Terms and conditions

*This one-time card issuing fee will be charged from your WestStein account once you receive your card, activate it and add funds to it.

Kasutustingimused

OLULINE TEAVE

käesolevaga on esitatud poolte, Prepaid Financial Services Ltd, 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR ja teie vahel sõlmitud lepingu kasutustingimused. Enne oma kaardi või konto aktiveerimist lugege seda lepingut hoolikalt. Selle lepingu tingimused ja teenustasud kehtivad kõikidele klientidele

1. Määratlused ja Tõlgendused

„Konto“

Deposiidina mittekäsitletav, intressivaba ettemakstud elektrooniline konto, mis on ajutiselt seotud kaardiga ja mille ainsaks eesmärgiks on võimaldada tehingute teostamist.

„Lisakaart“

Iga täiendav kaart, mis antakse isikule mistahes ajal pärast konto edukat registreerimist.

„Lisakaardi valdaja“

Isik, kelle valduses on lisakaart.

„Autoriseerimine“

Tehingu autoriseerimine, kasutades kaarti koos (i) PIN-koodiga või (ii) CVC-koodi ja kehtivuse lõpptähtajaga või (iii) kaardi valdaja allkirjaga.

„Pangaautomaat“

Pangaautomaat on elektrooniline telekommunikatsiooniseade, mis võimaldab kliendil teha finantstehinguid, sealhulgas võtta välja sularaha, ilma vajaduseta kasutada kassiiri, pangaametniku või telleri abi. Suurem osa pangaautomaate tuvastavad kliendi, kui klient sisestab seadmesse magnetribaga kaardi või kiibiga plastist kiipkaardi, mis sisaldab kordumatut kaardi numbrit ja turvateavet nagu kehtivuse lõpptähtaeg, CVC2 või CVV. Autentimiseks sisestab klient personaalse tunnusnumbri (PIN).

„Vabad vahendid“

Teie kontole laaditud ja kasutamiseks kättesaadav kulutamata vahendite summa.

„BIC-kood(id)“

Panga tunnuskood on standardvormingus kood, mida haldab SWIFT ja mida nimetatakse ettevõtte tunnuskoodiks (BIC). Seda kasutatakse pankade ja finantsasutuste ülemaailmseks kordumatuks tuvastamiseks. Koodi kasutatakse pankadevaheliste rahaülekannete, eriti rahvusvaheliste ülekannete ja SEPA-maksete tegemisel.

„Tööpäev“

Esmaspäevast reedeni kell 9.00 kuni 18.00 GMT, välja arvatud Ühendkuningriigi riiklikud pühad.

„Kaart“

• Füüsiline seade, mis kannab ettevõtte Prepaid Financial Services vastu eksisteeriva nõude elektrooniliselt salvestatud rahalist väärtust; ja/või

• füüsiline või digitaalne mehhanism, mis annab juurdepääsu kontole ja on välja antud ettevõtte Prepaid Financial Services poolt tehingute tegemiseks.

„Klient“

Isik, kes on taotlenud edukalt makseteenuse kasutamist ja kellele me oleme kaardimakseteks välja andnud vähemalt ühe kaardi või IBAN-konto andmed. Klient on juriidiliselt ja rahaliselt vastutav isik, kellele me osutame makseteenuseid.

„EEA“

Euroopa Majanduspiirkond tagab isikute, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise Euroopa Liidu (EL) siseturul 28 liikmesriigi ja neljast Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmesriigist kolme, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahel.

„E-raha“

E-raha on rahaline väärtus, sularaha digitaalne ekvivalent, mida emiteerib e-raha asutus, mida hoitakse välja antud elektroonilisel seadmel ja mis on kasutatav maksete tegemiseks.

„E-Wallet“

Ettevõtte Prepaid Financial Services poolt teatud, peamisel äriklientidele antud maksekonto, mis võimaldab vastu võtta rahalisi vahendeid kaartidele laadimiseks ja kaardiprogrammiga seotud kulude haldamiseks.

„Teenustasu“

Kliendi poolt makseteenuste eest makstud hind.

„IBAN“

IBAN, rahvusvaheline pangakonto number, on osa uuest, SEPA (ühtse euromaksete piirkonna) lepinguga kehtestatud rahvusvahelisest standardist. IBAN on rahvusvaheliselt kokku lepitud süsteem pangakontode piiriüleseks tuvastamiseks, et lihtsustada kommunikatsiooni ja piiriüleste tehingute töötlemist transkriptsioonivigade riski vähendades. See on juurutatud enamikus Euroopa riikides ja paljudes riikides maailma teistes osades.

„Tunne oma äri“ (KYB) põhimõte

Tunne oma äri nõuetele vastavuse tagamise analüüs kontrollib äriühinguid, nende juhatuse liikmeid ja tegelikke tulusaajaid vastavalt rahapesu vastastele regulatiivsetele nõuetele.

„Tunne oma klienti“ (KYC) põhimõte

Tunne oma klienti – isikute nõuetele vastavuse tagamise analüüs vastavalt rahapesu vastastele regulatiivsetele nõuetele.

„Piiranguperiood“

Tähistab 6 aasta pikkust perioodi pärast selle lepingu lõpetamist.

„Kaupmees“

Jaemüüja või muu isik, kes võtab vastu e-raha, kasutades selleks kaarti aktsepteeriva panga või makseteenuste osutaja kaupmehekontot.

„Makseteenused“

Tähendab kõiki kliendile konto ja/või kaardi kasutamise kaudu kättesaadavaid makse- ja e-raha-teenuseid ning nendega seotud teenuseid.

„SEPA“

Ühtne euromaksete piirkond (SEPA) Euroopa Liidu maksete alase integratsiooni algatus, mille eesmärgiks on pangaülekannete protsessi lihtsustamine.

„Lihtsustatud nõuetele vastavuse tagamise analüüs“

Enese sertifitseerimise meetod kaardi või kontoga seotud isiklike andmete registreerimiseks [SDD]. SDD-kaartidele kehtivad madalamad aastatasud ja raha väljavõtmise limiidid kui KYC-meetodiga valideeritud kaartidele või kontodele.

„SWIFT“

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Ülemaailmse pankadevahelise finantstelekommunikatsiooni ühing) hoiab käigus võrku, mis võimaldab finantsasutustel kogu maailmas saata ja võtta vastu teavet finantstehingute kohta turvalises, standarditud ja töökindlas keskkonnas.

„Süsteemid ja skeemid“

Skeem on MasterCard või Visa, vastavalt sellele, mis teie kaardil või kontol on näidatud. Süsteem on töötleja.

„Tehing“

Makse tegemine, makse tegemise katse, kaupade või teenuste ostmine kaupmehelt, kellele tehakse makse (tervikuna või osaliselt) makseteenuseid kasutades, sealhulgas kui makse tehakse interneti, telefoni või postitellimuse teel.

„Meie“

Ettevõte Prepaid Financial Services Limited kui e-raha emiteerija ja reguleeritud ettevõtja.

„Teie“

Klient ja/või muu isik, kellele klient on andnud kaardi kasutamiseks vastavalt käesolevatele kasutustingimustele

2. Võtke Meiega Ühendust

Teie kaarti või kontot saab hallata võrgus aadressil www.weststeincard.com või helistades telefoninumbril +44 (0) 207 127 5093 kaardi kaotamisest või varastamisest teatamiseks või elektronposti teel aadressil [email protected]. Kogu lepingulise suhte kestmise aja jooksul on teil õigus saada või taotleda käesolevaid kasutustingimusi tasuta.

3.Teie Leping Meiega

3.1. Teie WestStein Prepaid MasterCard kaardi väljastaja ja makseteenuste osutaja on ettevõte Prepaid Financial Services Limited. [PFS]. PFS on registreeritud Inglismaal ja Walesis ettevõtte registreerimisnumbriga 6337638. Registrijärgne asukoht: 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR.

3.2. PFS-ile kui e-raha emitendile on andnud tegevusloa ja tema üle teostab järelevalvet Financial Conduct Authority, mille registreerimisnumber on 900036.

3.3. PFS-ile Financial Conduct Authority poolt antud tegevusloa andmed on saadaval avalikus registris aadressil http://www.fsa.gov.uk/register/2EMD/2EMD_MasterRegister.html

3.4. Ettevõte Prepaid Financial Services Limited tegutseb programmi emiteerijana.

3.5. WestStein SIA tegutseb programmi haldurina.

3.6. Prepaid Financial Services Limited on litsentsitud skeemi põhiliikmena. MasterCard on äriühingu MasterCard International Incorporated registreeritud kaubamärk.

3.7. Need kasutustingimused reguleerivad teie ja meie vahelisi suhteid seoses teile makseteenuste osutamisega. See leping sisaldab ka olulisi hoiatusi ja teavet, mis võivad mõjutada teie õigusi ja võimalust oma raha tagasi saada. Oma konto aktiveerimisega kinnitate, et olete selles lepingus sätestatud kasutustingimusi täielikult mõistnud ja need aktsepteerinud. Kaarti kasutades ja/või oma nõusolekut kinnitades nõustute neist tingimustest kinni pidama.

