Kehtib alates 17. maist 2018

Oluline Teave

Need tingimused (edaspidi “Leping“) reguleerivad punktis 1 määratletud Makseteenuste kasutamist, mida pakub Prepaid Financial Services Ltd, 5. korrus, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT, kelle üksikasjad on esitatud punktis 2 ( edaspidi “Meie”) kõigile isikutele, kelle taotluse me heaks kiidame (“Klient”, “Teie”). Suurtähega algavate sõnade tähendus on antud kas siis, kui neid esimest korda kasutatakse, või punktis 1. Käesolev leping sisaldab meie Privaatsuspoliitika tingimusi.

Omale Konto ja Kaardi taotlemisel nõustute, et olete lugenud ja mõistnud käesoleva Lepingu tingimusi (mille koopia saate igal ajal alla laadida ja salvestada).  Käesolev leping algab sellest hetkest ja kestab, kuni see tühistatakse vastavalt punktile 10 või lõpetatakse vastavalt punktile 12. Jätame endale õiguse seda lepingut muuta, teavitades teid sellest, vastavalt punktile 18, 2 kuud ette.  Kui me seda teeme, võite te lõpetada käesoleva Lepingu viivitamatult ja enne pakutud muudatuste jõustumist tasuta, vastasel korral loetakse 2-kuulise etteteatamistähtaja möödumisel, et olete need muudatused aktsepteerinud. Siiski nõustute, et kohaldatava vahetuskursi muudatused võidakse kohaldada viivitamatult ja vastava Tehingu toimumise ajal Makseteenuse kaudu määratud intressimääraga. Enne omale Konto ja Kaardi taotlemist lugege palun ka punktis 11 toodud tagasimaksete tingimusi, kaasa arvatud tagasimaksete tähtaegu.

Me suhtleme teiega selles keeles, milles oli käesolev Leping, kui sellega Kontot registreerides nõustusite.  Teie Tehingutega seotud olulist teavet antakse teile e-posti aadressil, mille meie juures registreerisite ja/või teie Kontol. Te võite sellele teabele igal ajal juurde pääseda, seda alla laadida ja printida, logides sisse oma kontole. Lisaks nõustute, et me võime aeg-ajalt edastada teateid või muud teavet, postitades seda teie Kontole, saates seda teie registreeritud e-posti aadressile, saates seda teie registreeritud füüsilisele aadressile, helistades teie telefonile või saates mobiilisõnumeid. Teated teie e-posti aadressile või mobiilisõnumid loetakse kättesaaduks 24 tunni jooksul pärast e-kirja saatmist, välja arvatud juhul, kui saatjat teavitatakse, et e-posti aadress on kehtetu. Tähtkirjaga saadetud teated loetakse kättetoimetatuks kolm päeva pärast saatmise kuupäeva. Võite meiega ühendust võtta nii, nagu on kirjeldatud punktis 2.

Võite meilt nõuda koopiat seadusega nõutud avalikustatavast teabest (sh käesolevast Lepingust), kasutades punktis 2 väljatoodud kontaktandmeid ja anname selle teile sellises vormis, mis võimaldab teile infole tulevikus ligi pääseda ajaperioodi jooksul, mis on piisav info eesmärgi jaoks ning mis võimaldab teavet muutumata kujul reprodutseerida, näiteks meie veebilehel, teie Kontol või e-posti teel.

 

1. Mõisted ja tõlgendamine

Kui me käesolevas dokumendis kasutame sõnu, mis algavad suure tähega, tähendab see, et see sõna on defineeritud käesolevas jaotises “Mõisted ja tõlgendamine”.

„Konto” või “E-Rahakott” meie süsteemis olev andmekonto, kus me salvestame teie Vabad vahendid, Tehingute andmed ja aeg-ajalt muud infot;

„Konto sulgemise tasu” tähendus on toodud manustatud Tasude ja limiitide tabelis;

„Konto andmete teenus “ tähendab võrguteenust, mis pakub andmete konsolideerimist ühe või mitme makseteenuse kasutaja valduses oleva maksekonto kohta teiste makseteenuse pakkujatega või mitmete makseteenuse pakkujatega;

Konto andmete teenusepakkuja“ või “AISP” Konto andmete teenuse pakkuja;

“Täiendav kaardiomanik” kui on kohaldatav, isik, kellel on Teine kaart;

„Kohaldatav vahetuskurss” Meie veebilehe vahetuskurss https: https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates.

“ATM” Pangaautomaat on elektrooniline telekommunikatsiooniseade, mis võimaldab kliendil teostada finantstehinguid, eelkõige sularaha väljavõtmist, ilma et oleks vaja inimesest kassiiri, ametnikku või pangatellerit;

„Volitatud isik” tähendab iga isikut, kelle te volitate oma Kontole ligi pääsema;

“Vabad vahendid” meie poolt teile väljastatud E-raha summa, mis ei ole veel kulutatud või lunastatud;

„Tööpäev” esmaspäevast reedeni, 09.00-17.00 GMT, välja arvatud Ühendkuningriigi panga- ja riigipühad;

„Kaart” meie poolt välja antud ja teie Kontoga seotud ettemaksuga MasterCard’i deebetkaart, mida saab kasutada Vabade vahendite kulutamiseks kõikjal, kus Mastercard kaarte aktsepteeritakse;

„Kaardi asendamise tasu” tähendus on toodud manustatud Tasude ja limiitide tabelis;

„Kaardi süsteem” maksesüsteemi operaator, mille alusel me iga Kaardi väljastame;

„Kliendi nõuetekohane hoolsus” protsess, mida me peame läbima oma klientide identiteedi kontrollimiseks;

„Kliendi vahendite konto” eraldi pangakonto, kus hoiame vastavalt 2011 a. elektrooniliste raha eeskirjade sätetele teie Vabadele vahenditele vastavaid vahendeid;

„E-raha” rahaline väärtus, mille väljastame teie Kontole peale teie nimel vahendite laekumist meie Kliendi vahendite kontole ning vastuvõetud vahenditega võrdses summas;

„Euroopa majandus-piirkond” või “EMP” sisaldab Euroopa Liidu (EL) liikmesriike ja Islandit, Liechtensteini ning Norrat;

„Tasud” tasud, mida te maksate Makseteenuste eest, nii nagu on täpsustatud lisatud Tasude ja limiitide tabelis;

“IBAN” tähendab rahvusvahelist Pangakonto umbrit, mida kasutatakse pangakontode tuvastamiseks rahvusvaheliste maksete eesmärgil;

„Hilinenud tagasimakse tasu” tähendus on toodud manustatud Tasude ja limiitide tabelis;

„Kaupmees” jaemüüja, kes aktsepteerib Makseid teile müüdud kaupade ja teenuste eest;

„Makse” tähendab Kaardiga kaupade või teenuste eest maksmist;

„Makse algatamise teenus” tähendab veebiteenust maksekäsu algatamiseks makseteenuse kasutaja taotlusel teise makseteenuse pakkuja juures oleva maksekonto suhtes;

„Makse algatamise teenusepakkuja“ või (“PISP”) on makseteenuse pakkuja, kes pakub Makse algatamise teenust;

„Makseteenused” teenused, mida me teile käesoleva Lepingu alusel pakume, sealhulgas Kaartide, Kontode ja IBAN-ide väljastamine ning Tehingute teostamine;

“PFS IBAN” tähendab virtuaalset IBAN-i, mille meie pangateenuste pakkuja on välja andnud, mille me eraldame teie Kaardile või Kontole ja mida teie või teised saavad kasutada SEPA makse tegemiseks, mille tulemuseks on vastavate vahendite krediteerimine teie Kontole.

„Teine kaart” kui see on kohaldatav, mis tahes lisakaart, mis antakse välja Kliendile või Volitatud isikule;

„SEPA ülekanne” Teenus ainult Ühendkuningriigis registreeritud Kontode jaoks, mille kohaselt teete meile korralduse saata eurod mujal ühtse euromakse piirkonnas („SEPA“) asuvale pangakontole, viidates soovitud raha saaja IBAN-ile.

„Lihtsustatud hoolsuskohustus” tähendab Kliendi hoolsuskohustuse kergemat vormi, mille tulemuseks on teatud madalamad Kaardi ja Konto limiidid

„Tehing” Makse, Ülekanne või SEPA ülekanne, pangaautomaadist raha välja võtmine;

“Ülekanne” E-raha ülekandmine ühelt Kontolt teisele Kontole.

 

2. Kontaktinfo ja reguleerivad õigusaktid

2.1.        Teie Kaarti või Kontot saab hallata veebisaidil https://my.weststeincard.com/ee või saates e-kirja aadressile [email protected] või telefonil +44 (0) 207 127 5093. Kaartide kaotamisest või vargusest teatamiseks palume helistada numbril +44 (0) 207 127 5093 või kirjutada [email protected].

2.2.      Teie WestStein ettemaksega Mastercard kaardi väljastaja ja Makseteenuste pakkuja on Prepaid Financial Services Limited (PFS). PFS on registreeritud Inglismaal ja Walesis, ettevõtte registreerimisnumber on 6337638. Registreeritud asukoht: 5th Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT.

2.3.      PFS on volitatud ja kontrollitud e-raha väljastajana vastavalt Financial Conduct Authority (finantsinspektsioon) registreeringule numbriga 900036. PFS-le finantsinspektsiooni poolt väljastatud litsentsi üksikasjad on saadaval avalikus registris aadressil https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000m4IX9AAM.

2.4.      Prepaid Financial Services Limited tegutseb programmi väljastajana.

2.5.      WestStein Ltd on programmi haldur. WestStein Ltd on registreeritud Lätis registreeritud Mukusalas str. 41, Riga, Latvia, LV-1004.

2.6.      Prepaid Financial Services Limited on Mastercard süsteemi põhiliige. Mastercard on Mastercard International Incorporated-i registreeritud kaubamärk.

 

3. Teenuse tüüp, sobivus ja Kontole ligipääs

3.1.        Teie Kaart ei ole krediitkaart ja seda ei väljasta pank. Sõltumata teie Kaardi/kaartide tüübist on teil ainult üks konto, kus asuvad teie Vabad vahendid.

3.2.        Teie Makseteenuseid ei pruugita aktiveerida, kui meile ei ole edastatud nõutavaid andmeid, et saaksime teid tuvastada ja järgida kõiki kohaldatavaid Lihtsustatud kliendi hoolsuskohustuse nõudeid. Me peame vastavalt kõigile kohaldatavale õiguslikele ja regulatiivsetele nõuetele selliste andmete ja dokumentide registrit.

3.3.        Viide valuutale (nt eurod € või naelad £) tähendab seda summat või kohaliku vääringu ekvivalenti, milles teie Kaart on välja antud.

3.4.        Mis tahes tehing teie kaardil valuutas, mis pole vääring, milles teie kaart on välja antud, nõuab valuuta konverteerimist, kasutades kohaldatavat vahetuskurssi.

3.5.        Teie Kaardil ja/või kontol olevad Vabad vahendid ei teeni intressi.

3.6.        Makseteenused on ettemaksuga makseteenused, mitte krediit- või pangatoode, seega peate tagama, et teil oleks teie tehingute ja kohaldatavate tasude maksmiseks piisavad Vabad vahendid. Kui mingil põhjusel töödeldakse Tehingut ja Tehingu summa ületab Vabasid vahendeid, peate tagastama meile sellise ületanud summa koheselt ning meil on õigus peatada mistahes olemasolevate või tulevaste Tehingute töötlemine.

3.7.        Käesolev Leping ei anna teile mingeid õigusi kaardisüsteemide, selle sidusettevõtete ega kolmandate isikute vastu.

