Jūsų naudojimasis savo Kortele ir bet kuriuo PFS IBAN, susietu su Kortele, baigiasi pasibaigus Galiojimo datai pagal 11.2 Punkto nuostatas.

12.3.      Ši Sutartis ir jūsų naudojimasis Mokėjimo paslaugomis taip pat baigsis, kai pasibaigs jūsų galimybės pradėti bet kurią Operaciją.

12.4.      Jūsų naudojimąsi Mokėjimo paslaugomis tiek apskritai, tiek dalimis, arba bet kurios (-ų) Operacijos (-ų) apdorojimą bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo galime nutraukti ar sustabdyti tokiam laikotarpiui, koks pagrįstai gali būti reikalingas:

i. jei yra koks nors gedimas ar triktis duomenų informacijos apdorojimo sistemoje (-se);
ii. jei pagrįstai manome, kad naudojote, arba yra tikėtina, kad naudositės Mokėjimo paslaugomis arba leisite jomis naudotis pažeisdami šią Sutartį arba nusikalstamai veikai atlikti;
iii. jei tokiam Turimo likučio panaudojimui gresia veika, susijusi su apgaule ar piktnaudžiavimu;
iv. jei įtariame, kad pateikėte neteisingą arba klaidinančią informaciją;
v. jei mūsų reikalaujama taip elgtis pagal įstatymą, gavus policijos, teismo ar kitos svarbios vyriausybės arba priežiūros institucijos nurodymą;
vi. jei to reikalaujama vykdant mūsų teisinius įsipareigojimus, susijusius su kovojimu prieš pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą;
vii. jei kilo įtarimų dėl neįgaliotos arba žalingos prieigos arba jūsų Sąskaitos naudojimo arba jei buvo pažeistos jos saugumo funkcijos, įskaitant neįgaliotą arba žalingą Operacijos vykdymą;
viii. jei mes turime pagrįstas prielaidas manyti, kad vykdote draudžiamą arba nelegalią veiklą;
ix. jei mes negalime patvirtinti jūsų tapatybės arba kitos su jumis, jūsų Sąskaita arba Operacija susijusios informacijos.

12.5.    Jei buvo išaiškinta, kad kai kurios Operacijos buvo atliktos naudojantis jūsų Kortele arba PFS IBAN pasibaigus galiojimui arba mes atlikome veiksmus pagal 12.4 Punktą, jūs privalote mums nedelsiant kompensuoti šias sumas.

12.6.      Jei mums yra įgyvendinama ir teisėta taip elgtis arba nepažeidžia pagrįstai motyvuotų saugumo motyvų, mes jus informuosime e. paštu apie sustabdymą arba apribojimą ir to priežastis prieš įsigalint šioms priemonėms arba iškart po jų įsigaliojimo.

12.7.      Mes atkursime jūsų Sąskaitą arba vykdysime atitinkamą (-as) Operaciją (-as), kai tik tas bus įmanoma, kai nebus taikomi ar neegzistuos motyvai pagal 12.4 Punktą.

12.8.      Jeigu norite bet kada nutraukti Mokėjimo paslaugas, privalote reikalauti nutraukimo ir jūsų Turimo likučio sugrąžinimo e. paštu mūsų adresu, nurodytu 2 Punkte iš e. pašto adreso, užregistruoto jūsų Sąskaitoje. Mūsų Klientų aptarnavimo skyrius tuomet sustabdys bet kokį tolimesnį jūsų Mokėjimo paslaugų naudojimą.

12.9.      Kai mes iš jūsų gausime visą reikiamą informaciją (įskaitant bet kokį Kliento reikiamą patikrinimą) ir apdorosime visas Operacijas, visus taikomus Mokesčius ir rinkliavas, mes jums grąžinsime bet kokį Turimą likutį, mažesnį už mums mokamus Mokesčius ir rinkliavas, su sąlyga, kad:

i. jūs nevykdėte apgavikiškų veiklų arba nesielgėte aplaidžiai, arba taip, kad skatintumėte įtarimus dėl apgavysčių arba didelio aplaidumo; ir
ii. mes pagal įstatymą ar potvarkius, arba policijai, teismui arba valdžios institucijoms pareikalavus neprivalome sustabdyti jūsų Turimo likučio.

12.10.      Kai Mokėjimo paslaugos nutraukiamos, jūs būsite atsakingas už mūsų jums suteiktos (-ų) Kortelės (-ų) sunaikinimą.

12.11.      Jei, po jūsų Turimo likučio kompensavimo, bus nustatyta, kad vykdytos tolesnės Operacijos arba vykdytos rinkliavos arba Mokesčiai naudojant Kortelę (-es), arba mes gavome bet kokios ankstesnės finansavimo Operacijos atšaukimą, mes jus informuosime apie sumą, o jūs privalėsite nedelsiant grąžinti mums šią reikalaujamą sumą kaip skolą.

13. Jūsų kortelės Pametimas arba Pavogimas, arba jūsų Sąskaitos pasisavinimas

13.1.      Jei jūsų Kortelė yra pamesta arba pavogta, arba jei manote, kad kažkas naudojasi jūsų Kortele, PIN ir (arba) Prieigos kodais be jūsų leidimo, arba jei jūsų Kortelė yra sugadinta ar veikia netinkamai:

i. turite kuo greičiau susisiekti su mumis ir pateikti mums savo Sąskaitos arba Kortelės numerį ir jūsų Naudotojo vardą ir slaptažodį, arba tam tikrus mums priimtinus identifikavimo duomenis, kad galėtume būti tikri, jog kalbame su jumis; ir
ii. gavę jūsų sutikimą uždaryti Sąskaitą, išduosime jums pakaitinę Kortelę ir atidarysime atitinkamą naują Sąskaitą, į kurią įnešime lėšas, kurių suma bus lygi jūsų paskutiniam Turėtam likučiui.

13.2.      Kai mums bus pranešta apie praradimą ar vagystę, mes sustabdysime Mokėjimo paslaugas kiek galėdami greičiau, kad būtų išvengta papildomų nuostolių (žr. 14 Punktą). Imtis veiksmų neteisėtam Mokėjimo paslaugų naudojimui išvengti mes galime tik tada, jeigu jūs mums pateikiate Sąskaitos ar Kortelės numerį, Naudotojo vardą ir Slaptažodį ir jeigu galite pateikti pakankamai informacijos jūsų tapatybei ir atitinkamai Sąskaitai atpažinti.

13.3.      Pakaitinės Kortelės bus išsiųstos naujausiu jūsų užregistruotu Sąskaitos adresu. Nepateikus teisingo adreso, bus taikomas Kortelės keitimo mokestis.

13.4.      Jeigu vėliau rasite arba atgausite Kortelę, apie kurios vagystę ar praradimą esate pranešęs, privalote nedelsdami sunaikinti rastąją Kortelę perkirpdami ją pusiau per magnetinę juostelę ir lustą.

13.5.      Jūs sutinkate padėti mums, mūsų atstovams, valdžios institucijoms ir policijai, jei jūsų Kortelė pametama, pavogta arba jei įtariame, kad Mokėjimo paslaugomis buvo piktnaudžiaujama.

14. Atsakomybė už neįgaliotas arba neteisingai įvykdytas Operacijas

14.1.      Pagal 14.2, 14.3 ir 14.6 punktus mes jums visiškai ir iškart kompensuosime visas neįgaliotas Operacijas, išsiųstas iš jūsų Sąskaitos ir tikrai ne vėliau, nei kitos Darbo dienos pabaigoje įspėję arba būdami įspėti apie Operaciją (nebent, jei turime pagrįstus motyvus įtarti apgaulę), su sąlyga, kad mus informavote apie neįgaliotą Sandorį be bereikalingo uždelsimo, kai sužinojote apie Operaciją ir jokiu būdu ne vėliau kaip praėjus 13 mėnesių po Operacijos įvykdymo. Jei taikoma, mes atkursime jūsų Sąskaitą iki tokios būklės, kurioje nebūtų įvykdyta neįgaliota Operacija, kad kreditinės vertės data nebūtų vėlesnė kaip data, kurią suma buvo nurašyta nuo banko sąskaitos.