3.8. Teie kaart ei ole krediitkaart ja selle väljaandja ei ole pank. Olenemata kaardi (kaartide) tüübist on teil üksainus konto, kus hoitakse vabasid vahendeid.

3.9. Teie makseteenuseid ei aktiveerita enne, kui oleme saanud nõutava teabe, mis võimaldab meil teid tuvastada ja pidada kinni kõigist kehtivatest KYC ja rahapesuvastastest nõuetest. Seda teavet ja dokumente säilitame vastavalt kõigile kehtivatele juriidilistele ja regulatiivsetele nõuetele.

3.10. Viide valuutale (nt eurod € või naelad £) tähistab seda summat või selle ekvivalenti kohalikus valuutas, milles teie kaart on vääringustatud.

3.11. Vabad vahendid teie kaardil ja/või kontol ei teeni mingit intressi.

3.12. Makseteenused on ettemakstud makseteenused, mitte krediidi- või pangandustoode. Seetõttu tuleb teil jälgida, et teil oleks ostu eest makseteenuste abil tasumiseks piisavalt vabasid vahendeid (mis katavad ka käibemaksu ja muud kohaldatavad maksud ja tasud). Kui tehingut mistahes põhjusel töödeldakse ja tehingu summa ületab vabasid vahendeid, peate vahesumma meile viivitamatult tagasi maksma ja meil on õigus peatada kõigi pooleliolevate või tulevaste tehingute töötlemine.

3.13. See leping ei anna teile mingeid õigusi süsteemi ja/või skeemi, selle sidusettevõtete või kolmandate isikute suhtes.

3.14. Makseteenuste kasutamiseks võivad end registreerida ainult isikud, kes on üle 18 aasta vanad.

4.Teenuse Limiidid

4.1. Tehinguid võib piirata kaardi või konto tüübi, individuaalsete kasutusmustrite ja makse riskiprofiili järgi. Rahapesuvastastel ja pettusevastastel põhjustel jätame endale õiguse muuta konkreetseid maksepiiranguid (sealhulgas neid, mis on käesolevas dokumendis avaldatud) ilma ette teatamata ja sellisel määral, mis on vajalik meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

4.2. Lihtsustatud nõuetele vastavuse tagamise analüüs võib piirata juurdepääsu vaid kodumaistele pangaautomaatidele, samuti kaasnevad sellega väiksem aastatasu ja piiratud aastane väljavõetav summa. Need piirangud sõltuvad skeemist ja regulatiivsetest nõuetest.

4.3. Kui saadate meie juures olevale arvele raha, soovitame saatjal kasutada makseviisina SEPA-ülekannet teie isikliku kontoga seotud IBAN-ile. Kui selline võimalus puudub, vastutate raha saatmisel kõigi üksikasjade ja viidete kontrollimise eest, kuna meil selline vastutus puudub.

4.4. Me ei vastuta makseprotsessi ega tasude eest, mis on seotud teie poolt meile tehtava makse töötlemisega pangas (pankades) või vahendavas pangas (pankades). Kõik meie käest võetavad tasud, sealhulgas teie makse vastuvõtmise, töötlemise ja krediteerimise eest, arvestatakse maha enne jäägi summa teile ülekandmist.

4.5. Teie vastutate makse andmete kontrollimise ja kinnitamise eest enne meile ülekande tegemist.

4.6. PFS krediteerib teie arvele tehtud maksed vähemalt korra päevas ja enne tööpäeva lõppu (ainult esmaspäevast reedeni). PFS töötleb pärast sulgemiskellaaega laekunud makseid järgmisel tööpäeval ning te vabastate PFS-i sellega seoses igasugusest vastutusest.

4.7. Äriklientidele pakutavad E-Wallet-kontod nõuavad KYB-kinnitust.  E-Wallet-ärikontole laekuvad summad krediteeritakse automaatselt.

4.8. PFS jätab endale õiguse peatada väärkasutuse korral E-Walleti teenus.

4.9. Selleks, et PFS saaks täita oma regulatiivseid nõudeid, peavad ärikliendid saatma meile tõendid oma vahendite allikate kohta.

4.10. Kui see on lubatud, on teil võimalik valitud pangaautomaatides tasu eest muuta oma PIN-i.

5. Teenuste Kasutamine

5.1. Teil on võimalik kasutada makseteenuseid vabade vahendite summa ulatuses vastava süsteemi kaupmeeste juures tehingute tegemiseks. Kui vabad vahendid on tehingu eest tasumiseks ebapiisavad, ei luba mitte kõik kaupmehed teil kombineerida kaardi või konto kasutamist teiste makseviisidega.

5.2. Iga tehingu väärtus ja käesoleva lepingu alusel makstavate teenustasude summa arvestatakse maha vabadest vahenditest.

5.3. Kui tehing on autoriseeritud, ei saa seda tagasi võtta. Euroopa Majanduspiirkonna piires tagame makse ülekandmise kaupmehe makseteenuse pakkujale kolme tööpäeva jooksul. Kui kaupmehe makseteenuse pakkuja asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, teeme makse nii kiiresti kui võimalik.

5.4. Nii teie kui ka meie kaitsmiseks pettuste eest kasutavad kaupmehed enne tehingute töötlemist elektroonilist autoriseerimist. Kui kaupmehel elektrooniline autoriseerimine ei õnnestu, ei pruugi neil olla võimalik teie tehingut autoriseerida.

5.5. Meil on õigus keelduda makseteenuste igasuguse kasutamise lubamisest, kui see võib rikkuda käesolevaid kasutustingimusi, või kui meil on põhjendatud kahtlus, et teie või kolmas isik on pannud toime või kavatseb makseteenuseid kasutades toime panna pettuse või muu ebaseadusliku või lubamatu tegevuse.

5.6. Teie võimalus kasutada makseteenuseid võib aeg-ajalt katkeda, näiteks juhul, kui meil on vaja oma skeeme hooldada. Kui teil on probleeme oma kaardi või konto kasutamisega, võtke veebilehe kaudu ühendust meie klienditeenindusega ja me püüame kõik probleemid lahendada.

5.7. Teie kontot kasutavate lisakaardi valdajate jaoks võib klient taotleda kuni 3 lisakaarti. Lisakaardi valdajad, kelle eest olete juriidiliselt vastutav, peavad olema vähemalt 13 aastat vanad. Kõik teised lisakaardi valdajad peavad olema vähemalt 18 aastat vanad. Kõigi lisakaartide registreerimise eeltingimus on, et teie kui klient kinnitate, et meie ei võta mingit vastutust lisakaartide mistahes kasutamise eest teie poolt lubamata tehingute tegemise eest ühegi lisakaardi valdaja poolt. Kui registreerimine õnnestub, saadame teile lisakaardi, mille eest võtame lisakaardi tasu. Lisakaardi kättesaamisel võite lisakaardi anda lisakaardi valdajale järgmistel tingimustel:

5.7.1. te annate neile käesolevate kasutustingimuste koopia (mis on siduv teile mõlemale);

5.7.2. lisakaarti kasutab ainult üks isik;

5.7.3. teie kätte jääb põhikaart;

5.7.4. te teavitate lisakaardi valdajat, et teie kätte jääb põhikaart ja te olete endiselt võimeline kontot kasutama;

5.7.5. meie oleme kätte saanud kogu lisateabe ja dokumentatsiooni, mis võimaldab meil kinni pidada kehtivatest KYC ja rahapesuvastastest nõuetest.

5.8. Teie (kui klient) jääte vastutavaks makseteenuste kasutamise eest, samuti kõigi teenustasude eest, mis tulenevad lisakaardi valdajate tegevusest, ning teid loetakse endiselt kontole juba kantud või edaspidi kantavate rahaliste vahendite omanikuks. Sellise kaardi kasutamine, millele on registreeritud lisakaardi valdaja, loetakse kinnituseks, et olete käesolevad kasutustingimused lisakaardi valdajale edastanud.

6.Kasutamise Tingimused Teatud Kaupmeeste Juures

6.1. Teatud juhtudel võime meie või teatud kaupmehed nõuda, et vabad vahendid ületaksid tehingu summat. Näiteks võivad restoranid nõuda, et teie kaardil oleks arve summast 15% rohkem raha, et katta jootraha või teenustasu, mille restoran arvele lisab.

6.2. Mõnedel juhtudel võivad kaupmehed nõuda kinnitust, kas teie vabad vahendid katavad tehingu summat, ja blokeerivad selle summa ulatuses teie vabad vahendid, näiteks autorendi puhul. Juhul kui kaupmees teie kontol vajamineva summa blokeerib, pole teil sellele rahale juurdepääsu kuni tehingu lõpuleviimiseni või blokeeringu eemaldamiseni, milleks võib kuluda kuni 30 päeva.