3.8.        Makseteenustele on õigus registreeruda ainult üle 18-aastastel isikutel.

3.9.        Iga kord, kui üritate Kontole ligi pääseda, küsime teie Juurdepääsukoode (nagu on määratletud punktis 8). Niikaua kui sisestatakse õiged Juurdepääsukoodid, eeldame, et isik, kes annab juhiseid ja teeb Tehinguid, olete teie ja teie vastutate nende eest, välja arvatud punktis 8 sätestatud ulatuses.  Me võime keelduda mistahes tegevusest ja juhisest, mis meie arvates: (i) oli ebaselge; (ii) ei olnud antud teie poolt; või (iii) võib põhjustada juriidilise või muu kohustuse rikkumise; või kui me usume, et Makseteenust kasutatakse ebaseaduslikul eesmärgil.

3.10.      Me teeme kõik, mis me mõistlikult suudame, et takistada volitamata juurdepääsu Kontole. Niikaua kui te ei ole rikkunud teisi käesolevas punktis 3 või punktis 8 sisalduvaid tingimusi, võtame endale vastutuse mis tahes kahju eest, mis tuleneb otseselt, vastavalt käesoleva lepingu punktidele 14 ja 15, mistahes volitamata juurdepääsust Kontole.

 

4. Teenuse limiidid, Ülekanded ja SEPA ülekande makse

4.1.          Tehingud võivad olla piiratud vastavalt Kaardi või Konto tüübile, individuaalse kasutamise mustritele ja makse riskiprofiilidele. Kaardid on välja antud kooskõlas regulatiivsete piirangute ja tingimustega. Kaartide kasutamise piirangud leiate lisatud Tasude ja limiitide tabelist ja meie Veebisaidilt Tingimuste alt. Rahapesu ja pettusevastase võitluse tõttu jätame endale õiguse muuta konkreetseid maksepiiranguid (sealhulgas avaldatud või siia lisatud piiranguid) ilma ette teatamata ja ulatuses, mis on meie seadusandlike kohustuste täitmiseks vajalik.

4.2.          Lihtsustatud hoolduskohustusega konto võib olla piiratud ligipääsuga riigisisestele pangaautomaatidele, koos väiksema iga-aastase maksimaalse sissemakse piiranguga ja piiratud iga-aastase väljamakse limiidiga. Need piirangud kehtivad vastavalt Süsteemile ja regulatiivsetele nõuetele.

4.3.          Võite teha Ülekande teisele Kontole, logides sisse oma Kontole ja järgides asjakohaseid juhiseid.

4.4.          Kui saadate oma Kontole raha, soovitame teil või teistel saatjatel teha SEPA ülekanne, kasutades teie PFS IBAN-i.

4.5.          Meid ei saa vastutusele võtta panga/pankade ja/või vahendajapanga/-pankade makseprotsesside või teenustasude eest, kui nad töötlevad teie makseid meile. Mistahes kolmandate osapoolte nõutavad tasud, mis ei piirdu ainult makse vastuvõtmise, töötlemise või krediteerimisega, arvatakse meie poolt maha enne ülejäänud summa teile krediteerimist.

4.6.          Olete vastutav maksete üksikasjade ja tasude kontrollimise ja kinnitamise eest enne meile või oma Kontole makse sooritamist.

4.7.          PFS krediteerib teie Kontole saadud makseid vähemalt kord päevas ja enne tööpäeva lõppu. Peale tähtaja lõppu saadud summad töödeldakse järgmisel tööpäeval ja PFS-il ei ole selles osas teie vastu mingeid kohustusi.

4.8.        Teilt võidakse paluda esitada meile tõendeid rahaliste vahendite allikate kohta, et saaksime täita meie regulatiivseid nõudeid, millisel puhul nõustute esitama need tõendid koheselt. Te väljendate ja kinnitate meile, et teie antud tõendid on ajakohased, täielikud ja täpsed.

4.9.        Kus see on lubatud, võite valitud pangaautomaatides oma PIN-koodi Teenustasu eest muuta.

4.10.      Kus see on lubatud, võib teil olla õigus paluda ettevõtetel teostada regulaarseid SEPA ülekandeid teie Ühendkuningriigis välja antud ja registreeritud Kontolt. Te olete vastutav selle eest, et teie SEPA ülekande loomiseks on olemas õiged andmed. Peate alati tagama, et teie Kontol on piisav saldo, et oleks võimalik vahendid teie Kontolt debiteerida. Te olete kohustatud kontrollima SEPA ülekande algataja poolt esitatud tingimusi. PFS ja/või WestStein Prepaid Mastercard jätab endale õiguse keelduda või katkestada mistahes SEPA ülekande korraldus, mida te olete taotlenud.

4.11.      Teile võivad rakenduda teenustasud maksmata SEPA ülekannete eest, kui sissetuleva SEPA ülekande tasumiseks ei ole teie Kontol piisavaid vahendeid.

 

5. Makseteenuste kasutamine

5.1.        Pääsete oma Konto infole ligi, logides oma Kontole sisse aadressil https://my.weststeincard.com/ee (Veebileht). Siit saate vaadata oma Tehingute üksikasju, kaasa arvatud kuupäevi, valuutasid, teenustasusid või kohaldatud vahetuskursse. See teave on igal ajal juurdepääsetav ja seda saab vajaduse korral salvestada ja taasesitada.

5.2.        Makseteenuseid saate Tehinguteks kasutada Vabade vahendite ulatuses.

5.3.        Kui Vabad vahendid pole Makse eest tasumiseks piisavad, ei luba mõned Kaupmehed kaardi või Konto kasutamist teiste makseviisidega kombineerida.

5.4.        Iga Tehingu väärtus ja teie poolt käesoleva Lepingu alusel tasumisele kuuluvate tasude summa arvatakse maha Vabadest vahenditest.

5.5.        Kui Tehing on autoriseeritud, ei saa vastavat maksekorraldust teie poolt tagasi võtta (või tühistada) pärast seda, kui see on meieni jõudnud. Tehing loetakse meie poolt kätte saaduks hetkel, kui autoriseerite Tehingu järgmiselt:

i. Maksete ja pangaautomaatide tehingute eest hetkel, kui me saame tehingu maksekorralduse kaupmehelt või pangaautomaadi operaatorilt ja
ii. Ülekande või SEPA ülekande maksekorraldus on meile edastatud ja meie poolt vastuvõetud hetkel, kui see on teie poolt läbi Konto väljastatud;

5.6.        Kui meie ja teie vahel lepitakse kokku autoriseeritud makse kehtetuks tunnistamine, võime võtta tühistamise Tasu.

5.7.        Me tagame, et SEPA ülekande summa krediteeritakse makse saaja makseteenuse pakkujale selle tööpäeva lõpuks, mis järgneb teie maksekorralduse saabumisele. Kui Kaupmehe makseteenuse pakkuja asub väljaspool EMP-d, teeme makse nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

5.8.        Selleks, et kaitsta teid ja meid pettuste eest, võivad Kaupmehed taotleda enne makse töötlemist elektroonilist autoriseeringut. Kui Kaupmees ei saa elektroonilist autoriseeringut, ei pruugi nad teie makset autoriseerida.

5.9.        Me võime keelduda Makseteenuste mistahes kasutamise autoriseerimisest, mis võivad neid tingimusi rikkuda, või kui meil on mõistlik alust kahtlustada, et teie või kolmas osapool on toime pannud või kavatsevad toime panna pettuse või muu ebaseadusliku või lubamatu Makseteenuste kasutamise.

5.10.      Teie võimaluses Makseteenustele ligi pääseda või neid kasutada võib aeg-ajalt esineda katkestusi, näiteks kui me peame oma süsteemides hooldust teostama. Palun võtke ühendust Klienditeenindusega läbi meie veebisaidi, et teavitada meid kõikidest probleemidest, mis teil on seoses teie Kaardi või Kontoga ja me püüame lahendada kõik probleemid.

5.11.      Vajaduse korral võite esitada meile taotluse kuni 3 teise Kaardi saamiseks, mida täiendavad Kaardiomanikud teie Kontol kasutavad. Täiendavad kaardiomanikud, kelle eest te olete seaduslikult vastutav, peavad olema vähemalt 13-aastased. Kõik teised Täiendavad kaardiomanikud peavad olema vähemalt 18-aastased. Teie vastutusel on iga Täiendava kaardiomaniku teise kaardi Tehingute autoriseerimine  ja kindlustamine, et Täiendav kaardiomanik peab kinni selle Lepingu sätetest. Te olete vastutav nendepoolse Lisakaardi kasutamise eest ja kõigi summade tasumise eest, mida nad teie Kontole lisavad, isegi kui Täiendavad kaardiomanikud ei järgi käesoleva Lepingu sätteid. Me ei võta mingit vastutust Täiendava kaardiomaniku poolse mistahes teie poolt autoriseerimata Lisakaardi kasutamise eest. Kui te registreerite ja kaardi taotlete, saadame teile Täiendava kaardiomaniku nimelise Lisakaardi koos selle Lepingu koopiaga. Lisakaardi kätte saamisel võite anda Lisakaardi Täiendavale kaardiomanikule kasutamiseks järgmistel juhtudel:

i. te annate talle käesoleva Lepingu koopia (Lisakaardi kasutamisega nõustub Täiendav kaardiomanik käesoleva lepingu tingimustega, mis siis seovad teid ja Täiendavat kaardiomanikku seoses Lisakaardi kasutamisega);
ii. Lisakaarti võib kasutada ainult see isik;
iii. te jätkate Konto ja selle Kaardi, millega Lisakaart on seotud, kasutamist;
iv. te teavitate Täiendava kaardi kasutajat, et olete säilitanud Peamise kaardi ja et saate endiselt Kontot kasutada;
v. kui me saame sellist lisateavet ja -dokumente, et saaksime täita kõiki Täiendava kaardiomanikuga seotud Kliendi hoolsuskohustuse rahapesuvastaseid nõudeid.

5.12.      Te jääte vastutavaks Makseteenuste kasutamise ning mistahes Täiendavate kaardiomanike saadud Tasude ning kulude eest ja teid peetakse jätkuvalt kõigi Kontol olevate või sinna laetavate vahendite omanikuks. Kaardi kasutamist, mille kasutajaks Täiendav kaardiomanik on registreeritud, loetakse kinnitusena, et olete Täiendavale kaardiomanikule käesoleva Lepingu andnud.

5.13.      Teie või mis tahes Täiendava kaardiomanik võivad paluda meil see Täiendav kaardiomanik eemaldada ning sellisel juhul peate vastava Lisakaardi pooleks lõikama.

5.14.      Nõustute, et me võime teie Konto kohta teavet anda igale Täiendavale kaardiomanikule ning piirata, mida Täiendavad kaardiomanikud seoses teie Kontoga teha saavad.

5.15.      Kogu vastutus Kontol asuvatest andmetest isiklike koopiate valmistamise ja säilitamise eest ning oma tegevuste eest seoses selle Lepinguga lasub teil,  mitte meil, välja arvatud seaduses nõutud juhtudel. Käesoleva lepingu lõpetamisel mistahes põhjusel ei ole meil mingit kohustust salvestada, säilitada, teavitada või muul viisil edastada Tehinguandmeid või mis tahes Tehingutega või Kontoga seotud andmeid või andma neile ligipääsu.

5.16.      Te nõustute Makseteenuseid kasutama ainult seaduslikel eesmärkidel ja kinni pidama alati kõigist Makseteenuste kasutamise seadustest, reeglitest ja eeskirjadest, sealhulgas käesoleva Lepingu tingimustest.