14.2.      Jūs galite būti atsakingas už nuostolius, susijusius su neįgaliotomis Operacijomis maksimaliai iki 40 EUR, dėl pamestos arba pavogtos Kortelės naudojimo arba jūsų Sąskaitos neteisingo eikvojimo, jei nuostolis, vagystė arba neteisėtas pasisavinimas nebuvo identifikuojamas jums iki mokėjimo (išskyrus, jei elgėtės kenkėjiškai) arba buvo sąlygotas veiksmų arba mūsų darbuotojo, atstovo, filialo arba paslaugos teikėjo veiksmų stokos.

14.3.      Jūs atsakote už visus nuostolius, patirtus dėl neįgaliotos Operacijos, jei elgėtės apgavikiškai arba jums nepavyko sąmoningai arba dėl didelio aplaidumo naudotis Sąskaita pagal šios Sutarties sąlygas arba išsaugoti paslaptyje savo Prieigos kodus ir apsaugoti juos pagal 8 Punktą.

14.4.      Jūs neprisiimate atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl neįgaliotos Operacijos, kuri įvykdoma po to, kai mus įspėjate dėl pavojaus jūsų Prieigos kodams pagal 8 Punktą, nebent elgėtės apgavikiškai arba mes nesuteikėme jums priemonių mus įspėti sutartu būdu be delsimo, kai sužinojote apie praradimą, vagystę, pasisavinimą arba neįgaliotą jūsų Kortelės arba Sąskaitos naudojimą.

14.5.      Mes neprisiimame atsakomybės už pinigų grąžinimą arba nuostolius, patirtus dėl neteisingos arba neįvykdytos mokėjimo Operacijos, jei jūsų nurodyta gavėjo sąskaitos informacija buvo neteisinga arba mes galime įrodyti, kad pilna Operacijos suma buvo tinkamai gauta gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjo.

14.6.      Mes neprisiimame atsakomybės už neįgaliotas arba neteisingai įvykdomas Operacijas, jei Operaciją paveikė nenormalios ir nenumatytos aplinkybės, kurių negalime kontroliuoti arba, jei veikėme pagal teisinius įsipareigojimus.

14.7.      Kai esame atsakingi dėl neteisingai įvykdytos Operacijos arba SEPA pervedimo, kurį gaunate pagal šią Sutartį, mes nedelsdami Operacijos sumą atiduosime jūsų disponavimui ir įskaitysime atitinkamą sumą į jūsų Sąskaitą ne vėliau kaip datą, kuri yra sumos įskaitymo data, jei Operacija buvo įvykdyta teisingai.

14.8.      Jei esame atsakingi už neteisingai jūsų, kaip mokėtojo įvykdytą Mokėjimą, Pervedimą arba SEPA pervedimą, mes be nepagrįsto delsimo grąžinsime jums neįvykdytos arba klaidingos Operacijos sumą ir, jei reikia, atkursime debetuojamą Sąskaitą į tokią būklę, kokios ji būtų buvusi, jei nebūtų įvykdyta klaidinga Operacija.

14.9.      Neįvykdyto arba klaidingai jūsų, kaip mokėtojo įvykdyto Mokėjimo, Pervedimo arba SEPA pervedimo atveju, mes, nepriklausomai nuo to, ar esame atsakingi, pagal pageidavimą dėsime neatidėliotinas pastangas susekti Operaciją ir įspėti jus apie rezultatą nemokamai.

14.10.      Mokėjimas, kuris įvykdomas gavėjo arba per gavėją (pvz., Prekybininką) turi būti laikomas neįgaliotu, jei nedavėte savo sutikimo atlikti Mokėjimą. Jei manote, kad Mokėjimas buvo atliktas be jūsų sutikimo, turėtumėte su mumis susisiekti pagal 2 Punktą.

14.11.      Reikalavimas grąžinti įgaliotą Mokėjimą, pradėtą gavėjo arba per gavėją (pvz., Prekybininką), kuomet įgaliojimas nenurodo konkrečios mokėjimo Operacijos sumos (o Mokėjimo suma viršijo, kurios jūs pagrįstai galėjote tikėtis, turint omenyje jūsų ankstesnių išlaidų šabloną, šią Sutartį ir atvejo aplinkybes), turi būti įvykdytas per 8 savaites nuo datos, kurią lėšos buvo nuskaičiuotos nuo jūsų Turimo likučio. Per 10 Darbo dienų po jūsų pretenzijos dėl grąžinimo gavimo arba per 10 Darbo dienų nuo tolimesnės informacijos iš jūsų gavimo, mes arba grąžinsime visą Mokėjimo sumą tą data, kurią Mokėjimo suma buvo nuskaičiuota nuo sąskaitos, arba pateiksime jums grąžinimo atsisakymo pagrindimą.

14.12.      Teisė į grąžinimą pagal šį 14 Punktą netaikoma, jei davėte sutikimą tiesiogiai mums dėl Mokėjimo atlikimo ir, jei taikoma, informacija apie Mokėjimą buvo pateikta arba tapo jums prieinama mūsų arba gavėjo dėka sutartu būdu bent keturios savaitės iki termino.

14.13.      Jei esate nepatenkintas pateiktu pateisinimu dėl pinigų grąžinimo arba jūsų pretenzija sąlygojo pinigų grąžinimą, galite pateikti mums nusiskundimą arba susisiekti su nusiskundimų tarnyba, kaip aprašyta 16 Punkte.

14.14.      Jei kažkuriuo laikotarpiu neteisingai išskaitėme pinigus iš jūsų Turimo likučio, sumą mes jums grąžinsime. Jei mes vėliau nustatysime, kad grąžinta suma buvo teisingai išskaityta, mes galime išskaityti ją iš jūsų Turimo likučio ir pritaikyti jums Mokestį. Jei neturite pakankamo Turimo likučio, privalote nedelsdami mums grąžinti sumą po pareikalavimo.

14.15.      Jei užklausa, Operacija, ginčijama Operacija, arbitražas arba atvirkštinė Operacija naudoja trečiųjų šalių lėšas, jūs esate už jas atsakingas ir jos bus išskaičiuotos iš jūsų Sąskaitos arba kitaip iš jūsų išskaičiuotos.

15. Bendroji atsakomybė

15.1.      Nepažeidžiant 14 Punkto ir pagal 15.4 Punktą;

i. nė viena šalis nebus laikoma atsakinga kitai šaliai už netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą (įskaitant, be apribojimų, verslo, pelno ar pajamų praradimą), patirtus dėl šios Sutarties, atsiradusius vykdant sutartį, dėl delikto (įskaitant aplaidumą), pažeidžiant įstatymų nustatytas pareigas arba kitaip;
ii. mes nebūsime atsakingi:

ii.1. jei negalite naudotis Kortele arba Mokėjimo paslaugomis dėl bet kurios priežasties, nurodytos šioje Sutartyje;
ii.2. dėl bet kokios su Mokėjimo paslaugų naudojimu susijusios klaidos ar trikties, kurios neturime   realių galimybių valdyti, įskaitant, bet neapsiribojant, Turimo likučio trūkumą arba duomenų apdorojimo sistemų klaidą ar triktį;
ii.3. dėl bet kokių nuostolių, klaidos ar trikties, susijusių su Trečiosios šalies teikėjo pasitelkimu, kaip nurodyta šios Sutarties 6.3, 6.6 ir 6.7 Punktuose;
ii.4. jei Prekybininkas atsisako priimti Mokėjimą arba nepavyksta atšaukti leidimo suteikimo arba išankstinio leidimo suteikimo;
ii.5. dėl prekių ar paslaugų, kurios perkamos mokant Kortele;
ii.6. dėl bet kokių ginčų, kurie jums galėjo kilti su Prekybininku arba kitu Mokėjimo paslaugos   naudotoju, jei jūs:
ii.6.1. nepagrįstai pradelsėte
ii.6.2. elgėtės apgavikiškai; arba
ii.6.3. Labai aplaidžiai. (įskaitant, kai nuostoliai kilo dėl jūsų nesugebėjimo mums pateikti savo tikslius asmeninius duomenis)

15.2.      Jūs sutinkate nesinaudoti Mokėjimo paslaugomis nelegaliomis priemonėmis ir sutinkate mums kompensuoti visas pretenzijas arba procedūras, kilusias dėl tokio nelegalaus Mokėjimo paslaugų naudojimo iš jūsų pusės, jūsų Įgalioto (-ų) asmens (-ų) ir Papildomo (-ų) kortelės turėtojo (-ų).