6.3. Kui kasutate kaarti automaattanklas, võidakse kaupmehe nõusolekul teie kaardil ettemääratud summa vastavas valuutas blokeerida. Kui te kogu blokeeritud summat ära ei kasuta või teil pole blokeerimiseks vajalikus mahus vabasid vahendeid, on võimalik, et blokeeritud summat hoitakse kinni kuni 30 päeva, enne kui see taas kasutatavaks muutub.

6.4. Mõned kaupmehed ei pruugi makseid meie makseteenuste kaudu vastu võtta. Kaupmeeste tegevuspoliitika kontrollimise eest vastutate teie ise. Meie ei vastuta selle eest, kui kaupmees makseid meie makseteenuste kaudu vastu ei võta.

7.Teie Konto Haldamine ja Kaitse

7.1. Teie vastutate oma kaardi, kasutajanime, PIN-koodi ja konto paroolide eest. Ärge andke oma kaardi ega konto turbeandmeid kellelegi.

7.2. Oma kontot, PIN-i, kasutajanime ja parooli peate hoidma turvaliselt, eraldi oma kaardist ja üleskirjutatud kaardi numbrist. Neid andmeid ei tohi anda kellelegi teisele. Turvaline hoidmine tähendab järgmisi meetmeid:

7.2.1. õppige PIN-kood pähe niipea, kui selle kätte saate; seejärel hävitage kiri või muu ametlik info, millega PIN teile saadeti;

7.2.2. ärge kunagi kirjutage PIN-koodi oma kaardile või millelegi muule, mida hoiate tavaliselt koos kaardiga;

7.2.3. hoidke oma PIN-koodi alati saladuses, ärge kasutage PIN-koodi, kui keegi teine pealt vaatab;

7.2.4. ärge avaldage oma PIN-koodi ühelegi inimesele.

7.3. Kaarti (kaartide) kasutaja peab allkirjastama kõigi isikustatud kaartide allkirjariba kohe selle kättesaamisel.

7.4. Kui unustate oma PIN-koodi, peate ühendust võtma klienditeenindusega telefoninumbril +371 6550 9995, kus teile antakse juhised uue PIN-koodi saamiseks.

7.5. Makseteenuseid võib kasutada üksnes klient.

7.6. Te ei või kaarti anda teisele isikule ega lasta teisel isikul kasutada makseteenuseid. Te olete kohustatud hoidma kaarti turvalises kohas.

7.7. Kui te punktis 7.2 sätestatud nõudeid eirate, võib see mõjutada teie võimalusi esitada pretensioone mistahes kahjude eest, kui meil on võimalik näidata, et olete hoidnud teavet teadlikult ebaturvaliselt või tegutsenud petturlikult, ülemääraselt viivitades või hooletult. Kõigil teistel juhtudel piirdub teie maksimaalne vastutus punktis 14 sätestatuga.

7.8. Kui usute, et teine isik teab teie konto või kaardi turvaandmeid, peate meiega viivitamatult ühendust võtma.

7.9. Kui teie kontoga seotud kaart on aegunud või see leitakse pärast seda, kui olete meile teatanud selle kadumisest või varastamisest, olete kohustatud kaardi hävitama, lõigates selle pooleks otse läbi magnetriba.

8.Isikutuvastus

8.1. Kui sõlmite tehinguid interneti teel, nõuavad mõned veebilehed teilt nime ja aadressi sisestamist. Sellistel juhtudel peate esitama kõige uuema aadressi, mis on meil kliendi konto aadressina registreeritud. Konto aadress on ühtlasi see aadress, kuhu me saadame kõik kirjad.

8.2. Konto aadressi või muude kontaktandmete muutumisest peab klient teavitama meid 7 päeva jooksul. Teavitada saate meid klienditeenindusega ühendust võttes. Klienditeenindus võib nõuda teilt sellise teavituse kinnitamist kirjalikult. Teie vastutate kõigi kahjude eest, mis on otseselt tingitud meie sellisest muutusest teavitamata jätmisest liigse viivituse, teiepoolse hooletuse või pettuse tõttu. Meil tuleb teie uut konto aadressi kontrollida ja me nõuame teilt asjakohast tõendamist.

8.3. Me jätame endale õiguse igal ajal teie isikut ja kodust aadressi kontrollida (näiteks asjakohaseid originaaldokumente nõudes), sealhulgas pettuse ja/või rahapesu vältimise eesmärgil. Lisaks annate meile loa teie taotluse esitamisel või mistahes ajal tulevikus teha seoses teie kontoga otseselt või asjakohaseid kolmandaid isikuid kasutades elektroonilist isikutuvastust.

8.4. Kaardid antakse välja vastavalt regulatiivsetele piirangutele ja tingimustele. Kaartide kasutamise kõik limiidid on leitavad meie veebilehel.

9.Teenuste Katkestamine

9.1. Kui olete klient ja soovite mistahes ajal makseteenused katkestada, peate taotlema katkestamist võrgus, teavitades meid katkestamise soovist ja esitades nõude kasutamata rahaliste vahendite tagasimakseks elektronposti teel eelpool, 2. jaotises sätestatud korras. E-kirja peate meile saatma sellelt e-posti aadressilt, mille esitasite oma konto registreerimisel. Meie klienditeeninduse osakond peatab seejärel teie makseteenuste edasise kasutamise.

9.2. Kui oleme teilt saanud kogu vajaliku teabe (sealhulgas KYC) ja kõik tehingud ning kohaldatavad teenustasud on töödeldud, maksame kliendile tagasi kõik vabad vahendid, millest on maha arvatud kõik meile makstavad teenustasud, järgmistel tingimustel:

9.2.1. te pole toiminud petturlikult, hooletult ega viisil, mis annaks meile põhjust mõistlikeks kahtlusteks pettuse või hooletuse suhtes; ja

9.2.2. teie vabade vahendite kinnipidamist ei nõuta seaduse ega muu õigusakti, politsei, kohtu või muu järelevalveasutuse taotluse alusel.

9.3. Kui makseteenused on katkestatud, olete kohustatud oma kaardi(d) hävitama.

9.4. Kui pärast teie vabade vahendite tagasimakset leitakse veel tehinguid, ilmnevad kaardi (kaartide) kasutamisega seotud teenustasud või saame teada mõne varasema rahastustehingu tagasipööramisest, teavitame teid vastavast summast ning te olete kohustatud selle summa meile nõudmisel viivitamatult tagasi maksma.

10.Tühistamise Õigus (järelemõtlemisperiood)

Teil on õigus sellest lepingust taganeda järgmistel tingimustel:

10.1. kui ostsite makseteenused postimüügi, interneti, faksi, elektronposti kaudu või digitaalselt, kehtib alates teie konto registreerimise kuupäevast 14 päeva pikkune järelemõtlemisperiood lepingust taganemiseks ja makseteenuste tühistamiseks igasuguse trahvita. Maha lahutatakse mõistlikud kulud, mida oleme teinud teenuste osutamiseks enne tühistamist. Lepingust taganemisest peate meid teavitama 14 päeva jooksul. Makseteenuste kasutamine on keelatud. Seejärel tühistame makseteenused ja tagastame kontol olevad vabad vahendid kliendile. Jätame enesele õiguse pidada vabasid vahendeid enne selle tagasimaksmist kinni kuni 30 tööpäeva jooksul teie juhiste kättesaamisest, et tagada kõigi tehinguandmete kättesaamine.

10.2. Pärast järelemõtlemisperioodi võite makseteenuseid tühistada ainult punktis 10 sätestatud viisil.

11.Aegumine ja tagasivõtmine

11.1. Teie kaardile on trükitud kehtivusaeg. Pärast uusima teie kontole väljastatud kaardi aegumist (kehtivusaeg) pole teie kontol olevad vahendid enam kasutatavad.

11.2. Makseteenused ja käesoleva lepingu kehtivus lõppevad aegumise kuupäeval, välja arvatud juhul, kui te taotlete või teile väljastatakse asenduskaart vastavalt punktile 12.4 või kui me lepime muul viisil kokku teile makseteenuste osutamise jätkamises pärast kehtivusaega.

11.3. Aegunud kaarti ei või pärast kehtivusaja lõppemist kasutada.

11.4. Kui kaart aegub enne vabade vahendite ammendumist, võite võtta ühendust klienditeenindusega ja taotleda asenduskaarti, kui teete seda hiljemalt 14 päeva enne kehtivusaja lõppemist. Asenduskaardi väljastamine on tasuline.

11.5. Olenemata kehtivusajast on teie vahendid tagasivõtmiseks kättesaadavad, kui võtate meiega ühendust igal ajal enne 6-aastase piiranguperioodi lõppu. Pärast 6-aastast piiranguperioodi pole teie vahendid enam tagastatavad.