5.17.      Te ei tohi kasutada Makseteenuseid, et saada või üle kanda vahendeid mistahes teise füüsilise või juriidilise isiku nimel.

 

6.  Kolmanda osapoole pakkujate juurdepääs

6.1.        Võite nõustuda reguleeritud kolmandate osapoolte pakkujate (PISP-id või AISP-d), ligipääsuga veebis teie kontole, et teha makseid või saada teavet teie Kaardi ja/või Konto saldode või tehingute kohta.

6.2.        PISP-d ja/või AISP-d peavad olema nõuetekohaselt registreeritud ja vastavalt PSD2-le autoriseeritud. Enne asjaomasele PISP-le/AISP-le nõusoleku andmist peaksite asjaomase riigi reguleerivast asutusest üle kontrollima.

6.3.        Mistahes nõusolek, mida annate kolmandale osapoolele, on teie ja tema vahel sõlmitud kokkulepe, meie ei vastuta mistahes sellise lepingu tõttu tekkiva kahju eest.

6.4.        Enne nõusoleku andmist peate ennast veenduma, millises ulatuses ligipääsuga te nõustute, kuidas seda kasutatakse ja kellele seda edastada võidakse.

6.5.        Te peate olema teadlikud kolmanda osapoole pakkujate juurdepääsuõiguste tühistamisest ja sellest, milline protsess neil selleks paika on pandud.

6.6.        Seaduse või määrusega lubatud ulatuses ja vastavalt mistahes tagasimakse õigusele, mis teil võib käesoleva Lepingu raames meiega olla, ei ole me vastutavad mistahes tegevuse eest, mida kolmas osapool seoses nende teenuse teiepoolse keelamise või peatamisega teostab ega mistahes sellega kaasnevate kahjude eest. Meie ei ole vastutavad ega osalised mistahes lepingus, mille te mistahes asjakohase kolmanda osapoolega sõlmite. Te peaksite veenduma, et loete ja peate kinni sellisest lepingust ja teistest kohaldatavastest eeskirjadest ning panete tähele, et käesolev Leping jääb kehtima ning sealhulgas mistahes Makseteenused ja meie Tasud.

6.7.        Vajadusel võime keelduda juurdepääsu andmisest kolmandale osapoolele, kui me peame sellist juurdepääsu rahapesu või terrorismi rahastamise, pettuse või muu kuritegevuse ohuks. Kui peaksime neid meetmeid kasutusele võtma, põhjendame seda võimalusel, kui seda ei piirata seadusega või sisejulgeolekuga seotud põhjustel.

 

7. Kasutustingimused teatud Kaupmeeste juures

7.1.        Mõnedel juhtudel võime meie või kaupmehed nõuda, et teie Vabad vahendid ületaksid Makse summat. Näiteks restoranides võidakse nõuda, et teie Kaardil oleks 15% rohkem kui arve summa, mis võimaldaks restoranil võtta lisatasusid või teenindustasu.

7.2.        Mõnedel asjaoludel võivad Kaupmehed nõuda kinnitust, et teil oleks Vabad vahendid Makse summa katmiseks ning panevad teie Vabadele vahenditele selles summas broneeringu, näiteks autorendifirmad. Kui Kaupmees paneb teie Kontole eelautoriseeringu, ei ole teil nendele vahenditele ligipääsu seni, kuni Makse on lõpetatud või Kaupmehe poolt vabastatud, mis võib võtta kuni 30 päeva.

7.3.        Kui kasutate Kaarti automaattanklas, siis olenevalt Kaupmehest võidakse teie Kaart eel-autoriseerida ettemääratud summas vastavas valuutas. Kui te ei kasuta kogu eel-autoriseeitud summat või teil ei ole piisavalt Vabasid vahendeid eel-autoriseerimise teostamiseks, on võimalik, et eel-autoriseeritud summat hoitaks kinni kuni 30 päeva, enne kui see teile taas saadaval on.

7.4.      Mõned Kaupmehed ei pruugi meie Makseteenuseid kasutavaid makseid aktsepteerida. Teie kohustus on kontrollida iga Kaupmehe eeskirju. Me ei võta endale mingit vastutust, kui Kaupmees keeldub meie Makseteenust kasutavat makset vastu võtmast.

7.5.      Seoses teie ja Kaupmehe vaheliste vaidlustega, tingimusel, et suudate meile tõestada, et olete teinud kõik jõupingutused vaidluse lahendamiseks asjaomase kaupmehega, püüame teid aidata, niivõrd kui see on mõistlikult teostatav. Me võime nõuda teilt maksetagastuse töötlemise tasu mistahes sellise abi eest, mida võime teile seoses mistahes vaidlusega osutada ja millele on viidatud käesoleva dokumendiga kaasas olevas Tasude ja limiitide graafikus. Kui Kaupmehega on tekkinud lahendamatu vaidlus olukorras, kus Kaarti on kasutatud Makse jaoks, olete Te Makse eest vastutav ja peate lahendama selle otse vastava Kaupmehega.

 

8. Teie konto haldamine ja kaitsmine

8.1.        Teie vastutate teie Konto kasutajanime ja parooli ( “Juurdepääsukoodid” ) ja teie kaardi tunnusnumbri (“PIN” ) kaitsmise eest.

8.2.        Ärge jagage oma PIN-koodi kellegagi. Peate oma PIN-koodi turvaliselt hoidma ja eraldama oma Kaardist või kaardinumbrist ja mitte avaldama seda kellelegi teisele. See sisaldab, et:

i. jätate PIN-koodi meelde niipea, kui see teile on saabunud, ja hävitate kirja või muu PIN-koodi kohaletoimetamiseks kasutatud autoriseeritud teabevahetuse;
ii. te ei kirjuta kunagi oma PIN-koodi oma Kaardile ega millelegi, mida tavaliselt oma Kaardi ligidal hoiate;
iii. hoiate oma PIN-koodi alati salajasena, sealhulgas ei kasuta oma PIN-koodi kellegi teise nähes;
iv. Te ei avalda oma PIN-koodi ühelegi isikule.

8.3.        Kaardi/kaartide kasutaja peab iga Isikustatud kaardi allkirjastamise riba kohe kätte saades allkirjastama.

8.4.        Ärge jagage oma juurdepääsukoode kellegagi, välja arvatud volitatud isikuga. Kui te avaldate Juurdepääsukoodid mistahes volitatud isikule, olete vastutav nende juurdepääsu, konto kasutamise või väärkasutuse eest, käesoleva Lepingu tingimuste rikkumise või Juurdepääsu koodide avaldamise eest.

8.5.        Makseteenuseid võivad kasutada ainult teie ja iga Täiendav kaardiomanik või volitatud isik.

8.6.        Te ei tohi anda Kaarti teistele isikutele ega lubada teistel isikutel kasutada Makseteenuseid, välja arvatud volitatud isikud või Täiendavad kaardiomanikud. Te peate hoidma Kaarti turvalises kohas.

8.7.        Punktide 8.2 ja/või 8.5 mittejärgimine võib mõjutada teie võimalust nõuda punkti 14 kohaseid kahjuhüvitisi juhul, kui me suudame näidata, et te ei ole teadlikult teavet turvaliselt hoidnud või olete tegutsenud petturlikult, tahtlikult, põhjendamatu viivitusega või olnud raskelt hooletu. Kõigil muudel juhtudel on teie maksimaalne vastutus sätestatud allpool punktis 15.

8.8.        Kui te arvate, et keegi teine ​​teab teie Konto või Kaardi turvalisuse üksikasju, peate vastavalt punktile 13 meiega kohe ühendust võtma.

8.9.        Kui teie Kaardi kehtivusaeg on möödas (vt punkt 11) või kui see on leitud pärast seda, kui olete meid teavitanud selle kadumisest või vargusest, peate oma Kaardi hävitama, lõigates selle läbi magnetriba pooleks.

 

9. Identiteedi kontrollimine

9.1.        Kui teete interneti kaudu Tehinguid, nõuavad mõned veebisaidid teilt nime ja aadressi sisestamist. Sellistel juhtudel peaksite esitama viimase aadressi, mille olete oma Konto aadressina meie juures registreerinud. Konto aadress on ka aadress, kuhu me saadame kirjavahetuse.

9.2.        Te peate 7 päeva jooksul teatama meile Konto aadressi või muude kontaktandmete muudatustest. Võite meid teavitada võttes ühendust Klienditeenindusega, kes võivad nõuda sellise teate kirjalikku kinnitamist. Teie vastutate mis tahes kahjude eest, mis tulenevad otseselt sellest, et meid ei teavitatud sellistest muudatustest põhjendamatu viivituse, teie raske hooletuse või pettuse tõttu. Peame Teie uue Konto aadressi kinnitama ja nõuame teilt asjakohaseid tõendeid.

9.3.        Me jätame endale õiguse igal ajal kontrollida teie isikut ja kodust aadressi (näiteks küsides asjakohaseid originaaldokumente), muuhulgas pettuse ja/või rahapesu tõkestamiseks. Peale selle lubate oma taotluse esitamise ajal või mistahes ajal tulevikus meil seoses teie Kontoga teostada elektroonilist isikutuvastust kas otse või kolmandate osapoolte kaudu.

 

10. Tühistamise õigus (“Jahtumisperiood”)

Teil on õigus käesolevast Lepingust taganeda järgmistel tingimustel:

10.1.      Peale Makseteenuste tellimist on teil alates teie Konto eduka registreerimise päevast 14-päevane „Jahtumisperiood“ taganeda sellest Lepingust ja tühistada Makseteenused ilma trahvita, välja arvatud mistahes mõistlikud kulud, mida oleme enne tühistamist teile mistahes teenuste pakkumisega seoses kandnud. Peate meiega selle 14-päevase perioodi jooksul ühendust võtma ja informeerima meid, et soovite sellest Lepingust taganeda ning te ei tohi Makseteenuseid kasutada. Seejärel tühistame Makseteenused ja hüvitame teile Kontol olevate Vabade vahendite summa. Sellegipoolest jätame endale õiguse hoida Vabasid vahendeid kinni kuni 30 tööpäeva pärast juhiste saamist ja enne jäägi tagastamist, et tagada kõikide tehingute üksikasjade kättesaamine.

10.2.      Jahtumisperioodi järel saate lõpetada Makseteenused, nagu on kirjeldatud punktis 12.

 

11. Aegumine ja tagasimakse

11.1.      Teie kaardile on trükitud aegumiskuupäev (“Aegumiskuupäev”). Kaart (ja mis tahes Lisakaart) ja PFS IBAN-iga ühendatud Kaart ei ole pärast Aegumiskuupäeva enam kasutatavad ning te ei tohi neid peale seda aega enam kasutada, kuid te saate siiski Kaardiga seotud Kontole raha vastu võtta ja sealt saata.

11.2.      Kui Kaardi kehtivus lõpeb enne, kui teie Vabad vahendid on ammendatud, võite pöörduda Klienditeenindusse, et taotleda asenduskaarti tingimusel, et teete seda 14 päeva enne kaardil trükitud Aegumiskuupäeva ja sellele kohaldatakse Teenustasu (kui on ettenähtud). Jätame endale õiguse asendada teie aegunud Kaart, isegi kui te pole seda küsinud. Kui te ei ole asenduskaarti taotlenud, siis ei võeta teilt Kaardivahetustasu.

11.3.      Kui teie PFS IBAN on seotud teie Kontoga, mitte teie kaardiga, siis see ei aegu kaardi aegumisel, vaid see on kasutatav seni, kuni Konto on teile kasutamiseks saadaval.