15.3.      Jūs visiškai atsakote už savo bendravimą su Prekybininkais ar kitais Mokėjimo paslaugos naudotojais. Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome stebėti arba tarpininkauti šiuose ginčuose.

15.4.      Tiek, kiek tai leidžiama pagal atitinkamą įstatymą, ir laikantis 14 ir 15.5 Punktų nuostatų, mūsų bendra pagal šią Sutartį ir iš jos kylanti atsakomybė bus apribota šitaip:

i.  jei jūsų Kortelė turi defektą dėl mūsų kaltės, mūsų atsakomybė bus apribota Kortelės pakeitimu arba, mūsų pasirinkimu, jūsų Turimo likučio grąžinimu; ir
ii. visais kitais dėl mūsų kaltės susidariusiais atvejais mūsų atsakomybė bus apribota jūsų Turimo likučio grąžinimu.

15.5.      Jokia šios Sutarties nuostata nepanaikina ir neapribos nė vienos Šalies atsakomybės dėl mirties ar asmeninio susižalojimo, įvykusių dėl tos šalies neatsargumo arba apgaulingo klaidinimo.

15.6.      Nei viena šalis neatsako arba negali būti laikoma pažeidžianti šią Sutartį, jei ji vėluoja ar nevykdo to, kas reikalaujama pagal šią Sutartį, dėl bet kokių priežasčių ar sąlygų, kurių tokia Šalis neturi realių galimybių valdyti.

16. Ginčų sprendimas

16.1.    Mes esame įsipareigoję visiems savo Klientams užtikrinti puikią kliento patirtį. Jei kokiu nors būdu nepatenkintume jūsų lūkesčių, norime turėti galimybę viską sureguliuoti.

16.2.      Pirmiausia jūs bendrausite su mūsų Klientų aptarnavimo komanda, su kuria galima susisiekti e. paštu [email protected] arba telefonu +44 (0)207 127 5093. Mūsų Klientų aptarnavimo komanda išklausys jūsų poreikius ir dės maksimalias pastangas kuo greičiau ir sąžiningiau išspręsti jūsų klausimą. Mes vertiname galimybę peržiūrėti savo verslo metodus ir geriau patenkinti savo klientų lūkesčius.

16.3.      Jei gavę atsakymą iš mūsų Klientų aptarnavimo komandos nesate patenkintas rezultatu, susisiekite su Skundų nagrinėjimo komanda adresu „Prepaid Financial Services Ltd”, 5th Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, Londonas, W1B 3AT arba e. paštu [email protected]

16.4.      Gavusi e. laišką, Skundų nagrinėjimo komanda atliks tyrimą ir apie jo rezultatus informuos jus per 15 dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai negalėsime pateikti atsakymo per 15 dienų, atsakysime nurodydami vėlavimo priežastį ir atsakymo terminą, kuris bus ne ilgesnis kaip 35 dienos nuo pirminės skundo gavimo dienos.

16.5.      Jeigu Skundų nagrinėjimo komanda negali išspręsti skundo ir norite, kad jis būtų nagrinėjamas toliau, kreipkitės į Finansinių paslaugų ombudsmeno tarnybą adresu South Key Plaza, 183 Marsh Wall, Londonas, E14 9SR. Informacija apie Finansinių paslaugų ombudsmeno tarnybos teikiamas paslaugas pasiekiama adresu http://www.financialombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm  arba alternatyviai galite pateikti savo nusiskundimą savo nuolatinės gyvenamosios vietos šalyje, pasinaudoję Internetiniu ginčų sprendimo procesu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

16.6.      Turite pateikti mums visus kvitus ir su jūsų skundu susijusią informaciją.

17. Jūsų asmeniniai duomenys

17.1.      PFS yra registruotas Duomenų valdytojas, turintis Informacijos komisarų biurą JK, kurio registracijos   numeris Z1821175  https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/Z1821175

17.2.      Kad galėtume jums teikti paslaugas, susijusias su jūsų Sąskaita, privalome surinkti ir apdoroti jūsų, Papildomų kortelių turėtojų ir Įgaliotų asmenų asmeninius duomenis su jūsų sutikimu arba teisiniais pagrindais, kad būtų laikomasi mūsų įsipareigojimų Kovos su pinigų plovimu teisės aktais arba kitomis vyriausybinėmis organizacijomis. Kur taikoma, jei Sąskaitos turėtojas yra jaunesnis kaip 16 metų, būtinas tėvų sutikimas.

17.3.      Jūsų sutikimas bus taikomas jūsų duomenų rinkimui ir jūs turite teisę sutikti arba atmesti. Jei jūs atmetate sutikimą, kad būtų renkami ir apdorojami jūsų duomenys, mes pasiliekame teisę nutraukti paslaugų teikimą dėl mūsų kaip finansinių paslaugų institucijos įsipareigojimų.

17.4.      Mes galime atskleisti arba tikrinti jūsų asmeninius duomenis kitose organizacijose ir gauti tolimesnę informaciją apie jus tam, kad patikrintume jūsų tapatybę ir paisytume galiojančių pinigų plovimo ir vyriausybinių potvarkių. Jūsų užklausų įrašas bus paliktas jūsų faile.

17.5.      Tvarkydami jūsų Sąskaitą mes galime perduoti jūsų asmeninius duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, turintiems sutartį su PFS. Visos trečiosios šalys, su kuriomis galime dalintis jūsų informacija, privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą ir naudoti juos tik vykdant paslaugas, kurias jie teikia jums mūsų vardu. Perduodami asmeninius duomenis trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai mes užtikriname, kad tai bus atliekama saugiai ir kad jie atitinka minimalų duomenų apsaugos jų šalyje standartą.

17.6.      Jūs turite teisę gauti informaciją, susijusią su jūsų asmeniniais duomenimis, kuriuos mes saugome apie jus ir šiuos duomenis pataisyti, jei jie netikslūs arba nepilni. Jūs turite teisę prieštarauti arba atšaukti bet kokį sutikimą, kurį davėte dėl tam tikro pobūdžio informacijos apdorojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.

17.7.      Jūsų duomenys bus saugomi 6 metus, pasibaigus paslaugų teikimui jums, kuomet jūsų duomenys bus sunaikinti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

17.8.      Jeigu norite pateikti nusiskundimą dėl to, kaip mes (arba trečiosios šalys, kaip aprašyta 18.5 Punkte pirmiau) apdorojame jūsų asmeninius duomenis arba kaip buvo tvarkomas jūsų nusiskundimas, turite teisę pateikti nusiskundimą tiesiogiai priežiūros institucijai ir PFS Duomenų apsaugos pareigūnui.

17.9.      Mūsų Privatumo politika išsamiai informuoja apie jūsų, kaip duomenų subjekto teises ir mūsų, kaip duomenų valdytojo, įsipareigojimus. Prašome perskaityti šį dokumentą atidžiai ir užtikrinti, kad supratote savo teises.