11.6. Kui teie tagastamistaotlus on tehtud vähem kui 12 kuud pärast kehtivusaja lõppemist, ei kaasne tagastamisega mingit hilise tagastamise tasu. Kui esitate taotluse tagastamiseks rohkem kui 12 kuud pärast kehtivusaja lõppemist ja enne lepingu lõpetamist, võidakse kohaldada konto sulgemise tasu (kui see on sätestatud).

11.7. Jätame endale õiguse väljastada teile aegunud kaardi asemel asenduskaarti ka siis, kui te seda taotlenud pole. Kui te pole asenduskaarti taotlenud, ei nõuta teilt kaardi asendustasu.

11.8. Meil on täielik õigus kasutada konto(de)l või kaardil (kaartidel) hoitavaid vahendeid meile võlgu olevate summade ja tasude tasaarveldamiseks või maksmiseks.

12.Teie Konto Sulgemine või Külmutamine

12.1. Meil on õigus lõpetada teiepoolne makseteenuste kasutamine, teatades sellest vähemalt 2 kuud ette.

12.2. Makseteenuste kasutamine teie poolt pärast kehtivusaja lõppemist lõpetatakse vastavalt punktile 11.2.

12.3. Meil on õigus lõpetada või peatada teile makseteenuste osutamine mõistlikuks vajalikuks perioodiks igal ajal ilma etteteatamiseta järgmistel tingimustel:

12.3.1. andmetöötlussüsteemide vea või tõrke korral;

12.3.2. kui meil on mõistlik põhjus uskuda, et olete kasutanud või tõenäoliselt kasutate makseteenuseid või lubate neid kasutada vastuolus käesoleva lepinguga või õigusrikkumise toimepanemiseks;

12.3.3. kui vabad vahendid on pettuse või väärkasutuse ohus;

12.3.4. kui kahtlustame, et olete esitanud väära või eksitavat teavet;

12.3.5. politsei või muu asjakohase riigi- või järelevalveasutuse käsul või soovitusel.

12.4. Kui punkti 12.3 alusel on tehtud vajalikud toimingud ja pärast seda on tehtud kaardiga mingeid tehinguid, on klient kohustatud vastavad summad meile viivitamatult tagasi maksma.

13.Kaardi Kaotamine või Vargus

13.1. Te vastutate oma rahaliste vahendite kaitsmise eest, nagu oleks tegu sularahaga.

13.2. Te peaksite käsitlema oma rahalisi vahendeid nagu sularaha oma rahakotis ja nende eest vastavalt hoolt kandma. Kui te oma kaardi kaotate või kui see varastatakse, ei pruugi te oma kontol olnud vahendeid tagasi saada, samuti nagu te ei saa tavaliselt tagasi kaotatud või varastatud sularaha.

13.3. Kui teie kaart kaob või varastatakse või kui arvate, et keegi kasutab makseteenuseid ilma teie loata, või kui kaart on kahjustatud või rikkis:

13.3.1. peate meiega ühendust võtma esimesel võimalusel, andma meile oma konto või kaardi numbri ning oma kasutajanime ja parooli või muu meie poolt aktsepteeritud, tuvastamist võimaldava üksikasja, et saaksime olla kindlad, et räägime just teiega; ning

13.3.2. eeldusel, et oleme saanud kliendi nõusoleku konto sulgemiseks, anname kaardi valdajale asenduskaardi koos vastava uue kontoga, millele on laetud teie viimase vabade vahenditega ekvivalentne summa.

13.4. Teie vastutate maksimaalselt esimese 50 euro ulatuses lubamatute tehingute eest, mis on toimunud enne seda, kui te meid kadumisest või vargusest teavitasite. Kui meie uurimine näitab, et vaidlusalune tehing oli teie poolt autoriseeritud või te olete käitunud petturlikult või hooletut (näiteks pole oma ettemakstud kaarti või PIN-koodi turvaliselt hoidnud), võime mistahes tehtud tagasimaksed tagasi pöörata ja teie võite olla vastutav mistahes meie kantud kahjude eest, mis tulenevad ettemaksekaardi kasutamisest. Kui te olete meid kadumisest või vargusest teavitanud, ei loeta teid vastutavaks, välja arvatud juhul, kui meil on alust arvata, et olete toiminud vastavalt punktile 14.1.ii. Viimasel juhul vastutate kõigi kahjude eest ise.

13.5. Kui meid on kadumisest või vargusest teavitatud, peatame makseteenuste osutamise niipea kui võimalik, et vältida edasisi kahjusid. Makseteenuste volituseta kasutamise vältimiseks saame tegutseda üksnes siis, kui annate meile konto või kaardi numbri ja kasutajanime koos parooliga, või kui saate esitada piisavalt andmeid enese ja vastava konto tuvastamiseks.

13.6. Asenduskaart saadetakse postiga kaardi valdaja viimatisele registreeritud kontoaadressile. Kui korrektset aadressi pole antud, toob see kaasa kaardi asendustasu nõude.

13.7. Kui te seejärel kaotatuks või varastatuks kuulutatud kaardi leiate või tagasi saate, peate leitud kaardi viivitamatult hävitama, lõigates selle katki nii, et magnetriba on poolitatud.

13.8. Kui teie kaart on kadunud, varastatud, või kahtlustame makseteenuste väärkasutust, olete kohustatud osutama abi meile, meie agentidele, järelevalveasutustele ja politseile.

14.Meie Vastutus

14.1. Punktis 14.4 sätestatud arvestades:

14.1.1. kumbki pool ei vastuta teise poole ees kaudsete või johtuvate kahjude eest (sealhulgas äri, kasumi või tulu kaotamine), mis on tekkinud seoses käesoleva lepinguga, olenemata sellest, kas see on lepinguline, lepinguväline (sealhulgas hooletus), tuleneb seadusjärgse kohustuse rikkumisest või muust alusest;

14.1.2. meie ei vastuta:

14.1.2.1. kui te pole suuteline kasutama makseteenuseid punktides 4 ja 10 sätestatud korras või põhjustel;

14.1.2.2. mistahes tõrke või vea eest, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli makseteenuste kasutamise üle, sealhulgas vabade vahendite puudumine või tõrge või viga andmetöötlusskeemis;

14.1.2.3. kui kaupmees keeldub tehingut aktsepteerimast või ei tühista autoriseerimist või summa blokeerimist;

14.1.2.4. teie kaardiga ostetud kaupade ja teenuste eest;

14.1.2.5. mistahes kahjude, pettuste või varguste eest, millest teavitatakse enam kui 8 nädalat pärast sündmuse toimumist;

14.1.2.6. kui teie tegutsesite:

14.1.2.6.1. ülemääraselt viivitades;

14.1.2.6.2. petturlikult; või

14.1.2.6.3. hooletult (sealhulgas juhud, kui kahju oli tingitud teie õigete isikuandmete teatamata jätmisest).

14.2. Meie koguvastutus käesoleva lepingu alusel on piiratud järgnevalt, arvestades asjakohaseid seadusi ja punkti 14.4 sätteid:

14.2.1. kui teie kaart on vigane tulenevalt meie kohustuste täitmata jätmisest, piirneb meie vastutus kaardi asendamisega või meie valikul teile vabade vahendite tagasimaksmisega;

14.2.2. kui teie vabadest vahenditest maha arvatud summad on ebakorrektsed tulenevalt meie kohustuste täitmata jätmisest, piirneb meie vastutus teile ekvivalentse summa maksmisega; ja

14.2.3. kõigil muudel juhtudel, mis on seotud meie kohustuste täitmata jätmisega, piirneb meie vastutus teile vabade vahendite tagasimaksmisega.

14.3. See leping ei välista ega piira kummagi poole vastutust seoses surma või kehavigastusega, mis on tingitud lepingupoole hooletuse või valeteabe esitamisega.

14.4. Kumbki pool ei ole vastutav ega loeta lepingut rikkuvaks viivituste või lepinguliste kohustuste täitmata jätmise korral, kui see on tingitud põhjustest või tingimustest, mis pole vastava poole mõistliku kontrolli all ja mida see lepingupool ei ole suuteline mõistlikku hoolsust rakendades ületama.

15.Tehingute Tagasimaksed

15.1. Tehing loetakse lubamatuks, kui te pole andnud luba tehingu tegemiseks. Kui usute, et tehing on tehtud ilma teie nõusolekuta, peate meiega ühendust võtma vastavalt punktile 2.

15.2. Lubatud tehingu tagasimaksenõue tuleb esitada 8 nädala jooksul kuupäevast, mil vahendid teie vabadest vahenditest maha arvati. 10 tööpäeva jooksul teie tagasimaksenõude kättesaamisest tagastame kas tehingu kogusumma või esitame teile põhjenduse tagasimaksest keeldumise kohta.