11.4.      Teie vahendid on tagasimakseks kättesaadavad kui võtate meiega ühendust igal ajal enne 6 aasta möödumist kuupäevast, mil käesolev Leping lõpeb vastavalt punktile 12. Pärast selle aja möödumist ei ole teie Vabad vahendid enam Teile tagastatavad, vaid meil on õigus need vahendid kinni pidada. Kui Vabad vahendid on alles rohkem kui ühe aasta möödumisel kuupäevast, mil käesolev leping lõpeb, vastavalt punktil 12, ei ole me kohustatud tagama vastavaid vahendid meie Kliendi vahendite kontol, kuid te võite ikkagi tagasimakset taotleda kuni 6 aastat. Võime selliste Vabade vahendite tagasimakstavast summast maha arvata mistahes Hilise tagasimakse tasu.

11.5.      Kui tagasivõtmistaotlus on tehtud vähem kui 12 kuu möödumisel kuupäevast, mil käesolev leping lõpeb, vastavalt klauslile 12, ei kaasne tagasivõtmisega Hilise tagasimakse tasu. Kui teete tagasimakse taotluse rohkem kui 12 kuud pärast kuupäeva, mil käesolev leping lõpeb, vastavalt punktile 12, võidakse võtta Konto sulgemise tasu (kui on ettenähtud).

11.6.      Meil on täielik õigus tasaarveldada, üle kanda või kasutada Kontol/Kontodel või Kaardil hoitavaid summasid kõigi või mistahes meile võlgu oldavate kohustuste ja maksete tasumiseks, mida ei ole õigeaegselt meile makstud.

11.7.      Meil on täielik õigus sulgeda teie Konto ja esitada vastavatele Tehingute tagasimakse nõue, kui teie Kontol on üle 60 päeva negatiivne saldo. Kui meie tagasimakse õnnestub, võidakse teie kontole makstavaid vahendeid kasutada ainult Kaardi või Konto krediteerimiseks ja teie Konto jääb suletuks.

11.8.      Kui teie Konto on mitteaktiivne (ka ilma piiranguteta pole toimunud juurdepääsu kontole või maksetehingutele) vähemalt 2 järjestikuse aasta jooksul ja sellel on Vabasid vahendeid, võime me (kuid me ei ole kohustatud) teid teavitada, saates e-kirja teie registreeritud e-posti aadressile, ja anda teile võimalus hoida oma Konto avatuna ning säilitada Vabad vahendid või võtta välja.  Kui te ei reageeri meie teatele kolmekümne (30) päeva jooksul, siis sulgeme automaatselt teie Konto ja algatame teie Vabade vahendite Ülekandmise viimasele meile teatatud maksekontole (teie „Määratud pangakonto“) või tšekiga teie viimasele teadaolevale aadressile.

 

12. Teie konto Lõpetamine või Peatamine ja/või Tehingute töötlemine

12.1.      Me võime käesoleva Lepingu ja Teie Makseteenuste kasutamise lõpetada vähemalt 2-kuulise eelneva etteteatamisega.

12.2.      Teie Kaardi ja mistahes kaardiga seotud PFS IBANi kasutamine lõpeb Aegumiskuupäeval, vastavalt punktile 11.2.

12.3.      See Leping ja teie Makseteenuste kasutamine lõpeb samuti siis, kui lõpeb teie võimalus Tehinguid algatada.

12.4.      Me võime lõpetada või peatada mõistlikult vajaminevaks ajaks Teie Makseteenuste kasutamise täielikult või osaliselt mistahes ajal või mistahes Tehingu töötlemisel, kui:

i. asjakohastes andmetöötlussüsteemides on vigu või rikkeid;
ii. usume mõistlikult, et olete kasutanud või tõenäoliselt kasutate Makseteenuseid, või lubate nende kasutamist, rikkudes käesolevat Lepingut või pannes toime kuriteo;
iii. mistahes Vabad vahendid on pettuse või väärkasutamise ohus;
iv. kahtlustame, et olete esitanud vale või eksitava teabe;
v. me peame seda seaduse, politsei, kohtu või mis tahes asjakohase valitsus- või reguleeriva asutuse nõudmisel tegema;
vi. peame täitma oma seaduslikke kohustusi seoses võitlusega rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu;
vii. kahtlustame volitamata või kuritegelikku juurdepääsu teie Kontole või selle kasutamist või mistahes selle turvafunktsioonide ohustamist, sealhulgas volitamata ja kuritegelikku Tehingu algatamist;
viii. meil on mõistlik alus arvata, et teete keelatud või ebaseaduslikku tegevust;
ix. meil ei õnnestu kontrollida teie identiteeti või muud teavet, mis on seotud teie, teie Konto või Tehinguga.

12.5.      Kui leitakse, et mõni Tehing teie kaardi või PFS IBAN-iga on tehtud pärast kehtivuse lõppu või kui oleme rakendanud mistahes meedet punktist 12.4, peate need summad viivitamata meile tagasi maksma.

12.6.      Kui see on meile teostatav ja seaduslik ega kahjusta mõistlikult põhjendatud julgeolekukaalutlusi, teavitame teid sellisest peatamisest või piirangust ja selle põhjustest e-kirja teel enne selliste meetmete kasutamist või vahetult pärast seda.

12.7.      Me taastame teie Konto või täidame asjakohased Tehingud niipea kui võimalik, kui punkti 12.4 põhjuseid enam ei eksisteeri.

12.8.      Kui soovite Makseteenused mistahes ajal lõpetada, peate oma Kontol registreeritud e-posti aadressilt taotlema sulgemist ja oma Vabade vahendite tagastamist saates e-kirja punktis 2 näidatud e-posti aadressile. Meie klienditeenindusosakond peatab seejärel teie Makseteenuste edasise kasutamise.

12.9.      Kui oleme saanud teilt kogu vajaliku teabe (sealhulgas Kliendi hoolsuskohustuse) ja kõik Tehingud ning kohaldatavad Tasud ja kulud on töödeldud, tagastame teile mis tahes Vabad vahendid, millest on maha arvatud kõik meile makstavad Tasud ja lõivud, tingimusel et:

i.  Teie teod ei ole olnud petturlikud või raskelt hooletud ega sellised, mis on tekitatud põhjendatud pettuse või raske hooletuse kahtlusi; ja
ii. me ei pea teie Vabasid vahendeid kinni pidama vastavalt seadusele või määrusele või politsei, kohtu või mistahes muu reguleeriva asutuse nõudmisel.

12.10.      Kui Makseteenused on lõpetatud, on teie kohustus teile antud Kaart/Kaardid hävitada.

12.11.      Kui pärast teie Vabade vahendite tagasimaksmist leitakse, et on tehtud täiendavaid Tehinguid või Kaarti/Kaarte kasutades on tekkinud kulusid või Tasusid, või saame mistahes eelneva Tehingu tühistamise, teavitame teid summast ja te peate meile selle summa nõudmisel võlana koheselt tagasi maksma.

 

13. Teie Kaardi kaotamine või vargus või teie Konto väärkasutus

13.1.      Kui teie Kaart on kadunud või varastatud või kui arvate, et keegi kasutab teie Kaarti, PIN-koodi ja/või Juurdepääsukoode ilma teie loata või kui teie kaart on kahjustatud või sellel on talitlushäired:

i. peate võtma meiega niipea kui võimalik ühendust ja andma meile oma Konto või Kaardi numbri ning oma kasutajatunnuse ja Parooli või mõne muu meile vastuvõetava tuvastava info, et saaksime kindlad olla, et räägime teiega; ja
ii. Kui oleme saanud nõusoleku teie Konto sulgemiseks, anname seejärel Teile uue asenduskaardi koos vastava uue Kontoga, kuhu on laetud viimaste Vabade vahenditega võrdne summa.

13.2.      Kui meile on teatatud mistahes kahjust või vargusest, peatame Makseteenused kohe, kui meil on võimalik, et piirata edasisi kahjusid (vt punkt 14). Me saame volitamata Makseteenuste kasutamise vastu meetmeid kasutusel võtta ainult siis, kui saate meile anda Konto või Kaardi numbri ning Kasutajanime ja Parooli ning kui saate enda ja vastava Konto tuvastamiseks anda piisavalt andmeid.

13.3.      Asenduskaardid saadetakse viimasele teie poolt Kontole registreeritud aadressile. Õige aadressi esitamata jätmine toob kaasa Kaardi asendamise tasu.

13.4.      Kui te leiate või saate hiljem selle Kaardi tagasi, mille kadumisest või vargusest olete meid teavitanud, peate leitud Kaardi viivitamatult läbi magnetriba ja kiibi pooleks lõikama.

13.5.      Nõustute aitama meid, meie esindajaid, reguleerivaid asutusi ja politseid, kui teie Kaart on kadunud, varastatud või kui me kahtlustame Makseteenuste väärkasutust.

 

14. Vastutus volitamata või valesti teostatud tehingute eest

14.1.      Vastavalt punktidele 14.2, 14.3 ja 14.6 hüvitame teile täielikult kõik teie Kontolt saadetud volitamata Tehingud viivitamatult ja mitte mingil juhul hiljem, kui järgmise Tööpäeva lõpuks peale Tehingu märkamist või sellest teavituse saamist (välja arvatud juhul, kui meil on mõistlik põhjus pettuse kahtlustamiseks) tingimusel, et olete teatanud meile volitamata Tehingust põhjendamatu viivituseta pärast Tehingust teadlikuks saamist ja igal juhul mitte hiljem kui 13 kuud pärast Tehingu sooritamist. Kus võimalik, taastame teie konto sellesse olekusse, kus see oleks olnud, kui volitamata Tehingut poleks toimunud, nii et krediidi väärtuspäev ei oleks hiljem kui debiteeritud summa kuupäev.

14.2.      Te võite olla maksimaalselt summas 40 eurot vastutav igasuguste volitamata Tehingutega seotud kahjude, mis tulenevad kaotatud või varastatud Kaardi kasutamisest või teie Konto väärkasutusest, välja arvatud juhul, kui kahju, vargus või väärkasutus ei olnud teile tuvastatav enne makset (välja arvatud juhul, kui tegutsesite petturlikult) või selle põhjustas meie töötaja, esindaja, filiaali või teenuseosutaja tegevus või tegevusetus.

14.3.      Te olete vastutav mis tahes kahjude eest, mis on tekkinud volitamata Tehingu tõttu, kui olete käitunud petturlikult või ei ole tahtlikult või raske hooletuse tõttu kasutanud oma Kontot vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele või hoidnud oma Juurdepääsukoode konfidentsiaalsena ja turvaliselt, vastavalt punktile 8.

14.4.      Te ei vastuta volitamata Tehingust tuleneva kahju eest, mis toimub pärast seda, kui olete teavitanud meid oma Juurdepääsukoodide ohtu sattumisest vastavalt punkti 8 sätetele, välja arvatud juhul, kui olete tegutsenud petturlikult, või kui me ei ole andnud teile vahendeid meie viivitamatuks teavitamiseks kokkulepitud viisil, kui olete saanud teadlikuks oma Kaardi või Konto kaotamisest, vargusest, ebaseaduslikust omandamisest või loata kasutamisest.

14.5.      Me ei vastuta ebaõigesti või täitmata Tehingu tagasimaksmise või sellest tuleneva kahju eest, kui teie poolt antud saaja konto andmed on ebaõiged või kui saame tõestada, et saaja makseteenuse pakkuja sai kätte Tehingu kogu nõuetekohase summa.

14.6.      Me ei vastuta mis tahes volitamata või valesti teostatud Tehingute eest juhul, kui Tehingut mõjutaksid ebaharilikud ja ettenägematud asjaolud väljaspool meie mõistlikku kontrolli või kui me tegutsesime vastavalt seaduslikule kohustusele.