18. Nuostatų ir sąlygų keitimas

18.1.      Galime atnaujinti ir iš dalies pakeisti šias nuostatas ir sąlygas (įskaitant mūsų Mokesčių ir apribojimų aprašą). Informacija apie bet kokius pakeitimus bus pateikiama mūsų Svetainėje arba e. pašto pranešimu ar trumpąja žinute bent prieš 2 mėnesius. Naudodamiesi Mokėjimo paslaugomis praėjus 2 mėnesių informavimo laikotarpiui, jūs patvirtinate ir sutinkate, kad jums būtų taikomos atnaujintos arba pakeistos nuostatos ir sąlygos. Jeigu nenorite, kad jos jums būtų taikomos, turite nedelsdami nustoti naudotis Mokėjimo paslaugomis ir nutraukti šią Sutartį pagal 10 Punktą prieš įsigaliojant pakeitimams.

19. Kita

19.1.      Mes galime priskirti arba perduoti savo teises, interesus ar įsipareigojimus pagal šią Sutartį bet kuriai trečiajai šaliai (įskaitant įmonių sujungimą, konsolidavimą ar viso arba iš esmės viso mūsų verslo ir turto, susijusio su Sutartimi, įsigijimą), apie tai raštu įspėję prieš 2 mėnesius. Tai neturės neigiamos įtakos jūsų teisėms ar įsipareigojimams pagal šią Sutartį.

19.2.      Mes nesiekiame, kad kurias nors šios Sutarties sąlygas vykdytų asmuo, nesantis Sutarties šalimi, ir joks toks asmuo neturi teisės pagal 1999 m. Sutarčių įstatymą (trečiųjų šalių teisės) įgalinti kokias nors šios Sutarties sąlygas, bet šis Punktas neįtakoja teisės arba trečiųjų šalių priemonių, kurios egzistuoja arba yra pasiekiamos, išskyrus šį Įstatymą.

19.3.      Bet koks atsisakymas arba koncesija, kurią jums galime suteikti, neįtakos mūsų griežtų teisių ir jūsų įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

19.4.      Ši Sutartis ir joje nurodyti dokumentai sudaro visą sutartį ir yra šalių tarpusavio susitarimas, bei pakeičia bet kokį ankstesnį šalių susitarimą, susijusį su šios Sutarties objektu.

20. Lėšų apsauga

Visos atitinkamos lėšos, susijusios su jūsų Turimu likučiu, yra atskirtos nuo mūsų lėšų ir saugomos Kliento lėšų sąskaitoje atsižvelgiant į 2011 m. Elektroninių pinigų nuostatų apsaugos reikalavimus pagal įstatymus. Jeigu taptume nemokūs, šios lėšos būtų saugomos nuo bet kokių mūsų kreditorių pateiktų pretenzijų.

21. Reglamentavimas ir įstatymai

21.1.      Mokėjimo paslaugos, Kortelė ir Sąskaita yra mokėjimo paslaugos, bet ne indėlis, kreditas arba banko produktai ir joms netaikoma Finansinių paslaugų kompensavimo schema.

21.2.      Ši Sutartis turi būti valdoma ir interpretuojama pagal Anglijos ir Velso įstatymus, o bet koks ginčias arba pretenzija, susijusi su šia Sutartimi, turi paklusti neišskirtinei Anglijos teismų jurisdikcijai. Tačiau, jei jūs gyvenate ne Anglijoje arba Velse, galite pareikšti ieškinį šalyje, kurioje gyvenate.


22. Mokesčių ir apribojimų aprašas

PrivatumasVerslui
Privačios kortelės turėtojasVerslo kortelės turėtojas„E. piniginės“ turėtojas
Kortelės mokestis / „E. piniginės“ mokestis
Kortelės mokestisNemokamasNemokamasIndividualiai (min 20.00 €)
Antrinės kortelės mokestisNemokamasNemokamasN/A
Mėnesinis aptarnavimo mokestis1.00 €1.00 €N/A
„E. piniginės“ atidarymasNemokamasNemokamasIndividualiai
Įkėlimo Operacijos
SEPA priėmimo mokestis0.55 €N/A0.55 €
SEPA siuntimo mokestis0.55 €0.55 €N/A
SWIFT siuntimo mokestis0.80 €N/A0.80 €
Pervedimas iš vienos WestStein kortelės į kitą WestStein kortelę1 % sumos1 % sumosN/A
Gaunamas mokėjimas banko pavedimu (išskyrus SEPA ir SWIFT)0.80N/AN/A
Įkėlimas banko pervedimuN/A0.80 €N/A
Partijos failų įkėlimas („WestStein“ kortelės „E. piniginė“)N/A0.60 €N/A
Lėšų įkėlimas į kreditinę kortelę internetu3.5% (min 1.75 €)N/AN/A
Lėšų įkėlimas į debeto kortelę internetu1.75 €N/AN/A
Lėšų įkėlimas į kreditinę kortelę SMS žinute3.5% (min 1.75 €)N/AN/A
Lėšų įkėlimas į debeto kortelę SMS žinute1.75 €N/AN/A
Operacijos Pardavimo Vietose (Poin Of Sale purchase)
Pardavimo vietose vidaus valiuta (Euro zonos šalys, kurios naudojasi EUR)NemokamasNemokamasN/A
Pardavimo vietose ne vidaus valiuta0,50 + valiutos keitimo mokestis 3 % išleistos sumos0,50 + valiutos keitimo mokestis 3 % išleistos sumosN/A
Bankomato Naudojimas
Pinigų išėmimas iš bankomato vidaus valiuta (nuo išimtos sumos)2.50 €2.50 €N/A
Pinigų išėmimas iš bankomato ne vidaus valiuta (nuo išimtos sumos)2.50 + 4.5% (1,5 % operacijos mokestis + 3 % valiutos perskaičiavimo mokestis nuo sumos)2.50 + 4.5% (1,5 % operacijos mokestis + 3 % valiutos perskaičiavimo mokestis nuo sumos)N/A
Balanso patikrinimas bankomate0.30 €0.30 €N/A
Grynųjų pinigų išėmimas parduotuvėse
Grynųjų pinigų kredito paėmimas banke – vidaus valiuta (Kraje strefy Euro korzystające z EUR)*2.50 €2.50 €N/A
Grynųjų pinigų išėmimas parduotuvėse – tarptautinis**2.50 + 4.5% (1,5 % operacijos mokestis + 3 % valiutos perskaičiavimo mokestis nuo sumos)2.50 + 4.5% (1,5 % operacijos mokestis + 3 % valiutos perskaičiavimo mokestis nuo sumos)N/A
Kiti Mokesčiai
Visi atmetimo mokesčiai0.50 €0.50 €N/A
Prastovos mokestis (taikomas po 90 dienų neaktyvumo kas 30 dienų. kai kortelė nenaudojama)2.00 €2.00 €N/A
Mokėjimų grąžinimas40.00 €40.00 €40.00 €
SEPA tyrimo mokestis15.00 €15.00 €15.00 €
Sms Operacijos
Balanso tikrinimas SMS žinute0.20 €0.20 €N/A
Pervedimas iš „WestStein“ kortelę į „WestStein“ kortelę SMS žinute1 % sumos1 % sumosN/A
Blokavimas SMS žinute0.20 €0.20 €N/A
Atblokavimas SMS žinute0.20 €0.20 €N/A
Administracinės Operacijos
Pakaitinės kortelės išdavimas vietoje pavogtos kortelės10.00 €10.00 €20.00 €
Administracinis mokestis10.00 €10.00 €10.00 €
IVR Mokesčiai (Interactive Voice Record)
Paskesnė PIN užklausa1.75 €1.75 €N/A
Balanso tikrinimas2.00 €2.00 €N/A