15.3. Kui tagasimaksenõudest keeldumise põhjendus või tagasimaksenõude tulem teid ei rahulda, võite esitada meile kaebuse või võtta ühendust tarbijakaitseametiga vastavalt punktile 16.

15.4. Kui mistahes taotluse, tehingu, vaidlustatud tehingu, arbitraaži või tagasi pööratud tehinguga kaasnevad kolmandate isikute kulud, vastutate nende kulude kandmise eest teie ja need arvatakse maha teie kontolt või nõutakse teilt välja muul viisil.

16.Maksevaidlused

16.1. Meie eesmärgiks on anda klientidele lihtne juurdepääs meie klienditeeninduse meeskonnale, kes kaebused vastu võtab, registreerib, uurib ja neile vastab.

16.2. Võtame kaebusi väga tõsiselt ja hindame nendega saadud võimalust vaadata üle meie äritegevuse meetodid ning aidata meil oma klientide ootusi täita. Meie peamiseks eesmärgiks on lahendada kõik teie kaebused nii kiiresti ja tõhusalt kui suudame ja dokumenteerida alljärgnevalt ettevõetud sammud.

16.3. Esimesel juhul on teie algseks kontaktipunktiks meie klienditeeninduse meeskond. Eeldame, et klienditeeninduse meeskond vastab teie kaebusele viie tööpäeva jooksul. Meie klienditeeninduse meeskonnaga saate ühendust võtta punktis 2 antud kontaktandmetel.

16.4. Kui saate meie klienditeeninduse meeskonnalt vastuse, millega te ei ole rahul, võtke ühendust kaebustega tegeleva ametnikuga aadressil Prepaid Financial Services Ltd, 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR kas otse kirjalikult või elektronposti teel aadressil [email protected].

16.5. Kui kaebustega tegelev ametnik pole võimeline teie kaebusele viivitamatult vastama, saate kinnituse kaebuse kättesaamise kohta ja läbi viiakse ametlik uurimine. Eeldatavasti saate ametliku vastuse uurimise tulemuste kohta nelja nädala jooksul.

16.6. Kui Prepaid Financial Services Ltd-i kaebustega tegelev ametnik ei suuda teie kaebust lahendada ja soovite sellega järgmisele tasemele edasi minna, võtke ühendust rahandusombudsmani bürooga aadressil South Key Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR. Rahandusombudsmani büroo pakutavate teenuste üksikasjad leiate aadressilt www.financialombudsman.org.uk

16.7. Olete kohustatud esitama meile kõik teie pretensiooniga seotud kviitungid ja teabe.

16.8. Kui meie uurimine näitab, et oleme teie vabadest vahenditest raha valesti maha arvestanud, tagastame teile vastava summa. Kui me hiljem leiame, et tagastatud summa oli siiski maha arvatud korrektselt, võime selle teie vabadest vahenditest maha arvata ning nõuda teilt uurimistasu. Kui teie vabad vahendid pole selleks piisavad, olete kohustatud meile puuduoleva summa nõudmisel viivitamatult tasuma.

16.9. Vaidluse korral kaardi valdaja ja kaupmehe vahel püüame teid mõistlikul määral aidata eeldusel, et suudate näidata, et olete vaidluse lahendamiseks selle kaupmehega teinud kõik endast sõltuva. Sellise vaidluse korral osutatud abi eest võime võtta teilt tagasimakse töötlemise tasu vastavalt tasude ja limiitide tabelile. Kui vaidlus kaupmehega pole lahendatav ja tehingu tegemiseks on kasutatud kaarti, vastutate tehingu eest teie ja peate selle lahendama otse vastava kaupmehega.

17.Isikuandmed

17.1. Meie oleme teie isikuandmete vastutav töötleja ja töötleme meile seoses teie kontoga antud isikuandmeid teie konto haldamiseks ning teile konto ja selle lepinguga seotud teenuste osutamiseks. Samuti on meil õigus kasutada teie isikuandmeid turunduseesmärkidel ja turu-uuringuteks vastavalt kehtivale seadusandlusele ja meie privaatsuspoliitikale.

17.2. Meil on õigus kontrollida teie poolt teistele organisatsioonidele esitatud isikuandmeid ning hankida teie isiku tuvastamiseks ja kehtivate rahapesuvastaste ning muude riiklike õigusaktide täitmiseks lisateavet. Meie päringute andmed hoitakse teie failis. Vastavalt meie privaatsuspoliitikale ja kehtivale seadusandlusele võime teie poolt esitatud isikuandmeid edastada meie kohustuste täitmiseks ja sellest lepingust tulenevate õiguste rakendamiseks kolmandatele isikutele (sealhulgas volitatud töötlejatele), sealhulgas kolmandatele isikutele, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu, kus võivad kehtida teistsugused andmekaitsestandardid. Samuti võime avaldada teie isikuandmeid vastavalt seadusest tulenevatele või pädeva asutuse nõuetele.

17.3. Nende kasutustingimustega nõustudes nõustute ka oma isikuandmete sellise töötlemisega meie poolt.

17.4. Teil on õigus saada teatud infot meie käes olevate isikuandmete kohta ning muuta selliseid andmeid, kui need osutuvad ebatäpseks või mittetäielikuks.

17.5. Te olete tutvunud meie privaatsuspoliitika dokumendiga ja nõustute selle sätetega (mida aeg-ajalt võib muuta).

17.6. Kui olete andnud nõusoleku saada elektronposti- ja SMS-turunduse teateid, võime jagada teie teavet kolmandate isikutega ning nad saavad oma toodete ja teenuste asjus teiega otse telefoni või elektronposti teel ühendust võtta.

18.Kasutustingimuste Muutmine

Meil on õigus käesolevaid kasutustingimusi muuta ja parandada (sealhulgas meie tasude ja limiitide tabelit). Kõigist muudatustest teavitatakse veebilehel, elektronposti teel või mobiilseadme kaudu vähemalt 2 kuud ette. Makseteenuste kasutamise jätkamine pärast 2-kuulise teavitusperioodi lõppu tähendab teie nõustumist muudetud või parandatud kasutustingimustega. Kui te ei ole muudatustega nõus, peate viivitamatult lõpetama makseteenuste kasutamise vastavalt meie katkestamispoliitikaga (vt punkt 10).

19.Muu

19.1. Meil on õigus delegeerida oma käesolevast lepingust tulenevad õigused, huvid ja kohustused kolmandatele isikutele (sealhulgas kogu või suurema osa meie käesoleva lepinguga seotud äritegevuse ja varade liitumise, konsolideerimise või ülevõtmise teel) 2-kuulise kirjaliku etteteatamisega. See ei mõjuta negatiivselt teie käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi.

19.2. Meie kavatsuse kohaselt pole selle lepingu tingimused jõustatavad isikute poolt, kes pole selle lepingu pooled, kuid erandina võivad skeemid ja nende sidusettevõtted jõustada neile selle lepingu alusel antud õigusi.

19.3. Mistahes meiepoolne loobumine ei mõjuta meie õigusi ja teie kohustusi, mis lähtuvad käesolevast lepingust.

19.4. Klient kohustub mitte kasutama makseteenuseid ebaseaduslikul viisil ja te kohustute hüvitama meile kõik nõuded, mis tulenevad makseteenuste sellisest ebaseaduslikust kasutamisest.

19.5. See leping ja selles viidatud dokumendid moodustavad kogu pooltevahelise lepingu ning loetakse ülimuslikuks kõigi poolte vahel varasemalt sõlmitud ja selle lepingu subjektiga seotud kokkulepete suhtes.

19.6. Me teavitame klienti kõigist muudatustest. Kõige uuemad tingimused ja teenustasud on leitavad meie veebilehelt ja teie turvaliselt kliendilehelt.

19.7. Nende kasutustingimuste ametlik keel on inglise keel. Lepingulises, õiguskuulekuse ja jõustamise kontekstis on õiguslik jõud ainult ingliskeelsel versioonil.

19.8. Oma kaarti või kontot saate laadida, ostes WestStein E-Voucheri, millele kehtivad eraldi WestStein E-Voucheri kasutustingimused, mis on avaldatud meie veebilehel http://www.weststeincard.com

20.Rahaliste Vahendite Kaitse

Teie rahalised vahendid on seadusega kaitstud. Juhul, kui Prepaid Financial Services muutub maksejõuetuks, on teie e-raha kaitstud teiste võlausaldajate poolt esitatavate nõuete eest.

21.Seadused ja Muud Õigusaktid

21.1. Makseteenused, kaart ja konto on maksetooted, mitte deposiidid, krediidi- või pangandustooted ning seega pole need kaetud finantsteenuste kompenseerimisskeemi alusel.

21.2. Seadusega lubatud ulatuses ja mõjutamata teie seaduslikke õigusi tarbijana, on see leping koostatud Inglismaa ja Walesi seaduste alusel ning lepingule, kõigile sellega seotud või sellest tulenevatele vaidlustele ja nõuetele (sealhulgas mittelepingulistele vaidlustele ja nõuetele) kehtib Inglismaa ja Walesi kohtu ainupädevus.