14.7.      Kui me oleme vastutavad käesoleva Lepingu alusel saadetava Ülekande või SEPA ülekande vale täitmise eest, anname viivitamatult Tehingu summa teie käsutusse ja krediteerime vastava summa teie Kontole hiljemalt kuupäeval, mil summa oleks olnud kuupäevastatud, kui Tehing oleks korrektselt täidetud.

14.8.      Kui me oleme teie kui maksja ees vastutav Makse, Ülekande või SEPA ülekande vale täitmise eest, siis tagastame teile põhjendamatu viivituseta täitmata või defektse Tehingu summa ja vajaduse korral taastame debiteeritud Konto olekusse, milles see oleks olnud, kui defektne Tehing ei oleks toimunud.

14.9.      Täitmata või ebaõigesti täidetud teiepoolse Makse, Ülekande või SEPA ülekande korral, olenemata sellest, kas me oleme vastutavad, teeme teie taotluse korral koheseid jõupingutusi Tehingu jälgimiseks ja teavitame teid tasuta tulemusest.

14.10.      Makse saaja poolt või tema kaudu (nt Kaupmehe kaudu) algatatud Makse loetakse volitamata makseks, kui te ei ole andnud oma nõusolekut Makse tegemiseks. Kui te usute, et Makse on tehtud ilma teie nõusolekuta, peaksite võtma meiega ühendust vastavalt punktile 2.

14.11.      Makse saaja poolt või tema kaudu (nt. Kaupmehe kaudu) algatatud volitatud Makse tagasinõudmise nõue, kui autoriseeringus pole täpselt määratletud maksetehingu summat (ja makse summa ületas summat, mida oleksite mõistlikult võinud eeldada, võttes arvesse teie varasemat kulutamismustrit, käesolevat Lepingut ja juhtumi asjaolusid), tuleb teha 8 nädala jooksul alates kuupäevast, mil rahalised vahendid arvati maha teie Vabadest vahenditest. 10 tööpäeva jooksul alates tagasimakse taotluse saamisest või 10 tööpäeva jooksul pärast teile täiendava info saamist kas tagastame teile kogu Makse samas summas, milles see oli Makse debiteerimise päeval, või anname teile tagasimaksest keeldumise põhjuse.

14.12.      Käesoleva punkti 14 kohane tagasimakseõigus ei kehti, kui olete andnud meile otsese nõusoleku Makse tegemiseks ja, kui see on asjakohane, Makse info esitati teile või tehti teile meie poolt kättesaadavaks kokkulepitud viisil vähemalt neil nädalat enne maksekuupäeva.

14.13.      Kui te ei ole rahul tagasimaksmisest keeldumise või tagasimakse nõude tulemusega, võite esitada meile kaebuse või pöörduda kaebuste esitamise asutuse poole, nagu on kirjeldatud punktis 16.

14.14.      Kui oleme mistahes ajal teie Vabadest vahenditest maha võtnud vale summa, tagastame teile selle summa. Kui me hiljem tuvastame, et tagasimakstav summa oli õigesti maha arvatud, võime selle teie Vabadest vahenditest maha arvata ja võime nõuda teilt teenustasu. Kui teil pole piisavalt Vabu vahendeid, peate summa meile nõudmisel koheselt tagastama.

14.15.      Kui mis tahes taotlus, Tehing, vaidlusalune Tehing, arbitraaž või pöördtehing on seotud kolmandate osapoolte kuludega, jääte nende eest vastutavaks ja need arvatakse maha teie Kontolt või nõutakse teilt muul viisil sisse.

15. Üldine vastutus

15.1.      Ilma et see piiraks punkti 14 ja vastavalt punktile 15.4;

i. kumbki pool ei vastuta teise lepingupoole ees seoses selle Lepinguga tekkinud kokkuleppest, õiguserikkumisest (sealhulgas hooletusest), seadusest tuleneva kohustuse rikkumisest või muust tuleneva kaudse või johtuva kaotuse või kahju eest (sealhulgas, ilma piiranguteta tegematajäänud tehingud, saamata jäänud tulud või kasumid);
ii. me ei vastuta:

ii.1. kui Te ei saa kasutada Kaarti või Makseteenuseid käesolevas Lepingus sätestatud kehtivatel põhjustel;
ii.2. mistahes Makseteenusega seotud vea või rikke eest, mis ületab meie mõistliku kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult, Vabade vahendite puudumine või viga või andmetöötlussüsteemide viga;
ii.3. Kolmanda osapoole teenusepakkuja kasutamisega seotud kulude, vea või rikke eest vastavalt käesoleva lepingu punktidele 6.3, 6.6 ja 6.7;
ii.4. kui Kaupmees keeldub Makse vastuvõtmisest või ei tühista autoriseeringut või eel-autoriseeringut;
ii.5. kaupade või teenuste eest, mis on teie Kaardiga ostetud;
ii.6. mis tahes vaidluse puhul, mis teil võib olla Kaupmehega või teise Makseteenuse kasutajaga, kui te tegutsesite:
ii.6.1. põhjendamatu viivitusega
ii.6.2. petturlikult; või
ii.6.3. raske hooletusega (sh ka siis, kui kahju tekib tänu sellele, et te ei hoia meid kursis oma isikuandmetega)

15.2.      Te nõustute, et te ei kasuta Makseteenuseid ebaseaduslikul viisil ja nõustute hüvitama meile mistahes nõuded või menetlused, mis on seotud Makseteenuste ebaseadusliku kasutamisega teie poolt, teie Volitatud isiku(te) poolt ja Täiendavate kaardiomanike poolt.

15.3.      Te olete ainuisikuliselt vastutav oma suhtlemise eest Kaupmeestega või teiste Makseteenuse kasutajatega. Jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud neid vaidlusi jälgima või vahendama.

15.4.      Kohaldatava seaduse täies ulatuses ja vastavalt käesoleva Lepingu punktile 14 ja punktile 15.5 on käesolevast Lepingust tuleneb meie koguvastutus piiratud järgmiselt:

i.  kui teie Kaart on meie kohustuste mittetäitmise tõttu vigane, piirdub meie vastutus kaardi väljavahetamisega või meie valikul teie Vabade vahendite tagasi maksmisega; ja
ii. kõigil muude meie kohustuste mittetäitmisest tulenevatel juhtudel on meie vastutus piiratud Vabade vahendite tagasi maksmisega.

15.5.      Ükski käesoleva Lepingu säte ei välista ega piira kummagi Osapoole vastutust surma või kehavigastuse eest, mis on põhjustatud selle osapoole hooletusest või petturlikust valeandmete esitamisest.

15.6.      Ükski osapool ei vastuta mistahes viivituse või selles Lepingus nõutava täitmatajätmise eest, kui see tuleneb põhjustest või tingimustest, mis on väljaspool selle Osapoole mõistlikku kontrolli ning seda ei peeta ka Lepingu rikkumiseks.

 

16. Vaidluste lahendamine

16.1.    Me oleme pühendunud kõigi meie klientide jaoks suurepärase kliendikogemuse pakkumisele. Kui me ei vasta teie ootustele mingil viisil, soovime, et meile antaks võimalus seda heastada.

16.2.      Esimesel juhul suhtlete esmalt meie Klienditeenindusmeeskonnaga, kellega saab ühendust saates E-kirja aadressile [email protected] või helistades telefonil +44 (0) 207 127 5093. Meie Klienditeenindusmeeskond kuulab teie vajadusi ja annab endast parima, et lahendada teie probleem kiiresti ja õiglaselt. Me hindame võimalust vaadata üle, kuidas me tegutseme ja see aitab meil täita oma klientide ootusi.

16.3.      Kui olete saanud vastuse meie Klienditeenindusmeeskonnalt ja ei ole tulemusega rahul, võtke kirja teel ühendust Prepaid Financial Services Ltd Kaebuste meeskonnaga aadressil 5th Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT või saatke e-kiri aadressile [email protected]

16.4.      Pärast kaebuse kätte saamist viib Kaebuste meeskond läbi uurimise ja te saate selle tulemustest teada 15 päeva jooksul. Erandjuhtudel, kui me ei suuda esimese 15 päeva jooksul vastata, anname teile vastusega viivituse põhjuse ning vastamise tähtaja, mis ei ületa 35 päeva esialgse kaebuse saamisest.

16.5.      Kui Kaebuste meeskond ei suuda teie kaebust lahendada ja soovite oma kaebust edasi kaevata, võtke palun ühendust Finantsjärelevalve teenistusega aadressil South Key Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR. Finantsjärelevalve teenistuse pakutava teenuse üksikasjad on saadaval aadressil http://www.financialombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm  kuid alternatiivina võite esitada oma kaebuse oma elukohariigis kasutades Võrgupõhist kaebuste lahendamise protsessi aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

16.6.      Peate andma meile kõik nõudele vastavad kviitungid ja informatsiooni.

 

17. Teie isikuandmed

17.1.      PFS on Ühendkuningriigi Teabevoliniku ametis registreeritud andmetöötleja registreerimisnumbriga  Z1821175  https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/Z1821175

17.2.      Selleks, et me saaksime teile teie Kontoga seotud teenuseid pakkuda, peame koguma ja töötleme teie, Täiendavate kaardiomanike ja Volitatud isikute isikuandmeid teie nõusolekul või õiguslikul alusel, et täita oma kohust seoses rahapesu tõkestamise seaduste või muu valitsusmäärusega. Juhul, kui kontoomanik on alla 16-aastane, nõutakse selgesõnalist vanemate nõusolekut.

17.3.      Teie andmete kogumiseks küsitakse teie nõusolekut ja teil on õigus nõustuda või keelduda. Kui te oma andmete kogumise ja töötlemise kohta luba ei anna, jätame endale õiguse lõpetada teenuse osutamine vastavalt meil lasuvate finantsteenuste asutuse kohustustele.

17.4.      Me võime teie isikuandmeid avaldada või kontrollida teiste organisatsioonide kaudu ning teie kohta täiendavat teavet teie isiku kontrollimiseks ja kohaldatavate rahapesu ja riiklike regulatsioonide järgimiseks. Meie järelepärimiste protokoll jääb teie faili.

17.5.      Võime teie kontoga tegelemise käigus edastada teie isikuandmeid PFS-iga lepingu sõlminud kolmanda osapoole teenusepakkujatele. Kõik kolmandad osapooled, kellega me teie andmeid jagame, on kohustatud teie andmeid turvaliselt hoidma ja neid kasutama ainult meie nimel teile pakutava teenuse täitmiseks. Kui me edastame isikuandmeid kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, tagame selle, et see on turvaliselt tehtud ja et nad vastavad oma riigis kehtivatele andmekaitse miinimumstandarditele.

17.6.      Teil on õigus saada teavet isikuandmete kohta, mida me teie kohta omame, ja parandada neid andmeid, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud. Teil on õigus vaidlustada või tühistada nõusolek, mille olete andnud teatavate töötlemisviiside, näiteks otseturunduse jaoks.

17.7.      Teie andmed säilitatakse 6 aasta jooksul pärast teenuste osutamise lõpetamist, seejärel teie andmed hävitatakse vastavalt üldise andmekaitse määruse nõuetele.

17.8.      Kui soovite esitada kaebuse selle kohta, kuidas meie (või eespool punktis 18.5 kirjeldatud kolmandad isikud) teie andmeid töötlevad või kuidas teie kaebusega on tegeletud, on teil õigus esitada kaebus otse järelevalveasutusele ja PFS-i andmekaitseametnikule.