* Visos operacijos į kitas mokėjimo įstaigas arba mokėjimo platformas eurais
** Visos operacijos į kitas mokėjimo įstaigas arba mokėjimo platformas kitomis valiutomis nei eurai

Apribojimai, taikomi PRIVATIEMS KLIENTAMS
Nepatvirtintam klientuiPatvirtintam klientui
Maksimalus kortelės balansas150.00 €35 000.00 €
Įeinantys SEPA mokėjimai per dieną (ne daugiau kaip 3 sandoriai)150.00 €35 000.00 €
Įeinantys SEPA mokėjimai per mėnesį150.00 €
Įeinantys SEPA mokėjimai per metus1800.00 €
Įeinantys SWIFT mokėjimai per dieną (ne daugiau kaip 3 sandoriai)N/A35 000.00 €
Įeinantys SWIFT mokėjimai per mėnesįN/A
Įeinantys SWIFT mokėjimai per metusN/A
Maksimalus papildymas per kuponus (tik Latvijoje) per dieną (Laikinai nepasiekiama)150.00 €450.00 €
Maksimalus papildymas per kuponus (tik Latvijoje) per mėnesį (Laikinai nepasiekiama)150.00 €
Maksimalus papildymas per kuponus (tik Latvijoje) per metus (Laikinai nepasiekiama)1800.00 €
Pervedimas iš vienos WestStein kortelės į kitą WestStein kortelę per dieną N/A15 000.00 €
Pervedimas iš vienos WestStein kortelės į kitą WestStein kortelę per mėnesį N/A
Pervedimas iš vienos WestStein kortelės į kitą WestStein kortelę per metus N/A
Bendra galima įkelti suma per dieną150.00 €35 000.00 €
Bendra galima įkelti suma per mėnesį150.00 €
Bendra galima įkelti suma per metus1800.00 €
Siunčiami SEPA mokėjimai per dienąN/A15 000.00 €
Siunčiami SEPA mokėjimai per mėnesįN/A
Siunčiami SEPA mokėjimai per metusN/A
Vietiniai (euro zonos) ir tarptautiniai pirkimo sandoriai per dieną (ne daugiau kaip 20 sandoriai)150.00 €15 000.00 €
Vietiniai (euro zonos) ir tarptautiniai pirkimo sandoriai per mėnesį150.00 €
Vietiniai (euro zonos) ir tarptautiniai pirkimo sandoriai per metus1800.00 €
Maksimalus grynųjų pinigų išėmimas iš bankomato per dieną (ne daugiau kaip 3 sandoriai) 50.00 €1 500.00 €
Maksimalus grynųjų pinigų išėmimas iš bankomato per mėnesį 50.00 €
Maksimalus grynųjų pinigų išėmimas iš bankomato per metus 50.00 €
Maksimalus grynųjų pinigų išėmimas iš bankomato vienai operacijai50.00 €750.00 €*
Bendra išlaidų suma per dieną150.00 €15 000.00 €
Bendra išlaidų suma per mėnesį150.00 €
Bendra išlaidų suma per metus1800.00 €

*Galima nustatyti individualius limitus.

Apribojimai, taikomi VERSLO KLIENTAMS
Didžiausia įkėlimo riba iš „E. piniginės“ per dieną15 000.00 €*
Didžiausia įkėlimo riba iš „E. piniginės“ per mėnesį
Didžiausia įkėlimo riba iš „E. piniginės“ per metus
Didžiausia įkėlimo riba iš „E. piniginės“ vienai operacijai5 000.00 €*
Pervedimas iš vienos WestStein kortelės į kitą WestStein kortelę per dieną15 000.00 €
Pervedimas iš vienos WestStein kortelės į kitą WestStein kortelę per mėnesį
Pervedimas iš vienos WestStein kortelės į kitą WestStein kortelę per metus
Bendra galima įkelti suma per dieną15 000.00 €*
Bendra galima įkelti suma per mėnesį
Bendra galima įkelti suma per metus
Siunčiami SEPA mokėjimai per dieną15 000.00 €
Siunčiami SEPA mokėjimai per mėnesį
Siunčiami SEPA mokėjimai per metus
Vietiniai (euro zonos) ir tarptautiniai pirkimo sandoriai per dieną (ne daugiau kaip 20 sandoriai)15 000.00 €
Vietiniai (euro zonos) ir tarptautiniai pirkimo sandoriai per mėnesį
Vietiniai (euro zonos) ir tarptautiniai pirkimo sandoriai per metus
Maksimalus grynųjų pinigų išėmimas iš bankomato per dieną (ne daugiau kaip 3 sandoriai)1 500.00 €*
Maksimalus grynųjų pinigų išėmimas iš bankomato per mėnesį
Maksimalus grynųjų pinigų išėmimas iš bankomato per metus
Maksimalus grynųjų pinigų išėmimas iš bankomato vienai operacijai750.00 €**
Bendra išlaidų suma per dieną15 000.00 €
Bendra išlaidų suma per mėnesį
Bendra išlaidų suma per metus

*Galima nustatyti individualius limitus.
**Apribojimai gali skirtis priklausomai nuo bankomato savininko nustatymų.

„WestStein“ E. kuponas

Laikinai nepasiekiama.

GALIOJA nuo 2016 m. birželio 1 d.

1.Bendrosios Nuostatos

1.1.Atidžiai perskaitykite šias Nuostatas ir sąlygas, nes jos reglamentuoja sutartinius santykius tarp jūsų ir mūsų ir yra taikomos jūsų naudojimuisi mokėjimo „WestStein“ E. kuponais sistema.

1.2.Jūsų „WestStein“ E. kuponą išduoda „Prepaid Financial Services Limited“, kurios registruotoji buveinė yra 4TH FLOOR, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR, United Kingdom (Jungtinė Karalystė) [„PFS“].

1.3.Jūsų „WestStein“ E. kuponą tvarko „SIA WestStein“, kurios registruotoji buveinė yra Mūkusalas street 41, Riga, LV 1004, Latvia (Latvija) [„WestStein“, „mes“].

1.4.PFS yra įgaliota ir reglamentuojama Jungtinės Karalystės Finansinės drausmės tarnybos – elektroninių pinigų įstaigos, turinčios elektroninių pinigų licenciją.

1.5.Norėdami gauti ir naudoti „WestStein“ E. kuponą, turite būti ne mažiau kaip aštuoniolikos (18) metų.

1.6.Įsigydami arba naudodami „WestStein“ E. kuponą, sutinkate laikytis šių Nuostatų ir sąlygų.

1.7.Oficiali šių Nuostatų ir sąlygų kalba yra anglų k. Tik ši E. kupono Nuostatų ir sąlygų versija turi teisinį poveikį sutartims, jų laikymuisi ar vykdymui.

1.8.„WestStein“ pasilieka teisę retkarčiais keisti šias nuostatas ir sąlygas ir paskelbti dviejų mėnesių trukmės pranešimą apie pakeitimus savo tinklalapyje www.weststeincard.com. Bet kokie pakeitimai įsigalios praėjus 2 mėnesiams po paskelbimo apie juos interneto svetainėje datos ir bus taikomi jūsų naudojimusi mokėjimo „WestStein“ E. kuponu paslaugomis po šio 2 mėnesių laikotarpio. Bus laikoma, kad toliau naudodamiesi „WestStein“ E. kuponu jūs priėmėte šiuos pakeitimus ir su jais sutikote. Jei šių pakeitimų nepriėmėte, turite teisę be jokių sankcijų nutraukti šią Sutartį, kol šie pakeitimai įsigalios, taip pat pagal 7 punktą turite teisę gauti grąžinamąją išmoką be jokio mokesčio.

1.9.„Mokėjimo WestStein“ E. kuponu sistema leidžia atlikti įmokas į jūsų „WestStein Prepaid Mastercard“, nenaudojant banko sąskaitų, kredito ar debeto kortelių, per individualiai užkoduotus ir užšifruotus E. kupono kodus, išleistus pakeisti grynuosius pinigus.