22.Tasude Tabel

Pange tähele, et euro ja Poola zlott loetakse kohalikuks valuutaks vastavalt euroalal ja Poolas.

Kaarditasu €9.99

Igakuine teenustasu €1.00

Laadimistehingud

Interneti krediitkaardi tasu €3.50% min 1.75

Interneti deebetkaardi tasu €1.75

SMS-krediitkaardi tasu €3.50% min 1.75

SMS-deebetkaardi tasu €1.75

Ülekanne WestSteini kaardilt WestSteini kaardile (ainult KYC – KYC kaardivaldajad) 1.00%

Laadimine pangaülekandega €0.80

Pakkfaili laadimine €0.60

SEPA laekumistasu (*) €0.55

SEPA maksetasu (*) €0.55

SEPA uurimistasu (*) €15.00

SMS-Tehingud

SMS-jäägi kontroll €0.20

Ülekanne SMS WestSteini kaardilt WestSteini kaardile 1.00%

SMS-blokeering €0.20

SMS-blokeeringu lõpetamine €0.20

Käitlustoimingud

Varastatud asenduskaart €10.00

Käitlustasu €0.00

Kaardilt sularaha väljavõtmine / kaardi tagasimaksetasu €15.00

Teenustasu kõne kohta €1.00

Pangaautomaadi Kasutamine

Raha väljavõtmine pangaautomaadist kodumaal (väljavõetud summast) €2.50

Raha väljavõtmine pangaautomaadist välismaal (väljavõetud summast) €2.50 +1.5%

Raha väljavõtmine pangas – kodumaine €2.50

Raha väljavõtmine pangas – välisriigis (väljavõetud summast) €2.50 +1.5%

Jäägi kontroll pangaautomaadis €0.30

Tehingud Poes

Kodumaine müügipunkt €0.00

Rahvusvaheline müügipunkt €0.50

Valuutavahetustasu 3.00%

Kõik keeldumistasud €0.50

Ivr-Tasud

Esimene PIN-päring €0.00

Kõik järgnevad PIN-päringud €1.75

Muud Tasud

Passiivsustasu (pärast 90-päevast passiivsust. Rakendub iga 30 päeva järel. mil kaarti pole kasutatud) €2.00

Võrgu-PIN-i avaldamine €1.00

Tagasimaksed €40.00

IVR-i jäägi kontroll €2.00

Laadimislimiidid – Mitte-KYC Uuendamine

Minimaalne laaditav algsumma  €10.00

Maksimaalne laaditav algsumma €2 500.00

Minimaalne laadimine €10.00

Max väljavõtt pangaautomaadist päevas €750.00

Max laetav summa aastas €2 500.00

Maksimaalne kaardi jääk €2 500.00

Laadimislimiidid – KYC Uuendatud

Minimaalne laaditav algsumma €10.00

Maksimaalne laaditav algsumma €2 500.00

Minimaalne laadimine €10.00

Maksimaalne laadimine €4 000.00

Maksimaalne kulutus müügipunktis päevas €5 000.00

Max laadimisi päevas €4 000.00

Max väljavõtt pangaautomaadist päevas €750.00

Max laetav summa päevas €4 000.00

Maksimaalne kaardi jääk €15 000.00

* Teenus käivitub peatselt

WestStein E-Voucher

JÕUSTUB alates 1. juunist 2016

1.Üldsätted

1.1.Lugege järgnevaid kasutustingimusi hoolikalt, kuna need sätestavad teie ja meie vahelise lepingulise suhte, et saaksite kasutada maksesüsteemi WestStein E-Voucher.

1.2.Prepaid Financial Services Limited, mille registrijärgne asukoht on 4TH FLOOR, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR, Ühendkuningriik [edaspidi „PFS“ ], emiteerib teie WestStein E-Voucheri.

1.3.Teie WestStein E-Voucheri operaator on SIA WestStein, reg nr. 40103612910 mille registrijärgne asukoht on 27-25 Lacplesa, Riga, LV 1011, Läti Vabariik [edaspidi WestStein või „meie“].

1.4.PFS-i kui e-raha litsentsiga e-raha asutuse üle teostab järelevalvet Ühendkuningriigi finantsjärelevalveasutus Financial Conduct Authority.

1.5.WestStein E-Voucheri omandamiseks ja kasutamiseks peate olema vähemalt kaheksateist (18) aasta vanune.

1.6.WestStein E-Voucheri ostmise või kasutamisega nõustute käesolevate kasutustingimustega.

1.7.Nende kasutustingimuste ametlik keel on inglise keel. Lepingulises, õiguskuulekuse ja jõustamise kontekstis on õiguslik jõud ainult E-Voucheri kasutustingimuste sellel versioonil.

1.8.WestStein jätab endale õiguse neid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta, postitades teavituse muutustest kaks kuud varem oma veebilehel http://old.weststein.lv. Mistahes muudatused jõustuvad 2 kuud pärast nende postitamist veebilehel ja rakenduvad WestStein E-Voucheri makseteenuse kasutamisele nimetatud 2-kuulise perioodi möödudes. WestStein E-Voucheri kasutamise jätkamist loetakse teiepoolseks nõustumiseks nende muudatustega. Kui te ei nõustu nende muudatustega, siis on teil õigus leping lõpetada ilma igasuguste sanktsioonideta kuni muudatuste jõustumiseni. Samuti on teil õigus taotleda oma raha tagastamist igasuguse tasuta vastavalt paragrahvile 7.

1.9.WestStein E-Voucheri maksesüsteem võimaldab teha deposiite oma WestStein Prepaid MasterCard®-ile ilma vajaduseta pangakontode, krediit- või deebetkaartide järele, kasutades raha eest väljastatavaid, individuaalselt kodeeritud ja krüpteeritud E-Voucheri koode.

1.10.Need kasutustingimused saate igal ajal alla laadida meie veebilehelt http://old.weststein.lv.

1.11.WestStein E-Voucherid ei arvesta Voucheri koodi väärtuselt intressi.

2.Kasutustingimustega Nõustumine

2.1.WestStein E-Voucheri koodi kasutajaks saamine tähendab teie nõustumist selles lepingus sätestatud kasutustingimustega WestStein E-Voucheri maksesüsteemi kasutamiseks.

2.2.WestStein E-Voucheri koodi kasutajaks on võimalik saada:

2.2.1.omandades WestStein E-Voucheri koodi WestStein E-Vouchereid lepingulisel alusel pakkuvalt äripartnerilt; või

2.2.2.saades WestStein E-Voucheri koodi kingitusena koos ostu tõendava vautšeri originaaltšekiga.

2.3.WestStein E-Voucheri koodi kasutajaks olemine lõppeb, kui:

2.3.1.saadate vautšeri koodi aadressil http://old.weststein.lv ja vautšer valideeritakse; või

2.3.2.selle vautšeri koodi kasutajaks saab mõni teine isik ja ta vastavalt tuvastatakse.

2.4.See leping lõpeb automaatselt:

2.4.1.kui teie kasutajaks olemine lõppeb; või

2.4.2.kui WestStein E-Voucheri kood kehtivusaeg lõpeb. See ei mõjuta teie tagasimakse õigust, mis on sätestatud alljärgnevalt.

2.5.Me jätame endale õiguse keelduda WestStein E-Voucheri koodi ja summat valideerimast, kui meil on põhjust kahtlustada, et toimunud on või tõenäoliselt toimub kehtiva seaduse või muu õigusakti rikkumine.

2.6.Te kohustute mitte kasutama WestStein E-Voucheri maksesüsteemi mistahes ebaseaduslikel eesmärkidel. Kui WestStein E-Voucherit kasutatakse mistahes viisil, mis pole kooskõlas käesolevate kasutustingimustega, olete selle eest täielikult vastutav ning PFS ei võta mingit vastutust sellise lubamatu kasutamise või väärkasutuse tagajärgede eest.

2.7.Te kohustute alles hoidma WestStein E-Voucheri koodi ostu tõendava dokumendi, sh originaalse vautšeri kviitungi, ja WestSteinil on õigus nõuda selle ostu tõendava dokumendi esitamist veendumaks, et te olete tõepoolest WestStein E-Voucheri koodi kasutaja vastavalt punkti 2.2 määratlusele.

3.WestStein E-Voucheri Ostmine

3.1.WestStein E-Voucheri vautšeri koode müüvad ettevõtted, millega PFS on sõlminud lepingu ja aktsepteerib neid äripartneritena [edaspidi „äripartnerid“].

3.2.Äripartnerid võivad WestStein E-Voucheri koodide müümiseks kasutada oma müügikanaleid [edaspidi „jaemüüjad“].