17.9.      Meie Privaatsuspoliitika annab täielikud andmed teie kui andmesubjekti õiguste kohta ning meie kui andmetöötleja kohustuste kohta. Palun lugege see dokument hoolikalt läbi ja veenduge, et mõistate oma õigusi.

 

18. Kasutustingimuste muudatused

18.1.      Me võime neid tingimusi (sealhulgas meie Tasude ja limiitide tabelit) uuendada või muuta. Kõikidest muudatustest teatatakse meie veebisaidil või e-posti teel või SMS-iga vähemalt 2 kuud ette. Jätkates Makseteenuste kasutamist pärast kahekuulise etteteatamistähtaja möödumist näitate, et nõustute uuendatud või muudetud kasutustingimustega ja järgite neid. Kui te ei soovi neid järgida, peaksite lõpetama Makseteenuse kasutamise ja lõpetama käesoleva Lepingu vastavalt punktile 10, enne kui muudatused jõustuvad.

 

19. Mitmesugust

19.1.      Me võime määrata või edastada oma sellest Lepingust tulenevad õigused, huvid või kohustused mistahes kolmandale osapoolele (muuhulgas liitumise, konsolideerimise või Lepingusse puutuva kogu meie ettevõtte või sisuliselt terve meie ettevõtte ning varade omandamise korral) teavitades sellest kirjalikult 2 kuud ette.  See ei kahjusta teie käesoleva Lepinguga seotud õigusi ega kohustusi.

19.2.      Käesoleva lepingu sätted ei anna mingit kasu isikutele, kes ei ole selle osapooleks, ning ühelgi sellisel isikul ei ole 1999. aasta Lepinguseaduse (Kolmandate isikute õiguste) alusel mingeid õigusi käesoleva lepingu tingimuste peale sundimiseks, kuid käesolev punkt ei mõjuta kolmanda isiku õigust või abinõud, mis eksisteerib sellest Seadusest eraldi.

19.3.      Mis tahes loobumine või kontsessioon, mida me teile võimaldame, ei mõjuta käesolevast Lepingust tulenevaid meie rangeid õigusi ja teie kohustusi.

19.4.      Käesolev Leping ja selles viidatud dokumendid moodustavad lepinguosaliste kogu kokkuleppe ja mõistmise ning asendavad lepinguosaliste vahel sõlmitud varasemaid lepinguid, mis on seotud käesoleva Lepingu objektiga.

20. Vahendite kaitse

Kõik Teie Vabadele vahenditele vastavad asjakohased vahendid on meie vahenditest eraldatud ja neid hoitakse Kliendi vahendite kontol vastavalt 2011. aasta elektrooniliste raha eeskirjade kaitsenõuetele. Juhul, kui oleme muutunud maksejõuetuks, kaitstakse neid rahalisi vahendeid meie võlausaldajate esitatud nõuete eest.

 

21. Määrused ja seadus

21.1.      Makseteenused, Kaart ja Konto on makseteenused, mitte hoiused, krediit- või pangatooted ning Finantsteenuste hüvitiste skeem neile ei kehti.

21.2.      Käesolevat lepingut reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Inglismaa ja Walesi seadustele ning käesoleva Lepinguga seotud vaidlused või nõuded kuuluvad Inglismaa kohtute ainupädevusse. Kui aga elate väljaspool Inglismaad ja Walesi, võite esitada hagi oma kodukohariigis.


22. Tasude ja limiitide tabel

PrivaatneEttevõte
Erakaardi omanikEttevõtte kaardi omanikE-rahakoti omanik
Kaardi tasud / e-rahakoti tasud
KaarditasuTasutaTasutaIsiklikult (min 20.00 €)
Lisakaardi tasuTasutaTasutaN/A
Igakuine teenustasu1.00 €1.00 €N/A
E-rahakoti avamineTasutaTasutaIsiklikult
Laadimistehingud
SEPA laekumistasu0.55 €N/A0.55 €
SEPA maksetasu0.55 €0.55 €N/A
SWIFT laekumistasu0.80 €N/A0.80 €
Ülekanne WestStein‘i kaardilt WestStein‘i kaardile1% summast1% summastN/A
Pangaülekandega laekuv makse (v.a SEPA ja SWIFT)0.80N/AN/A
Laadimine pangaülekandegaN/A0.80 €N/A
Pakkfaili laadimine (e-rahakotist WestSteini kaardile)N/A0.60 €N/A
Krediitkaardiga laadimine internetis3.5% (min 1.75 €)N/AN/A
Deebetkaardiga laadimine internetis1.75 €N/AN/A
Krediitkaardiga laadimine tekstsõnumi kaudu3.5% (min 1.75 €)N/AN/A
Deebetkaardiga laadimine tekstsõnumi kaudu1.75 €N/AN/A
Tehingud Poes (Poin Of Sale purchase)
Kodumaise ostu (eurotsooni riigid, kus kasutatakse eurosid)TasutaTasutaN/A
Rahvusvaheline müügipunkt0,50 € + valuutavahetustasu 3% kulutatud summast0,50 € + valuutavahetustasu 3% kulutatud summastN/A
Pangaautomaadi Kasutamine
Raha väljavõtmine kodumaisest pangaautomaadist, tehingu kohta (eurotsooni riigid, kus kasutatakse eurosid)2.50 €2.50 €N/A
Raha väljavõtmine rahvusvahelisest pangaautomaadist, tehingu kohta2.50 € + 4.5% (1.5% tehingu tasu + 3% valuutavahetustasu summast)2.50 € + 4.5% (1.5% tehingu tasu + 3% valuutavahetustasu summast)N/A
Jäägi kontroll pangaautomaadis0.30 €0.30 €N/A
Raha väljavõtmine poes
Raha väljavõtmine pangas – kodumaine  (eurotsooni riigid, kus kasutatakse eurosid)*2.50 €2.50 €N/A
Raha väljavõtmine poes – rahvusvaheline**2.50 € + 4.5% (1,5% tehingu tasu + 3% valuutavahetustasu summast)2.50 € + 4.5% (1,5% tehingu tasu + 3% valuutavahetustasu summast)N/A
Muud Tasud
Kõik keeldumistasud0.50 €0.50 €N/A
Passiivsustasu (pärast 90-päevast passiivsust. Rakendub iga 30 päeva järel. mil kaarti pole kasutatud)2.00 €2.00 €N/A
Tagasimaksed40.00 €40.00 €40.00 €
SEPA uurimistasu15.00 €15.00 €15.00 €
SMS-Tehingud
SMS-jäägi kontroll0.20 €0.20 €N/A
Ülekanne SMS WestSteini kaardilt WestSteini kaardile1% summast1% summastN/A
SMS-blokeering0.20 €0.20 €N/A
SMS-blokeeringu lõpetamine0.20 €0.20 €N/A
Käitlustoimingud
Varastatud / Kadunud asenduskaart10.00 €10.00 €20.00 €
Käitlustasu10.00 €10.00 €10.00 €
Ivr-Tasud (Interactive Voice Record)
Kõik järgnevad PIN-päringud1.75 €1.75 €N/A
Jäägi kontroll2.00 €2.00 €N/A

* Kõik tehingud teistesse makseasutustesse või makseplatvormidele eurodes
** Kõik tehingud teistesse makseasutustesse või makseplatvormidele teistes valuutades peale euro

 

ERAKAARDI limiidid
Non-verified customerVerified customer
Maksimaalne kaardisaldo150.00 €35 000.00 €
SEPA laekumised päevas (max 3 tehingut)150.00 €35 000.00 €
SEPA laekumised kuus150.00 €
SEPA laekumised aastas1800.00 €
SWIFT laekumised päevas (max 3 tehingut)N/A35 000.00 €
SWIFT laekumised kuusN/A
SWIFT laekumised aastasN/A
Laadimine kviitungit kasutades (ainult Lätis)  päevas (Ajutiselt kättesaamatu)150.00 €450.00 €
Laadimine kviitungit kasutades (ainult Lätis)  kuus (Ajutiselt kättesaamatu)150.00 €
Laadimine kviitungit kasutades (ainult Lätis)  aastas (Ajutiselt kättesaamatu)1800.00 €
Ülekanne WestStein‘i kaardilt WestStein‘i kaardile päevas N/A15 000.00 €
Ülekanne WestStein‘i kaardilt WestStein‘i kaardile kuus N/A
Ülekanne WestStein‘i kaardilt WestStein‘i kaardile aastas N/A
Maksimaalne laadimisekogusumma päevas150.00 €35 000.00 €
Maksimaalne laadimisekogusumma kuus150.00 €
Maksimaalne laadimisekogusumma aastas1800.00 €
SEPA väljamaksed päevasN/A15 000.00 €
SEPA väljamaksed kuusN/A
SEPA väljamaksed aastasN/A
Kodumaised (eurotsoon) ja rahvusvahelised ostutehingud
päevas (max 20 tehingut)
150.00 €15 000.00 €
Kodumaised (eurotsoon) ja rahvusvahelised ostutehingud
kuus
150.00 €
Kodumaised (eurotsoon) ja rahvusvahelised ostutehingud  aastas1800.00 €
Maksimaalne sularahaautomaadist väljavõetav summa päevas (max 3 tehingut) 50.00 €1 500.00 €
Maksimaalne sularahaautomaadist väljavõetav summa kuus 50.00 €
Maksimaalne sularahaautomaadist väljavõetav summa aastas 50.00 €
Maksimaalne sularahaautomaadist väljavõetav summa ühe tehingu kohta50.00 €750.00 €*
Kulutuste kogusumma päevas150.00 €15 000.00 €
Kulutuste kogusumma kuus150.00 €
Kulutuste kogusumma aastas1800.00 €

*Võimalus seadistada individuaalseid limiite.

 

ETTEVÕTTE KAARDI limiidid
E-rahakotti maksimaalne laadimislimiit päevas15 000.00 €*
E-rahakotti maksimaalne laadimislimiit kuus
E-rahakotti maksimaalne laadimislimiit aastas
E-rahakotti maksimaalne laadimislimiit ühe tehingu kohta5 000.00 €*
Ülekanne WestStein‘i kaardilt WestStein‘i kaardile päevas15 000.00 €
Ülekanne WestStein‘i kaardilt WestStein‘i kaardile kuus
Ülekanne WestStein‘i kaardilt WestStein‘i kaardile aastas
Maksimaalne laadimisekogusumma päevas15 000.00 €*
Maksimaalne laadimisekogusumma kuus
Maksimaalne laadimisekogusumma aastas
SEPA väljamaksed päevas15 000.00 €
SEPA väljamaksed kuus
SEPA väljamaksed aastas
Kodumaised (eurotsoon) ja rahvusvahelised ostutehingud päevas (max 20 tehingut)15 000.00 €
Kodumaised (eurotsoon) ja rahvusvahelised ostutehingud kuus
Kodumaised (eurotsoon) ja rahvusvahelised ostutehingud aastas
Maksimaalne sularahaautomaadist väljavõetav summa päevas  (max 3 tehingut)1 500.00 €*
Maksimaalne sularahaautomaadist väljavõetav summa kuus
Maksimaalne sularahaautomaadist väljavõetav summa aastas
Maksimaalne sularahaautomaadist väljavõetav summa ühe tehingu kohta750.00 €**
Kulutuste kogusumma päevas15 000.00 €
Kulutuste kogusumma kuus
Kulutuste kogusumma aastas

*Võimalus seadistada individuaalseid limiite.
**Limiidid võivad erineda olenevalt pangaautomaadi omaniku seadistustest.