1.10.Šių Nuostatų ir sąlygų kopiją bet kuriuo metu galite atsisiųsti iš mūsų interneto svetainės www.weststeincard.com.

1.11.„WestStein“ E. kuponai nekaupia palūkanų nuo kupono kodo vertės.

2.Sutikimas su Nuostatomis ir Sąlygomis

2.1.Tapdami „WestStein“ E. kupono Turėtoju, sutinkate būti saistomi šioje Sutartyje išdėstytų nuostatų ir sąlygų, taikomų bet kokiam naudojimuisi mokėjimo „WestStein“ E. kuponu sistema.

2.2.Jūs tampate „WestStein“ E. kupono kodo Turėtoju, kai:

2.2.1.gaunate „WestStein“ E. kupono kodą iš Verslo partnerio, sudariusio sutartį teikti „WestStein“ E. kuponus; arba

2.2.2.gaunate dovanų „WestStein“ E. kupono kodą ir gaunate pirkimo įrodymą, įskaitant originalų kupono čekį.

2.3.Jūs nustojate būti „WestStein“ E. kupono kodo Turėtoju, kai:

2.3.1.atsiunčiate kupono kodą svetainei www.weststeincard.com ir kuponas yra patvirtinamas; arba

2.3.2.kitas asmuo tampa šio kupono kodo Turėtoju ir tokiu yra identifikuojamas.

2.4.Ši Sutartis automatiškai nutraukiama, kai:

2.4.1.nustojate būti Turėtojas; arba

2.4.2.baigiasi „WestStein“ E. kupono kodo galiojimo laikas. Tai neturės poveikio jūsų teisei atgauti grąžinamąją išmoką, kaip nurodyta toliau.

2.5.Mes pasiliekame teisę atsisakyti patvirtinti „WestStein“ E. kupono kodą ir pinigų sumą, jei turime pagrindo įtarti, kad yra padarytas arba gali būti padarytas taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimas.

2.6.Jūs sutinkate, kad nenaudosite mokėjimo „WestStein“ E. kuponu sistemos jokiais neteisėtais tikslais. Jei „WestStein“ E. kuponas naudojamas nesilaikant šių Nuostatų ir sąlygų, jūs būsite laikomi už tai visiškai atsakingais, ir sutinkate stengtis apsaugoti PFS, kad jam nebūtų pakenkta, taip išvengiant pasekmių dėl neteisėto naudojimo ar piktnaudžiavimo.

2.7.Jūs sutinkate išsaugoti „WestStein“ E. kupono kodo pirkimo įrodymą, įskaitant originalų kupono čekį, nes šio pirkimo įrodymo gali paprašyti „WestStein“, siekdama nustatyti, kad esate „WestStein“ E. kupono kodo Turėtojas, kaip nurodyta 2.2.

3.„WestStein“ E. kupono Pirkimas

3.1.„WestStein“ E. kuponų kodus komercializuoja įmonės, su kuriomis PFS sudarė sutartis ir patvirtino kaip verslo partneres. [Verslo partneriai]

3.2.Parduodami „WestStein“ E. kuponų kodus, Verslo partneriai gali naudotis savo platinimo filialais. [Išsamiau].

3.3.„WestStein“ nėra atsakinga už kuponų kodų, gautų iš bet kurio asmens ar subjekto, kuris nėra sutartimi susaistytas „WestStein“ verslo partneris, galiojimą ar už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl kuponų kodų gavimo iš tokių asmenų ar subjektų (nepaisant to, ar toks kupono kodas buvo jums pateiktas tiesiogiai, ar netiesiogiai).

3.4.„WestStein“ E. kuponai paprastai išleidžiami šio nustatyto nominalo: 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 150 EUR ir jiems taikomi konkrečių šalių reguliavimo apribojimai bei Nuostatos ir sąlygos.

3.5.„WestStein“ E. kuponą galite įsigyti tik iš Prekybininko, sumokėję „WestStein“ E. kupone atspausdintą vertę ( „Vertė“).

3.6.Per vieną dieną galima suaktyvinti iki 3 „WestStein“ E. kuponų kodų, jiems taikomas bendras 450 EUR dienos limitas ir 2500 EUR mėnesio limitas. Šios Nuostatos ir sąlygos taikomos visiems tokių kuponų kodams ir jų naudojimui.

3.7.Ant kiekvieno „WestStein“ E. kupono nurodomas jo unikalus kodas. [Kodas]. Perkant „WestStein“ E. kuponą, Prekybininkas jums įteiks popierinį kuponą, kuriame, be kita ko, pateikiama jūsų kodo informacija. Kodą reikia naudoti, norint papildyti savo „WestStein Mastercard“.

3.8.Jei pastebėjote, kad jūsų „WestStein“ E. kuponas yra su defektais, nedelsiant susisiekite telefonu arba e. paštu (+371 6 550 999 5 arba [email protected]). Jei šių defektų pataisyti neįmanoma, pateiksime jums naują „WestStein“ E. kuponą. Jūs sutinkate pateikti mums atitinkamą (-us) gavimo čekį (-ius) ir informaciją, susijusią su defektyvaus „WestStein“ E. kupono įsigijimu, kad galėtume tai visapusiškai išnagrinėti.

3.9.„WestStein“ E. kupono komercinis perpardavimas draudžiamas šalims, kurios nėra Prekybininkai.

4.„WestStein“ Atliekamas „WestStein“ E. kupono Išpirkimas

4.1.Kiekvienas pateiktas „WestStein“ E. kupono kodas galioja 90 dienų nuo ant kupono nurodytos jo Įsigijimo datos. [Galiojimo pabaigos data]. Įsigijimo data yra data, nuo kurios „WestStein“ E. kuponas tampa įprastos aktyvios būsenos ir jį galima naudoti atlikti mokėjimams, kaip aprašyta toliau 5 punkte.

4.2.Jei prieš Galiojimo pabaigos datą nepateiksite „WestStein“ E. kupono kodo informacijos svetainėje www.weststeincard.com, kad papildytumėte savo „WestStein Mastercard“, automatiškai suteiksite „WestStein“ teisę išpirkti kuponą jūsų vardu. Atitinkamai, jei pateiksite „WestStein“ E. kupono kodą po Galiojimo pabaigos datos, Kupono kodas nebetiks atlikti mokėjimo operacijoms ir „WestStein“ neįsipareigoja jo patvirtinti mokėjimams.

5.Kaip Atlikti Mokėjimus su „WestStein“ E. kuponais

5.1.E. kuponus reikia traktuoti kaip grynuosius pinigus. Jei prarasite kuponą, galite būti laikomi atsakingais už nuostolius.

5.2.Mokėjimo „WestStein“ E. kuponu sistemą galite naudoti savo „WestStein Mastercard“ papildyti svetainėje www.weststeincard.com.

5.3.„WestStein“ E. kupono kodai yra unikalūs raidžių ir skaitmenų arba skaitmenų deriniai. Kiekvienas Kupono kodas taikomas vienam kuponui vienai nurodytos nominalios vertės sumai ir valiutai. Jei Kupono kodas ir atitinkama „WestStein“ pateikta patvirtinti suma atitinka pateikimo įrašus, WestStein tai patvirtins.

5.4.„WestStein“ neįsipareigoja patvirtinti asmens, pateikiančio Kupono kodą ir mokėjimo sumą, tapatybę. Pateikdami Kupono kodą mokėjimui, jūs garantuojate, kad esate teisėtas Kupono kodo Turėtojas ir turite teisę jį naudoti. Jei įtariate piktnaudžiavimą, turite nedelsdami susisiekti su mumis.