3.3.WestStein ei vastuta vautšeri koodide kehtivuse eest, kui need pärinevad isikutelt, kes pole WestSteini lepingulised äripartnerid, ega mingite kahjude eest, mis tulenevad vautšeri koodide hankimisest sellistelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt (olenemata sellest, kas vautšeri kood tarnitakse teile otseselt või kaudselt).

3.4.WestStein E-Vouchereid pakutakse tavaliselt järgmiste fikseeritud nimiväärtustega: 10, 11, 20, 50, 100 ja 150 eurot vastavalt konkreetsete riikide õiguslikele piirangutele ja kasutustingimustele.

3.5.WestStein E-Vouchereid saab jaemüüjatelt osta üksnes WestStein E-Voucherile trükitud summa tasumise järel (edaspidi „väärtus“).

3.6.Ühel päeval võib aktiveerida kuni 3 WestStein E-Voucheri koodi päevase kogulimiidiga 450 eurot ja kuulimiidiga 2500 eurot. Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõigile sellistele vautšeri koodidele ja nende kasutamisele.

3.7.Igale WestStein E-Voucherile määratakse oma unikaalne kood [edaspidi „kood“]. Kui ostate WestStein E-Voucheri, annab jaemüüja teile pabervautšeri, kuhu muuhulgas on märgitud teie kood. WestStein MasterCardile laadimiseks peate kasutama koodi.

3.8.Kui leiate, et teie WestStein E-Voucher on vigane, peaksite meid viivitamatult teavitama kas telefoni või e-posti teel (+371 6 550 999 5 või [email protected]). Kui vea parandamine pole võimalik, anname teile uue WestStein E-Voucheri. Olete kohustatud esitama meile vigase WestStein E-Voucheri ostu kviitungi(d) ja muu teabe, et meil oleks võimalik toimunut uurida.

3.9.WestStein E-Voucherite äriline edasimüük isikute poolt, kes pole jaemüüjad, on keelatud.

4.WestStein E-Voucherite Tagasivõtmine WestSteini Poolt

4.1.Kõik müüdud WestStein E-Voucheri koodid kehtivad 90 päeva vautšeril näidatud ostu kuupäevast alates [edaspidi „kõlblikkusaja lõpp“]. Ostu kuupäev on kuupäev, millal WestStein E-Voucheri vautšer tavapärases aktiivses olekus üle anti ja millest alates seda sai kasutada maksete tegemiseks 5. paragrahvis kirjeldatud korras.

4.2.Kui te ei esita oma WestStein E-Voucheri koodi üksikasju oma WestStein MasterCardile laadimiseks aadressil http://old.weststein.lv enne aegumisaja lõppu, annate sellega WestSteinile loa võtta teie vautšer teie eest tagasi automaatselt. Järelikult, kui esitate oma WestStein E-Voucheri koodi pärast aegumisaja lõppu, ei ole vautšeri kood enam maksetehinguteks kasutatav ja WestStein pole kohustatud seda maksmiseks valideerima.

5.Maksete Tegemine WestStein E-Voucheritega

5.1.E-vouchereid peate käsitlema nii, nagu oleks need sularaha. Kui te vautšeri kaotate, võite olla ise kahju eest vastutav.

5.2.Teil on võimalik kasutada WestStein E-Voucheri maksesüsteemi oma WestStein MasterCardi laadimiseks aadressil http://old.weststein.lv.

5.3.WestStein E-Voucheri koodid on unikaalsed tähtnumbrilised või arvukombinatsioonid. Iga vautšeri kood vastab ühele kindla nimiväärtuse ja valuutaga vautšerile. Kui WestSteinile esitatud vautšeri kood ja vastav summa klapivad väljastamisandmetega, kinnitab WestStein valideerimise.

5.4.Weststein pole kohustatud tuvastama vautšeri koodi ja summat maksmiseks esitava isiku isikusamasust. Vautšeri koodi maksmiseks esitades kinnitate, et olete õiguspärane vautšeri koodi kasutaja ning teil on selle kasutamise õigus. Kui kahtlustate mingit väärkasutust, peate meiega viivitamatult ühendust võtma.

5.5.Kui WestStein on otsustanud, et esitatud vautšeri kood ja summa on valideeritud ning raha deponeeritakse kasutaja WestStein MasterCardile, pole WestSteinil mingit võimalust tagantjärele seda valideerimist tühistada, vautšeri kood ja summa loetakse tagasivõetuks ning neid ei saa uuesti kasutada.

5.5.WestStein E-Vouchereid ei saa tagasi võtta osaliselt.

5.6.WestStein E-Voucheri vautšeri koodidega maksmine toimub nagu sularahas maksmine ja seega peate tavapäraselt pidama omaenda arvestust.

6.WestStein E-Voucheri Koodi Turvalisus

6.1.Oma WestStein E-Voucheri koodi turvalisuse ja terviklikkuse vastutate ainuisikuliselt ainult teie. Peate hoidma oma WestStein E-Voucheri koodi turvaliselt ja kaitsma seda volitamata kolmandate isikute juurdepääsu eest. Ärge andke oma vautšeri koodi ühelegi volitamata kolmandale isikule.

6.2.Peate kontrollima, kas teie WestStein E-Voucheri kviitungil on vautšeri kood ja seerianumber. Kui te ei saa vautšeri koodi ja seerianumbrit lugeda või usute, et kinnitus on mistahes viisil rikutud, peate teavitama meid telefoni või elektronposti teel (+371 6 550 999 5 või [email protected]), teatades WestStein E-Voucheri seerianumbri. Anname teile uue WestStein E-Voucheri koodi. Kui te ei saa vautšeri koodi lugeda, kuid saate lugeda WestStein E-Voucheri seerianumbrit, peate äripartnerile, kelle elektronpost on märgitud WestSteini vautšeril, või üldaadressil [email protected], saatma elektronpostiga WestStein E-Voucheri skaneeritud koopia. Pärast kontrollimise rahuldavat tulemust saadame teile uue WestStein E-Voucheri.

6.3.WestStein ei ole kohustatud kontrollima, kas WestSteinile vautšeri veebilehe http://old.weststein.lv kaudu koodi ja summat esitav isik on WestStein E-Voucheri koodi kasutaja või muul viisil kasutamiseks volitatud isik.

6.4.Kui olete oma WestStein E-Voucheri koodi kaotanud, võite WestSteiniga ühendust võtta aadressil [email protected] ja taotleda vautšeri koodi kadumise registreerimist. Teil palutakse esitada vautšeri kood, summa, valuuta ning väljastamise kuupäev, kellaaeg ja koht koos ostu tõendava dokumendiga.

6.5.Kui usute, et mõni teie WestStein E-Voucheri tehingutest on teostatud ebakorrektselt, peate meid sellest teavitama võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 13 kuu möödudes debiteerimise kuupäevast. Enne pretensiooni kontrollimist võime teile esitada tagasimakse või uurimistasu nõude kakskümmend eurot (20,00 EUR).

6.6.Kui edastate WestStein E-Voucheri koodi üksikandmed teisele isikule, pole te enam WestStein E-Voucheri kasutaja (vt punkti 2.3.2), olenemata sellest, kas see isik tegutseb ebaseaduslikult või on süüdi pettuses.

7. Tagastused

7.1.Lätis, kus PFS tegutseb Financial Conduct Authority litsentsi alusel, saate taotleda WestStein E-Voucheri koodi tagasimakset.

7.1.1.Teie õigus tagasimakset taotleda algab vautšeri ostukuupäevast (vt punkti 4.1) ja kestab 7 aastat.

7.1.2.Vautšeri koodid peavad tagasimaksetaotluse esitamise hetkel olema kasutamata.

7.1.3.PFS jätab endale õiguse keelduda tagasimaksetaotluse rahuldamisest, kui te ei suuda tõestada, et olete WestStein E-Voucheri koodi kasutaja vastavalt punkti 2.2 määratlusele. Seepärast peaksite alles hoidma ostu tõendava vautšeri originaalkviitungi.

7.2.Tagasimaksetaotluse esitamiseks peate ühendust võtma meie klienditeeninduse meeskonnaga. Samuti peate esitama posti teel või muul WestSteini poolt määratud viisil oma identifitseerimisandmed, aadressi, originaalvautšeri andmed ja muu vormil määratud teabe.

7.3.WestStein võtab tagasimakse käitlemise eest käitlustasu ja see käitlustasu näidatakse tarbija tagasimakse taotluse vormil, mis on kättesaadav KKK osas aadressil https://vouchers.prepaidfinancialservices.com. Võlguolev summa makstakse otse teie pangakontole.

7.3.1.Tagasimaksetaotluste puhul, mis esitatakse 90 päeva jooksul pärast vautšeri väljastamise kuupäeva, arvestatakse summast maha teenustasu 10% nimiväärtusest, kuid mitte vähem kui 10,00 eurot või selle ekvivalent.

7.3.2.Tagasimaksetaotluste puhul, mis esitatakse 12 kuu jooksul pärast punktis 7.3.1 nimetatud perioodi, teenustasu ei kohaldata.