WestStein E-Voucher

Ajutiselt kättesaamatu

JÕUSTUB alates 1. juunist 2016

1.Üldsätted

1.1.Lugege järgnevaid kasutustingimusi hoolikalt, kuna need sätestavad teie ja meie vahelise lepingulise suhte, et saaksite kasutada maksesüsteemi WestStein E-Voucher.

1.2.Prepaid Financial Services Limited, mille registrijärgne asukoht on 4TH FLOOR, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR, Ühendkuningriik [edaspidi „PFS“ ], emiteerib teie WestStein E-Voucheri.

1.3.Teie WestStein E-Voucheri operaator on SIA WestStein, mille registrijärgne asukoht on Mukusalas street 41, Riga, LV 1004, Läti Vabariik [edaspidi WestStein või „meie“].

1.4.PFS-i kui e-raha litsentsiga e-raha asutuse üle teostab järelevalvet Ühendkuningriigi finantsjärelevalveasutus Financial Conduct Authority.

1.5.WestStein E-Voucheri omandamiseks ja kasutamiseks peate olema vähemalt kaheksateist (18) aasta vanune.

1.6.WestStein E-Voucheri ostmise või kasutamisega nõustute käesolevate kasutustingimustega.

1.7.Nende kasutustingimuste ametlik keel on inglise keel. Lepingulises, õiguskuulekuse ja jõustamise kontekstis on õiguslik jõud ainult E-Voucheri kasutustingimuste sellel versioonil.

1.8.WestStein jätab endale õiguse neid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta, postitades teavituse muutustest kaks kuud varem oma veebilehel www.weststeincard.com. Mistahes muudatused jõustuvad 2 kuud pärast nende postitamist veebilehel ja rakenduvad WestStein E-Voucheri makseteenuse kasutamisele nimetatud 2-kuulise perioodi möödudes. WestStein E-Voucheri kasutamise jätkamist loetakse teiepoolseks nõustumiseks nende muudatustega. Kui te ei nõustu nende muudatustega, siis on teil õigus leping lõpetada ilma igasuguste sanktsioonideta kuni muudatuste jõustumiseni. Samuti on teil õigus taotleda oma raha tagastamist igasuguse tasuta vastavalt paragrahvile 7.

1.9.WestStein E-Voucheri maksesüsteem võimaldab teha deposiite oma WestStein Prepaid MasterCard®-ile ilma vajaduseta pangakontode, krediit- või deebetkaartide järele, kasutades raha eest väljastatavaid, individuaalselt kodeeritud ja krüpteeritud E-Voucheri koode.

1.10.Need kasutustingimused saate igal ajal alla laadida meie veebilehelt www.weststeincard.com.

1.11.WestStein E-Voucherid ei arvesta Voucheri koodi väärtuselt intressi.

2.Kasutustingimustega Nõustumine

2.1.WestStein E-Voucheri koodi kasutajaks saamine tähendab teie nõustumist selles lepingus sätestatud kasutustingimustega WestStein E-Voucheri maksesüsteemi kasutamiseks.

2.2.WestStein E-Voucheri koodi kasutajaks on võimalik saada:

2.2.1.omandades WestStein E-Voucheri koodi WestStein E-Vouchereid lepingulisel alusel pakkuvalt äripartnerilt; või

2.2.2.saades WestStein E-Voucheri koodi kingitusena koos ostu tõendava vautšeri originaaltšekiga.

2.3.WestStein E-Voucheri koodi kasutajaks olemine lõppeb, kui:

2.3.1.saadate vautšeri koodi aadressil www.weststeincard.com ja vautšer valideeritakse; või

2.3.2.selle vautšeri koodi kasutajaks saab mõni teine isik ja ta vastavalt tuvastatakse.

2.4.See leping lõpeb automaatselt:

2.4.1.kui teie kasutajaks olemine lõppeb; või

2.4.2.kui WestStein E-Voucheri kood kehtivusaeg lõpeb. See ei mõjuta teie tagasimakse õigust, mis on sätestatud alljärgnevalt.

2.5.Me jätame endale õiguse keelduda WestStein E-Voucheri koodi ja summat valideerimast, kui meil on põhjust kahtlustada, et toimunud on või tõenäoliselt toimub kehtiva seaduse või muu õigusakti rikkumine.

2.6.Te kohustute mitte kasutama WestStein E-Voucheri maksesüsteemi mistahes ebaseaduslikel eesmärkidel. Kui WestStein E-Voucherit kasutatakse mistahes viisil, mis pole kooskõlas käesolevate kasutustingimustega, olete selle eest täielikult vastutav ning PFS ei võta mingit vastutust sellise lubamatu kasutamise või väärkasutuse tagajärgede eest.

2.7.Te kohustute alles hoidma WestStein E-Voucheri koodi ostu tõendava dokumendi, sh originaalse vautšeri kviitungi, ja WestSteinil on õigus nõuda selle ostu tõendava dokumendi esitamist veendumaks, et te olete tõepoolest WestStein E-Voucheri koodi kasutaja vastavalt punkti 2.2 määratlusele.

3.WestStein E-Voucheri Ostmine

3.1.WestStein E-Voucheri vautšeri koode müüvad ettevõtted, millega PFS on sõlminud lepingu ja aktsepteerib neid äripartneritena [edaspidi „äripartnerid“].

3.2.Äripartnerid võivad WestStein E-Voucheri koodide müümiseks kasutada oma müügikanaleid [edaspidi „jaemüüjad“].

3.3.WestStein ei vastuta vautšeri koodide kehtivuse eest, kui need pärinevad isikutelt, kes pole WestSteini lepingulised äripartnerid, ega mingite kahjude eest, mis tulenevad vautšeri koodide hankimisest sellistelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt (olenemata sellest, kas vautšeri kood tarnitakse teile otseselt või kaudselt).

3.4.WestStein E-Vouchereid pakutakse tavaliselt järgmiste fikseeritud nimiväärtustega: 10, 20, 50, 100 ja 150 eurot vastavalt konkreetsete riikide õiguslikele piirangutele ja kasutustingimustele.

3.5.WestStein E-Vouchereid saab jaemüüjatelt osta üksnes WestStein E-Voucherile trükitud summa tasumise järel (edaspidi „väärtus“).

3.6.Ühel päeval võib aktiveerida kuni 3 WestStein E-Voucheri koodi päevase kogulimiidiga 450 eurot ja kuulimiidiga 2500 eurot. Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõigile sellistele vautšeri koodidele ja nende kasutamisele.

3.7.Igale WestStein E-Voucherile määratakse oma unikaalne kood [edaspidi „kood“]. Kui ostate WestStein E-Voucheri, annab jaemüüja teile pabervautšeri, kuhu muuhulgas on märgitud teie kood. WestStein Mastercardile laadimiseks peate kasutama koodi.

3.8.Kui leiate, et teie WestStein E-Voucher on vigane, peaksite meid viivitamatult teavitama kas telefoni või e-posti teel (+371 6 550 999 5 või [email protected]). Kui vea parandamine pole võimalik, anname teile uue WestStein E-Voucheri. Olete kohustatud esitama meile vigase WestStein E-Voucheri ostu kviitungi(d) ja muu teabe, et meil oleks võimalik toimunut uurida.

3.9.WestStein E-Voucherite äriline edasimüük isikute poolt, kes pole jaemüüjad, on keelatud.

4.WestStein E-Voucherite Tagasivõtmine WestSteini Poolt

4.1.Kõik müüdud WestStein E-Voucheri koodid kehtivad 90 päeva vautšeril näidatud ostu kuupäevast alates [edaspidi „kõlblikkusaja lõpp“]. Ostu kuupäev on kuupäev, millal WestStein E-Voucheri vautšer tavapärases aktiivses olekus üle anti ja millest alates seda sai kasutada maksete tegemiseks 5. paragrahvis kirjeldatud korras.

4.2.Kui te ei esita oma WestStein E-Voucheri koodi üksikasju oma WestStein Mastercardile laadimiseks aadressil www.weststeincard.com enne aegumisaja lõppu, annate sellega WestSteinile loa võtta teie vautšer teie eest tagasi automaatselt. Järelikult, kui esitate oma WestStein E-Voucheri koodi pärast aegumisaja lõppu, ei ole vautšeri kood enam maksetehinguteks kasutatav ja WestStein pole kohustatud seda maksmiseks valideerima.

5.Maksete Tegemine WestStein E-Voucheritega

5.1.E-vouchereid peate käsitlema nii, nagu oleks need sularaha. Kui te vautšeri kaotate, võite olla ise kahju eest vastutav.

5.2.Teil on võimalik kasutada WestStein E-Voucheri maksesüsteemi oma WestStein MasterCardi laadimiseks aadressil www.weststeincard.com.

5.3.WestStein E-Voucheri koodid on unikaalsed tähtnumbrilised või arvukombinatsioonid. Iga vautšeri kood vastab ühele kindla nimiväärtuse ja valuutaga vautšerile. Kui WestSteinile esitatud vautšeri kood ja vastav summa klapivad väljastamisandmetega, kinnitab WestStein valideerimise.

5.4.Weststein pole kohustatud tuvastama vautšeri koodi ja summat maksmiseks esitava isiku isikusamasust. Vautšeri koodi maksmiseks esitades kinnitate, et olete õiguspärane vautšeri koodi kasutaja ning teil on selle kasutamise õigus. Kui kahtlustate mingit väärkasutust, peate meiega viivitamatult ühendust võtma.

5.5.Kui WestStein on otsustanud, et esitatud vautšeri kood ja summa on valideeritud ning raha deponeeritakse kasutaja WestStein Mastercardile, pole WestSteinil mingit võimalust tagantjärele seda valideerimist tühistada, vautšeri kood ja summa loetakse tagasivõetuks ning neid ei saa uuesti kasutada.

5.5.WestStein E-Vouchereid ei saa tagasi võtta osaliselt.

5.6.WestStein E-Voucheri vautšeri koodidega maksmine toimub nagu sularahas maksmine ja seega peate tavapäraselt pidama omaenda arvestust.

6.WestStein E-Voucheri Koodi Turvalisus

6.1.Oma WestStein E-Voucheri koodi turvalisuse ja terviklikkuse vastutate ainuisikuliselt ainult teie. Peate hoidma oma WestStein E-Voucheri koodi turvaliselt ja kaitsma seda volitamata kolmandate isikute juurdepääsu eest. Ärge andke oma vautšeri koodi ühelegi volitamata kolmandale isikule.

6.2.Peate kontrollima, kas teie WestStein E-Voucheri kviitungil on vautšeri kood ja seerianumber. Kui te ei saa vautšeri koodi ja seerianumbrit lugeda või usute, et kinnitus on mistahes viisil rikutud, peate teavitama meid telefoni või elektronposti teel (+371 6 550 999 5 või [email protected]), teatades WestStein E-Voucheri seerianumbri. Anname teile uue WestStein E-Voucheri koodi. Kui te ei saa vautšeri koodi lugeda, kuid saate lugeda WestStein E-Voucheri seerianumbrit, peate äripartnerile, kelle elektronpost on märgitud WestSteini vautšeril, või üldaadressil [email protected], saatma elektronpostiga WestStein E-Voucheri skaneeritud koopia. Pärast kontrollimise rahuldavat tulemust saadame teile uue WestStein E-Voucheri.

6.3.WestStein ei ole kohustatud kontrollima, kas WestSteinile vautšeri veebilehe www.weststeincard.com kaudu koodi ja summat esitav isik on WestStein E-Voucheri koodi kasutaja või muul viisil kasutamiseks volitatud isik.