5.5.„WestStein“ padarius išvadą, kad pateiktas Kupono kodas ir suma yra patvirtinti, o lėšos pervestos į Turėtojo „WestStein Mastercard“, „WestStein“ neturi priemonių vėliau panaikinti tokį patvirtinimą, ir Kupono kodas ir suma bus laikomi išpirktais ir jų negalima naudoti dar kartą.

5.5.„WestStein“ E. kuponų negalima išpirkti tik iš dalies.

5.6.Mokėjimai su „WestStein“ E. kuponų kodais atitinka mokėjimus grynaisiais pinigais, todėl jūsų mokėjimų įrašai paprastai bus išsaugoti.

6.Jūsų „WestStein“ E. kupono Kodo Saugumas

6.1.Jūs esate visiškai atsakingi už savo „WestStein“ E. kupono kodo saugumą ir neliečiamumą. Turite laikyti savo „WestStein“ E. kupono kodą saugiai ir užtikrinti, kad juo nepasinaudotų neįgaliotos trečiosios šalys. Neduokite kupono kodo jokiai neįgaliotai trečiajai šaliai.

6.2.Turite įsitikinti, kad jūsų „WestStein“ E. kupono gavimo čekyje yra Kupono kodas ir serijos numeris. Jei negalite perskaityti Kupono kodo ir serijos numerio arba manote, kad patvirtinimas yra kuo nors netinkamas, turite informuoti mus telefonu arba e. paštu (+371 6 550 999 5 arba [email protected]), nurodydami „WestStein“ E. kupono serijos numerį. Tada skirsime jums naują „WestStein“ E. kupono kodą. Jei negalite perskaityti „WestStein“ E. kupono Kupono kodo, tačiau galite perskaityti serijos numerį, turite e. paštu nusiųsti „WestStein“ E. kupono nuskaitytą kopiją Verslo partneriui nurodytu e. pašto adresu, pateikiamu „WestStein“ kupone, arba bendruoju e. pašto adresu [email protected] Po sėkmingo patvirtinimo atsiųsime jums naują „WestStein“ E. kuponą.

6.3.„WestStein“ neturi būti laikoma įpareigota patikrinti, ar asmuo, „WestStein“ pateikiantis Kupono kodą ir sumą per svetainę www.weststeincard.com, yra Turėtojas, ar kitaip turi teisę naudotis „WestStein“ E. kupono kodu.

6.4.Jei praradote savo „WestStein“ E. kupono kodą, galite susisiekti su „WestStein“ e. paštu [email protected] ir paprašyti, kad Kupono kodas būtų įrašytas kaip prarastas. Jūsų bus paprašyta pateikti Kupono kodą, sumą, valiutą ir išdavimo datą, laiką ir vietą, taip pat pirkimo įrodymus.

6.5.Jei manote, kad kuris nors iš jūsų „WestStein“ E. kupono sandorių įvykdytas netinkamai, turite apie tai pranešti mums kaip galima greičiau, bet tai turi įvykti per 13 mėnesių nuo debeto datos. Prieš tiriant jūsų skundą jums gali reikėti apmokėti dvidešimties eurų (20,00 EUR) nuskaitymo arba tyrimo mokestį.

6.6.Jūs nustojate buvę „WestStein“ E. kupono Turėtoju, jei pateikiate „WestStein“ E. kupono kodo informaciją kitam asmeniui (žr. 2.3.2), nepaisant to, ar toks asmuo veikia neteisėtai, ar apgaulingai klaidina.

7.Grąžinamosios Išmokos

7.1.Latvijoje, kur PFS veikia pagal Finansinės drausmės tarnybos licenciją, galite kreiptis dėl grąžinamosios išmokos už „WestStein“ E. kupono kodą.

7.1.1.Jūsų teisė kreiptis dėl grąžinimo įsigalioja nuo jūsų kupono įsigijimo datos (žr. 4.1) ir tęsiasi 7 metus.

7.1.2.Kreipimosi dėl grąžinimo metu Kuponų kodai turi būti nepanaudoti.

7.1.3.PFS pasilieka teisę atmesti prašymą grąžinti, jei negalite įrodyti, kad esate „WestStein“ E. kupono kodas Turėtojas, kaip apibrėžiama 2.2 punkte. Todėl turėtumėte išsaugoti įsigijimo įrodymą, įskaitant originalų kupono pirkimo čekį.

7.2.Jums reikės susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi dėl Grąžinamosios išmokos paraiškos nagrinėjimo. Taip pat turėsite paštu arba kitu būdu pateikti „WestStein“ savo tapatybės, taip pat savo adreso įrodymą, išsamią kupono originalo informaciją ir kitą formoje nurodytą informaciją.

7.3.„WestStein“ nuskaičiuos administravimo mokestį už grąžinamosios išmokos tvarkymą, ir šis administravimo mokestis bus nurodytas Vartotojo grąžinimo paraiškos formoje DUK straipsnyje svetainėje https://vouchers.prepaidfinancialservices.com. Reikiama suma bus išmokėta tiesiogiai į jūsų banko sąskaitą.

7.3.1.Grąžinamosios išmokos prašymams, pateiktiems per 90 dienų nuo kupono Išdavimo datos, bus išskaičiuotas 10 % nuo nominaliosios vertės aptarnavimo mokestis, taikant minimalų 10,00 EUR arba lygiavertį mokestį.

7.3.2.Grąžinamosios išmokos prašymams, pateiktiems per 12 mėnesių po 7.3.1 punkte nurodyto laikotarpio, nebus taikomas aptarnavimo mokestis.

7.3.3.Grąžinamosios išmokos prašymams, pateiktiems pasibaigus 7.3.1 punkte nurodytam laikotarpiui, bus taikomas 20 % nuo nominaliosios vertės Aptarnavimo mokestis; minimalus mokestis yra 30,00 EUR, ir Aptarnavimo mokestis didėja po 5 % kas 12 mėnesių iki laikotarpio, per kurį galite kreiptis dėl grąžinamosios išmokos, pabaigos, kaip nurodyta 7.1.1 punkte.

7.4.Apie pakeitimus dėl grąžinamųjų išmokų ir mokesčių reikalavimų bus pranešta svetainėje www.weststeincard.com. Bet kokie pakeitimai įsigalios praėjus 2 mėnesiams po paskelbimo apie juos interneto svetainėje datos ir bus taikomi jūsų naudojimusi mokėjimo „WestStein“ E. kuponu paslaugomis po šio 2 mėnesių laikotarpio.

8.Skundai

8.1.Jei dėl ko nors esate nepatenkinti mokėjimo „WestStein“ E. kuponu sistema, pirmiausia bandykite kreiptis dėl šio klausimo į „WestStein“ E. kupono Klientų aptarnavimo centrą telefonu arba e. pašto adresu, nurodytais interneto svetainėje www.weststeincard.com.

8.2.Jei jūsų netenkina iš mūsų Klientų aptarnavimo skyriaus gautas atsakymas, susisiekite tiesiogiai su Skundų nagrinėjimo pareigūnu raštu adresu Complaints Officer of Prepaid Financial Conduct Ltd, 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR, arba e. paštu [email protected]

Jei „Prepaid Financial Conduct“ Skundų nagrinėjimo pareigūnas negali išnagrinėti jūsų skundo ir norite teikti skundą toliau, susisiekite su Finansų ombudsmeno tarnyba adresu Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR. Išsami informacija apie Finansų ombudsmeno tarnybą pateikiama svetainėje www.financial-ombudsman.org.uk.

9.Identifikavimas

9.1.Įsigydami „WestStein“ E. kupono kodą, jūs sutinkate, kad „WestStein“ turi teisę atlikti patikros procedūrą „Pažink savo klientą“ (angl. Know Your Customer, KYC), reikalingą laikantis kovos su pinigų plovimu taisyklių, arba jei „WestStein“, remdamasi vien savo nuomone, įtaria apgaulingą naudojimą ir (arba) piktnaudžiavimą mokėjimo „WestStein“ E. kuponu sistema. Jūs taip pat įsipareigojate visapusiškai bendradarbiauti užtikrinant, kad KYC atlikti reikalinga „WestStein“ pateikiama informacija bus pateikta „WestStein“ nurodytu laikotarpiu.