7.3.3.Tagasimaksetaotluste puhul, mis esitatakse pärast punktis 7.3.2 nimetatud perioodi lõppu, arvestatakse summast maha teenustasu 15% nimiväärtusest, kuid mitte vähem kui 30,00 eurot või selle ekvivalent, mis kasvab 5% võrra iga 12 kuu järel, kuni eelpool punktis 7.1.1 sätestatud tagasimaksetaotluste esitamise perioodi lõpuni.

7.4.Kõigist muutustest tagasimaksetaotluste ja tasude osas teavitatakse veebilehel http://old.weststein.lv. Mistahes muudatused jõustuvad 2 kuud pärast nende postitamist veebilehel ja rakenduvad WestStein E-Voucheri makseteenuse kasutamisele nimetatud 2-kuulise perioodi möödudes.

8. Kaebused

8.1.Kui teil on probleeme seoses WestStein E-Voucheri maksesüsteemiga, proovige see esmalt lahendada WestStein E-Voucheri klienditeeninduse kaudu veebilehel http://old.weststein.lv märgitud telefoninumbri või e-posti aadressi abil.

8.2.Kui saate meie klienditeeninduse meeskonnalt vastuse, millega te ei ole rahul, võtke ühendust kaebustega tegeleva ametnikuga aadressil Prepaid Financial Conduct Ltd, 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR kas otse kirjalikult või elektronposti teel aadressil [email protected].

Kui Prepaid Financial Conducti kaebustega tegelev ametnik ei suuda teie kaebust lahendada ja soovite sellega järgmisele tasemele edasi minna, võtke ühendust rahandusombudsmani bürooga aadressil South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR. Rahandusombudsmani büroo pakutavate teenuste üksikasjad on leitavad aadressil www.financial-ombudsman.org.uk.

9.Tuvastamine

9.1.WestStein E-Voucheri koodi omandades nõustute, et WestStein võib läbi viia sellised TOK (tunne oma klienti) kontrolliprotseduurid, mis on rahapesu vastaste õigusaktide täitmiseks vajalikud, samuti kui WestStein kahtlustab WestStein E-Voucheri maksesüsteemiga seotud pettust ja/või väärkasutust. Te olete kohustatud tegema koostööd sellisel määral, et TOK-teave esitatakse WestSteinile tema poolt määratud ajaliste raamide piires.

10.Lepingu Lõpetamine

10.1.WestStein võib selle lepingu lõpetada viivitamatult, kui:

10.1.1.te rikute käesoleva lepingu mistahes sätteid; või

10.1.2.meil on põhjust uskuda, et toimunud või toimumas on WestStein E-Voucheri maksesüsteemiga seotud ebaseaduslik tegevus, pettus või väärkasutus.

11.Teenuste Peatamine

11.1.WestStein ei garanteeri ega väida, et WestStein E-Voucheri maksesüsteem on igal ajal kasutatav.

11.2.WestStein jätab endale õiguse peatada süsteemi töö hoolduseks või süsteemi uuendamiseks igal ajal, kui WestStein peab seda vajalikuks. WestStein rakendab mõistlikke jõupingutusi, et minimeerida mistahes perioodi, mille vältel süsteem pole kasutatav, ja võimaluse korral teavitab sellisest peatamisest oma veebilehel.

12.Avaldustest ja Garantiidest Loobumine

12.1.WestStein loobub kõigist selle lepinguga seotud otsestest ja kaudsetest garantiidest ning punktidest, mis tulenevad põhikirjast või seadusandlusest, sealhulgas igasugustest tagatistest turustatavusele, konkreetseks eesmärgiks sobivusele või õiguste mitterikkumisele, mis on käesoleva lepinguga välistatud. WestStein ei vastuta suutmatuse eest teenuseid või kaupu pakkuda või protsesse käigus hoida, kui see on tingitud kolmandatest isikutest käitlejatest ja teenusepakkujatest (eeldusel, et WestStein rakendab mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et need kolmandad isikud pakuvad teenuseid või kaupu ja käitavad protsesse).

13.Vastutuse Piirangud

13.1.Käesolevaga kinnitate, et WestStein osutab üksnes makseteenust ning vastutuse teatud piiramine WestSteini poolt käesolevas lepingus on mõistlik ja asjakohane.

13.2.Vastavalt sellele nõustute, et WestStein ei vastuta järgmiste asjade eest: mistahes viivitus või WestSteini kohustuste täitmata jätmine selle lepingu alusel, mis tuleneb süsteemi hooldusest või uuendamisest, süsteemi rikkest või muust sündmusest, mida pole mõistlikult võimalik kontrollida; mistahes kahjud (sealhulgas otsesed ja kaudsed kahjud või johtuv kasumi, äri, tulu või võimaluse kaotamine), mis tulenevad viivitusest või WestSteini suutmatusest täita oma kohustusi selle lepingu alusel (välja arvatud WestStein E-Voucheri kohustus teha tagasimakseid vastavalt paragrahvile 7), välja arvatud see, et miski käesolevas lepingus ei vabasta ega piira kummagi poole vastutust hooletusest tingitud kehavigastuse või surma korral.

13.3.Välja arvatud hooletusest tingitud surma või kehavigastuse korral, ei võta WestStein ühelgi juhul vastutust, mis ületab teile väljastatud WestStein E-Voucheri koodi nominaalväärtust.

13.4.Ettemakstud finantsteenuste kompenseerimisskeemi WestStein E-Voucheri koodidele ei rakendata. Mingeid teisi kompenseerimisskeeme, mis kataksid kahjusid seoses WestStein E-Voucheri koodidega, pole olemas. Siiski on teie rahalised vahendid seadusega kaitstud. Juhul, kui PFS muutub maksejõuetuks, on teie E-Voucheritele kulutatud vahendid kaitstud teiste võlausaldajate poolt esitatavate nõuete eest.

14.Hüvitis

14.1.Käesolevaga hüvitate WestSteinile ja nõustute kaitsma WestSteini kõikide teiepoolse WestSteini E-Voucheri maksesüsteemi kasutamisest või väärkasutamisest põhjustatud kolmandate isikute nõuetest tulenevate kahjumite, nõudmiste, pretensioonide, kahjustuste, kulude (sh põhjendatud õigusabikulude) ja kohustuste eest ning teiepoolse käesolevast lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või mittetäitmise tõttu WestSteini poolt kantud otsese või kaudse kahju eest.

15.Andmekaitse

15.1.Kui ostate jaemüüjalt WestStein E-Voucheri, ei kogu me mingeid isikuandmeid. Isikuandmeid kogutakse, kui esitate oma isikuandmeid meie veebilehe kaudu. Kõiki isikuandmeid käideldakse vastavalt meie privaatsuspoliitikale, mis on leitav veebilehel http://old.weststein.lv.

16.Muu

16.1.WestStein E-Voucherid emiteeritakse eurodes (€) ja neid saab kasutada üksnes eurodes tehtavateks makseteks.

16.2.Lepingut reguleeritakse ja tõlgendatakse Inglise õiguse alusel ja pooled nõustuvad Inglise kohtu ainupädevusega.

16.3.PFS jätab endale õiguse käesoleva lepinguga võetud kohustusi üle kanda, allhankelepinguga delegeerida või uuendada kolmandatele isikutele.

16.4.Käesoleva lepinguga ei looda õigusi, mis oleksid lepinguõiguse alusel jõustatavad isikute poolt, kes ei ole 1999. aasta lepinguseaduse (kolmandate isikute õigused) alusel selle lepingu pooled.

16.5.Kui selle lepingu mõni punkt või osa on ebaseaduslik või mittejõustatav, ei mõjuta see ülejäänud lepingu kehtivust ja jõustatavust.

16.6.WestSteini poolt lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus või teostamisest loobumine ei tähenda sellest õigusest loobumist ega välista selle õiguse edasist teostamist.

16.7.Lepingus on ette nähtud kõik WestStein E-Voucheri maksesüsteemi kasutamise tingimused. Lepinguga loetakse lõppenuks kõik poolte vahel varasemalt sõlmitud kokkulepped.

17. Teenustasud

17.1.Vautšeri aktiveerimistasu on 5,5% vautšeri nominaalväärtusest. Teenustasu võetakse teie WestStein MasterCardi kontolt kohe pärast vautšeri edukat aktiveerimist. Minimaalne tasu on 1 euro.

17.2.Teenustasude tabel

Vautšeri aktiveerimine 5,5%, minimaalselt 1,00 €

Tagasimaksetaotluste käitlustasu:

Taotluse esitamisel 90 päeva jooksul väljalaskekuupäevast 10%, minimaalselt 10,00 €

Taotluse esitamisel 1 aasta ja 90 päeva pärast alates väljalaskekuupäevast 15%, minimaalselt 30,00 € + 5% iga järgneva 12 kuu kohta