6.4.Kui olete oma WestStein E-Voucheri koodi kaotanud, võite WestSteiniga ühendust võtta aadressil [email protected] ja taotleda vautšeri koodi kadumise registreerimist. Teil palutakse esitada vautšeri kood, summa, valuuta ning väljastamise kuupäev, kellaaeg ja koht koos ostu tõendava dokumendiga.

6.5.Kui usute, et mõni teie WestStein E-Voucheri tehingutest on teostatud ebakorrektselt, peate meid sellest teavitama võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 13 kuu möödudes debiteerimise kuupäevast. Enne pretensiooni kontrollimist võime teile esitada tagasimakse või uurimistasu nõude kakskümmend eurot (20,00 EUR).

6.6.Kui edastate WestStein E-Voucheri koodi üksikandmed teisele isikule, pole te enam WestStein E-Voucheri kasutaja (vt punkti 2.3.2), olenemata sellest, kas see isik tegutseb ebaseaduslikult või on süüdi pettuses.

7. Tagastused

7.1.Lätis, kus PFS tegutseb Financial Conduct Authority litsentsi alusel, saate taotleda WestStein E-Voucheri koodi tagasimakset.

7.1.1.Teie õigus tagasimakset taotleda algab vautšeri ostukuupäevast (vt punkti 4.1) ja kestab 7 aastat.

7.1.2.Vautšeri koodid peavad tagasimaksetaotluse esitamise hetkel olema kasutamata.

7.1.3.PFS jätab endale õiguse keelduda tagasimaksetaotluse rahuldamisest, kui te ei suuda tõestada, et olete WestStein E-Voucheri koodi kasutaja vastavalt punkti 2.2 määratlusele. Seepärast peaksite alles hoidma ostu tõendava vautšeri originaalkviitungi.

7.2.Tagasimaksetaotluse esitamiseks peate ühendust võtma meie klienditeeninduse meeskonnaga. Samuti peate esitama posti teel või muul WestSteini poolt määratud viisil oma identifitseerimisandmed, aadressi, originaalvautšeri andmed ja muu vormil määratud teabe.

7.3.WestStein võtab tagasimakse käitlemise eest käitlustasu ja see käitlustasu näidatakse tarbija tagasimakse taotluse vormil, mis on kättesaadav KKK osas aadressil https://vouchers.prepaidfinancialservices.com. Võlguolev summa makstakse otse teie pangakontole.

7.3.1.Tagasimaksetaotluste puhul, mis esitatakse 90 päeva jooksul pärast vautšeri väljastamise kuupäeva, arvestatakse summast maha teenustasu 10% nimiväärtusest, kuid mitte vähem kui 10,00 eurot või selle ekvivalent.

7.3.2.Tagasimaksetaotluste puhul, mis esitatakse 12 kuu jooksul pärast punktis 7.3.1 nimetatud perioodi, arvestatakse summast maha teenustasu 15% nimiväärtusest, kuid mitte vähem kui 20,00 eurot või selle ekvivalent.

7.3.3.Tagasimaksetaotluste puhul, mis esitatakse pärast punktis 7.3.2 nimetatud perioodi lõppu, arvestatakse summast maha teenustasu 20% nimiväärtusest, kuid mitte vähem kui 30,00 eurot või selle ekvivalent, mis kasvab 5% võrra iga 12 kuu järel, kuni eelpool punktis 7.1.1 sätestatud tagasimaksetaotluste esitamise perioodi lõpuni.

7.4.Kõigist muutustest tagasimaksetaotluste ja tasude osas teavitatakse veebilehel www.weststeincard.com. Mistahes muudatused jõustuvad 2 kuud pärast nende postitamist veebilehel ja rakenduvad WestStein E-Voucheri makseteenuse kasutamisele nimetatud 2-kuulise perioodi möödudes.

8. Kaebused

8.1.Kui teil on probleeme seoses WestStein E-Voucheri maksesüsteemiga, proovige see esmalt lahendada WestStein E-Voucheri klienditeeninduse kaudu veebilehel www.weststeincard.com märgitud telefoninumbri või e-posti aadressi abil.

8.2.Kui saate meie klienditeeninduse meeskonnalt vastuse, millega te ei ole rahul, võtke ühendust kaebustega tegeleva ametnikuga aadressil Prepaid Financial Conduct Ltd, 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR kas otse kirjalikult või elektronposti teel aadressil [email protected]

Kui Prepaid Financial Conducti kaebustega tegelev ametnik ei suuda teie kaebust lahendada ja soovite sellega järgmisele tasemele edasi minna, võtke ühendust rahandusombudsmani bürooga aadressil South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR. Rahandusombudsmani büroo pakutavate teenuste üksikasjad on leitavad aadressil www.financial-ombudsman.org.uk.

9.Tuvastamine

9.1.WestStein E-Voucheri koodi omandades nõustute, et WestStein võib läbi viia sellised TOK (tunne oma klienti) kontrolliprotseduurid, mis on rahapesu vastaste õigusaktide täitmiseks vajalikud, samuti kui WestStein kahtlustab WestStein E-Voucheri maksesüsteemiga seotud pettust ja/või väärkasutust. Te olete kohustatud tegema koostööd sellisel määral, et TOK-teave esitatakse WestSteinile tema poolt määratud ajaliste raamide piires.

10.Lepingu Lõpetamine

10.1.WestStein võib selle lepingu lõpetada viivitamatult, kui:

10.1.1.te rikute käesoleva lepingu mistahes sätteid; või

10.1.2.meil on põhjust uskuda, et toimunud või toimumas on WestStein E-Voucheri maksesüsteemiga seotud ebaseaduslik tegevus, pettus või väärkasutus.

11.Teenuste Peatamine

11.1.WestStein ei garanteeri ega väida, et WestStein E-Voucheri maksesüsteem on igal ajal kasutatav.

11.2.WestStein jätab endale õiguse peatada süsteemi töö hoolduseks või süsteemi uuendamiseks igal ajal, kui WestStein peab seda vajalikuks. WestStein rakendab mõistlikke jõupingutusi, et minimeerida mistahes perioodi, mille vältel süsteem pole kasutatav, ja võimaluse korral teavitab sellisest peatamisest oma veebilehel.

12.Avaldustest ja Garantiidest Loobumine

12.1.WestStein loobub kõigist selle lepinguga seotud otsestest ja kaudsetest garantiidest ning punktidest, mis tulenevad põhikirjast või seadusandlusest, sealhulgas igasugustest tagatistest turustatavusele, konkreetseks eesmärgiks sobivusele või õiguste mitterikkumisele, mis on käesoleva lepinguga välistatud. WestStein ei vastuta suutmatuse eest teenuseid või kaupu pakkuda või protsesse käigus hoida, kui see on tingitud kolmandatest isikutest käitlejatest ja teenusepakkujatest (eeldusel, et WestStein rakendab mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et need kolmandad isikud pakuvad teenuseid või kaupu ja käitavad protsesse).

13.Vastutuse Piirangud

13.1.Käesolevaga kinnitate, et WestStein osutab üksnes makseteenust ning vastutuse teatud piiramine WestSteini poolt käesolevas lepingus on mõistlik ja asjakohane.

13.2.Vastavalt sellele nõustute, et WestStein ei vastuta järgmiste asjade eest: mistahes viivitus või WestSteini kohustuste täitmata jätmine selle lepingu alusel, mis tuleneb süsteemi hooldusest või uuendamisest, süsteemi rikkest või muust sündmusest, mida pole mõistlikult võimalik kontrollida; mistahes kahjud (sealhulgas otsesed ja kaudsed kahjud või johtuv kasumi, äri, tulu või võimaluse kaotamine), mis tulenevad viivitusest või WestSteini suutmatusest täita oma kohustusi selle lepingu alusel (välja arvatud WestStein E-Voucheri kohustus teha tagasimakseid vastavalt paragrahvile 7), välja arvatud see, et miski käesolevas lepingus ei vabasta ega piira kummagi poole vastutust hooletusest tingitud kehavigastuse või surma korral.

13.3.Välja arvatud hooletusest tingitud surma või kehavigastuse korral, ei võta WestStein ühelgi juhul vastutust, mis ületab teile väljastatud WestStein E-Voucheri koodi nominaalväärtust.

13.4.Ettemakstud finantsteenuste kompenseerimisskeemi WestStein E-Voucheri koodidele ei rakendata. Mingeid teisi kompenseerimisskeeme, mis kataksid kahjusid seoses WestStein E-Voucheri koodidega, pole olemas. Siiski on teie rahalised vahendid seadusega kaitstud. Juhul, kui PFS muutub maksejõuetuks, on teie E-Voucheritele kulutatud vahendid kaitstud teiste võlausaldajate poolt esitatavate nõuete eest.

14.Hüvitis

14.1.Käesolevaga hüvitate WestSteinile ja nõustute kaitsma WestSteini kõikide teiepoolse WestSteini E-Voucheri maksesüsteemi kasutamisest või väärkasutamisest põhjustatud kolmandate isikute nõuetest tulenevate kahjumite, nõudmiste, pretensioonide, kahjustuste, kulude (sh põhjendatud õigusabikulude) ja kohustuste eest ning teiepoolse käesolevast lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või mittetäitmise tõttu WestSteini poolt kantud otsese või kaudse kahju eest.

15.Andmekaitse

15.1.Kui ostate jaemüüjalt WestStein E-Voucheri, ei kogu me mingeid isikuandmeid. Isikuandmeid kogutakse, kui esitate oma isikuandmeid meie veebilehe kaudu. Kõiki isikuandmeid käideldakse vastavalt meie privaatsuspoliitikale, mis on leitav veebilehel www.weststeincard.com.

16.Muu

16.1.WestStein E-Voucherid emiteeritakse eurodes (€) ja neid saab kasutada üksnes eurodes tehtavateks makseteks.

16.2.Lepingut reguleeritakse ja tõlgendatakse Inglise õiguse alusel ja pooled nõustuvad Inglise kohtu ainupädevusega.

16.3.PFS jätab endale õiguse käesoleva lepinguga võetud kohustusi üle kanda, allhankelepinguga delegeerida või uuendada kolmandatele isikutele.

16.4.Käesoleva lepinguga ei looda õigusi, mis oleksid lepinguõiguse alusel jõustatavad isikute poolt, kes ei ole 1999. aasta lepinguseaduse (kolmandate isikute õigused) alusel selle lepingu pooled.

16.5.Kui selle lepingu mõni punkt või osa on ebaseaduslik või mittejõustatav, ei mõjuta see ülejäänud lepingu kehtivust ja jõustatavust.

16.6.WestSteini poolt lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus või teostamisest loobumine ei tähenda sellest õigusest loobumist ega välista selle õiguse edasist teostamist.

16.7.Lepingus on ette nähtud kõik WestStein E-Voucheri maksesüsteemi kasutamise tingimused. Lepinguga loetakse lõppenuks kõik poolte vahel varasemalt sõlmitud kokkulepped.

17. Teenustasud

17.1.Vautšeri aktiveerimistasu on 5,5% vautšeri nominaalväärtusest. Teenustasu võetakse teie WestStein MasterCardi kontolt kohe pärast vautšeri edukat aktiveerimist. Minimaalne tasu on 1 euro.

17.2.Teenustasude tabel

Aktiveerimine
Vautšeri aktiveerimine5,5%, minimaalselt 1,00 €
Tagasimaksetaotluste käitlustasu:
Taotluse esitamisel 90 päeva jooksul väljalaskekuupäevast10%, minimaalselt 10,00 €
Taotluse esitamisel 1 aasta ja 90 päeva pärast alates väljalaskekuupäevast15%, minimaalselt 30,00 €*
* Iga järgneva 12 kuu tagasimaksetaotluste perioodi eest – + 5% lisatasu kviitungi väärtusest