10.Sutarties Nutraukimas

10.1.„WestStein“ gali nutraukti šią Sutartį iš karto, jei:

10.1.1.pažeidėte kurią nors iš šios Sutarties sąlygų; arba

10.1.2.turime pagrindo manyti, kad įvyko arba gali įvykti neteisėti veiksmai, sukčiavimas arba netinkamas naudojimasis mokėjimo „WestStein“ E. kuponu sistema.

11.Paslaugos Sustabdymas

11.1.„WestStein“ neteikia jokių garantijų ir nepatvirtina, kad mokėjimo „WestStein“ E. kuponu sistema bus pasiekiama bet kuriuo metu.

11.2.„WestStein“ pasilieka teisę sustabdyti savo sistemą atliekant techninės priežiūros ar sistemos atnaujinimus, kai tai, „WestStein“ nuomone, yra būtina. „WestStein“ kiek įmanoma stengsis trumpinti laikotarpius, kai sistema yra nepasiekiama, ir, jei įmanoma, savo interneto svetainėje paskelbs pranešimą apie tokį sustabdymą.

12.Atstovavimo ir Garantijų Neįtraukimas

12.1.„WestStein“ atsiriboja nuo visų bet kokios rūšies garantijų ir sąlygų, išreikštų ar numanomų, kylančių pagal įstatymą ar iš bendrosios teisės, susijusių su šia Sutartimi, įskaitant bet kokią perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui ar nepažeidimo garantiją, kiekvienos tokios garantijos neįtraukiant į Šalių sutartį. „WestStein“ nebus laikoma atsakinga už paslaugų, prekių nesuteikimą ar procesų nevykdymą, įvykusius dėl trečiosios šalies tvarkymo įmonių ir paslaugų teikėjų (atsižvelgiant į tai, kad „WestStein“ dėjo pagrįstas pastangas siekdama užtikrinti, kad šios trečiosios šalys atliktų paslaugų ar prekių teikimą ir procesų vykdymą).

13.Įsipareigojimų Ribojimas

13.1.Jūs pripažįstate, kad „WestStein“ teikia tik mokėjimo paslaugas ir kad tam tikro masto „WestStein“ įsipareigojimų ribojimas yra pagrįstas ir įprastas tokiose Sutartyse kaip ši.

13.2.Atitinkamai jūs sutinkate, kad „WestStein“ negali būti laikoma atsakinga už: vėlavimą ar negalėjimą laikytis „WestStein“ šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl sistemos priežiūros ar atnaujinimo darbų arba dėl sistemos neveikimo ar kito nuo mūsų nepriklausančio ir nekontroliuojamo įvykio; bet kokius nuostolius ar žalą (įskaitant tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą arba pelno, verslo, pajamų ar galimybių nuostolius), atsirandančius dėl vėlavimo ar negalėjimo laikytis „WestStein“ šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų (išskyrus „WestStein“įsipareigojimą dėl E. kupono atlikti grąžinamąją išmoką pagal 7 punktą), išskyrus tai, kad šioje Sutartyje neturi būti siekiama atmesti ar apriboti kurios nors šalies atsakomybę mirties ar sužalojimų, kilusių dėl neatsargumo, atvejais.

13.3.Išskyrus mirties ar sužalojimų, kilusių dėl neatsargumo, atvejus, „WestStein“ atsakomybė pagal šią Sutartį jokiomis aplinkybėmis neviršija nominalios jums išduoto „WestStein“ E. kupono kodo vertės.

13.4.„Prepaid Financial Services“ kompensavimo schema „WestStein“ E. kupono kodams netaikoma. Nėra kitų kompensavimo schemų, galinčių padengti dėl „WestStein“ E. kupono kodo patirtus nuostolius. Tačiau jūsų lėšos yra apsaugotos pagal įstatymą. Tuo atveju, jei PFS tapo nemoki, jūsų E. kuponui išleistos lėšos yra apsaugotos nuo bet kokių kitų kreditorių pretenzijų.

14.Apsaugojimas

14.1.Jūs patvirtinate, kad apsaugosite ir visais atvejais stengsitės nelaikyti „WestStein“ kalta dėl visų nuostolių, reikalavimų, pretenzijų, pažeidimų, išlaidų (įskaitant pagrįstas teisines išlaidas) ir įsipareigojimų, kylančių iš trečiosios šalies pretenzijų, kilusių dėl jūsų naudojimosi ar piktnaudžiavimo mokėjimo „WestStein“ E. kupono sistema, arba dėl „WestStein“ tiesiogiai ar netiesiogiai patirtos žalos dėl to, kad jūs pažeidėte savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ar jų nesilaikėte.

15.Duomenų Apsauga

15.1.Mes nerenkame jokių asmens duomenų, jums perkant „WestStein“ E. kuponą iš Prekybininko. Asmens duomenys renkami, pateikiant asmens duomenis mūsų svetainei. Visi asmens duomenys yra tvarkomi pagal mūsų privatumo politiką, kaip nurodyta www.weststeincard.com.

16.Kita

16.1.„WestStein“ E. kuponas išduodamas eurais (EUR) ir gali būti naudojamas tik mokėjimui eurais.

16.2.Ši Sutartis reglamentuojama ir aiškinama pagal Anglijos įstatymus, ir abiems šalims taikoma išimtinė Anglijos teismų jurisdikcija.

16.3.PFS pasilieka teisę perleisti, perduoti subrangovui, atnaujinti arba perduoti čia nurodytus savo įsipareigojimus bet kuriai trečiajai šaliai.

16.4.Jokia šios Sutarties nuostata nesiekiama sukurti jokių teisių, kurias galėtų įgyvendinti asmuo, nesantis šios Sutarties šalimi pagal 1999 m. Aktą dėl sutarčių (trečiųjų asmenų teisės)

16.5.Jei bus nustatyta, kad kuri nors šios Sutarties nuostata ar nuostatos dalis yra neteisėta ar neįgyvendinama, tai neturi neigiamai paveikti likusios Sutarties dalies galiojimo ir galimybės įgyvendinti.

16.6.Jei „WestStein“ dels arba nesiims vykdyti arba siekti vykdyti kokios nors šioje Sutartyje nurodytos teisių gynimo priemonės arba teisės, tai negali būti laikoma teisių gynimo priemonės arba teisės atsisakymu ir tai netrukdys tam, kad vėliau būtų pasinaudota teisių gynimo priemone arba teise arba kad ji būtų įgyvendinta.

16.7.Ši sutartis sudaro visą sutartį tarp mūsų dėl mokėjimo „WestStein“ E. kuponu sistemos paslaugų teikimo ir pakeičia visas ankstesnes su tuo susijusias mūsų sutartis ir susitarimus.

17.Mokesčiai

17.1.Kupono suaktyvinimo mokestis yra 5.5 % kupono nominaliosios vertės. Mokestis nuskaičiuojamas iš jūsų „WestStein Mastercard“ sąskaitos iš karto po sėkmingo kupono suaktyvinimo. Minimalus mokestis yra 1 EUR.

17.2.Mokesčių lentelė

Suaktyvinimas
Kupono suaktyvinimas5.5 %, minimali suma 1.00 EUR
Administravimo mokestis už prašymą grąžinti pinigus
Prašymas pateiktas per 90 dienų nuo Išdavimo datos10 %, minimali suma 10.00 EUR
Prašymas pateiktas per 1 metus ir 90 dienų nuo Išdavimo datos15 %, minimali suma 30,00 EUR*
*Už kiekvieną kitą 12 mėnesių grąžinimo prašymo laikotarpį – taikomas papildomas mokestis + 5 % kupono vertės mokestis